Lagförslag 24/2022-2023 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ändring av högskolelagen
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av högskolelagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 24/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Högskolan på Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om Högskolan på Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § 2 mom., 9 § 1 mom. 10 och 11 punkterna, 13 § 2 mom., 18-20 §§, den inledande meningen i 22 § 1 mom., 23 § 1 mom. och 30 § landskapslagen (2002:81) om Högskolan på Åland samt 

     fogas till lagen en ny 20a §, till 22 § nya 2 och 3 mom., så att nuvarande 2-6 mom. blir 4-8 mom., samt till lagen en ny 30a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Högskoleutbildning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utbildningen ordnas i form av utbildningsprogram som leder till högskoleexamen och i form av kurser i de ämnen och i den omfattning som bestäms särskilt. Om en utbildning som bedrivs i kursform uppfyller de krav som ställs på en högskoleutbildning enligt detta kapitel och de särskilda krav landskapsregeringen föreskriver i en landskapsförordning kan högskoleexamina utfärdas även för sådana utbildningar. Närmare bestämmelser om undervisning och examina finns i 3 kapitlet.

 

 

 

3 §

Högskoleutbildning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utbildningen ordnas inom olika utbildningsområden som leder till högskoleexamen och i form av kurser i de ämnen och i den omfattning som bestäms särskilt. Om en utbildning som bedrivs i kursform uppfyller de krav som ställs på en högskoleutbildning enligt detta kapitel och de särskilda krav landskapsregeringen föreskriver i en landskapsförordning kan högskoleexamina utfärdas även för sådana utbildningar. Närmare bestämmelser om undervisning och examina finns i 3 kapitlet.

 

 

9 §

Styrelsens uppgifter

     Styrelsen skall som högskolans högsta ansvariga förvaltningsorgan övervaka högskolans verksamhet och svara för att dess uppgifter fullgörs samt verka för högskolans utveckling i samarbete med arbetslivet och samhället i övrigt. Styrelsen skall dessutom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     10) besluta om förslag till utbildningsprogram,

     11) (2005/30) anta utbildningsplaner för varje utbildningsprogram,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

9 §

Styrelsens uppgifter

     Styrelsen ska som högskolans högsta ansvariga förvaltningsorgan övervaka högskolans verksamhet och svara för att dess uppgifter fullgörs samt verka för högskolans utveckling i samarbete med arbetslivet och samhället i övrigt. Styrelsen ska dessutom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     10) besluta om förslag till utbildningsområden,

     11) anta utbildningsplaner för varje utbildningsområde,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

13 §

Olika nämnder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid högskolan ska det även finnas en antagningsnämnd med uppgift att anta studerande till högskolans utbildningsprogram.

 

 

 

13 §

Olika nämnder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid högskolan ska det även finnas en antagningsnämnd med uppgift att anta studerande till högskolans utbildningsområden.

 

 

18 §

Undervisningsspråk

     Undervisningsspråket i högskolan är svenska.

     Även annat språk än svenska får användas som undervisningsspråk, om detta är förenligt med målen för utbildningen.

 

 

 

18 §

Undervisningsspråk

     Undervisningsspråket i högskolan är svenska och engelska.

     Även andra språk än svenska och engelska får användas som undervisningsspråk, om detta är förenligt med målen för utbildningen.

 

 

19 §

Examina

     Genom landskapsförordning utfärdas bestämmelser om de examina som kan avläggas vid högskolan, benämningarna på examina och omfattningen av examina.

 

 

     Närmare bestämmelser om examina, utbildningsprogram, utbildningsplan, deltagande i undervisning, bedömning av studierna, tillgodoräknande av andra studier och praktik intas i högskolans examensordning. Examensordningen antas av högskolans styrelse.

 

 

 

19 §

Examina

     Vid högskolan kan avläggas examina på lägre och högre nivå. Genom landskapsförordning utfärdas bestämmelser om de examina som kan avläggas vid högskolan, benämningarna på examina och omfattningen av examina.

     Närmare bestämmelser om examina, utbildningsområden, utbildningsplan, deltagande i undervisning, bedömning av studierna, tillgodoräknande av andra studier och praktik intas i högskolans examensordning. Examensordningen antas av högskolans styrelse.

 

 

20 §

Utbildningsprogram som leder till högskoleexamen

     Den högskoleutbildning som ordnas i form av utbildningsprogram och som leder till högskoleexamen ska med gymnasialstadieutbildningen som grund och utgående från arbetslivets krav och kravet på att utveckla detta ge den studerande sådana fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att självständigt och i arbetslag utföra expertuppgifter i arbetslivet. Utbildningsprogrammen inriktas på särskilda sektorer inom arbetslivet som kräver yrkeskunskap. Utbildningsprogrammen fastställs av landskapsregeringen i en landskapsförordning. Av landskapsförordningen skall åtminstone utbildningsprogrammens namn och omfattning uttryckt i studiepoäng framgå. Vid behov kan även inriktningsalternativ samt övriga preciseringar anges i landskapsförordningen.

     För varje utbildningsprogram skall det finnas en programansvarig person. Utbildningsplanerna för utbildningsprogrammen antas av högskolans styrelse på förslag av branschråden om sådana tillsatts.

     Omfattningen av den högskoleutbildning som avses i denna paragraf är minst 180 eller högst 270 studiepoäng. Utbildningen omfattar grundstudier, yrkesstudier, valfria studier, praktik och examensarbete. Utbildningen skall ordnas så att en heltidsstuderande kan slutföra sina studier inom den tid som motsvarar utbildningens omfattning. Studiernas omfattning anges enligt ett poängsystem där ett läsårs heltidsstudier motsvarar 60 studiepoäng, vilket under ett läsår normalt omfattar en arbetsinsats på 1 600 timmar.

 

 

 

20 §

Utbildningsområden som leder till högskoleexamen

     Den högskoleutbildning som ordnas inom utbildningsområden och som leder till högskoleexamen på lägre nivå ska med gymnasialstadieutbildningen som grund och utgående från arbetslivets krav och kravet på att utveckla detta, ge den studerande sådana fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att självständigt och i arbetslag utföra expertuppgifter i arbetslivet.

     Utbildningen på lägre nivå omfattar grundstudier, yrkesstudier, valfria studier, praktik och examensarbete. Utbildningen ska ordnas så att en heltidsstuderande kan slutföra sina studier inom den tid som motsvarar utbildningens omfattning.

     Utbildningsområdena inriktas på särskilda sektorer inom arbetslivet som kräver yrkeskunskap.

     Utbildningsområdena och nivåerna på utbildningen fastställs av landskapsregeringen i en landskapsförordning. Av landskapsförordningen ska åtminstone utbildningsområdenas namn och omfattning uttryckt i ECTS-poäng framgå. Vid behov kan även inriktningsalternativ samt övriga preciseringar anges i landskapsförordningen.

     För varje utbildningsområde ska det finnas en programansvarig person. Utbildningsplanerna för utbildningsområdena antas av högskolans styrelse på förslag av branschråden om sådana tillsatts.

     Omfattningen av den högskoleutbildning som avses i denna paragraf är minst 180 och högst 270 ECTS-poäng på lägre nivå och minst 60 och högst 120 ECTS-poäng på högre nivå. Studiernas omfattning anges enligt ett poängsystem där ett läsårs heltidsstudier motsvarar 60 ECTS-poäng, vilket under ett läsår normalt omfattar en arbetsinsats på 1 600 timmar.

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

20a §

Samarbete med andra högskolor

     Högskolan kan ordna sin undervisning i samarbete med en annan högskola eller köpa undervisning från en annan högskola. Högskolan ska själv ge största delen av den undervisning som ingår i de examina som avses i 19 §. Utbildning som sker i samarbete med en annan högskola ska motsvara de mål för examen som högskolan har ställt upp.

 

 

22 §

  Behörighet för högskolestudier

     Behörig för högskolestudier som leder till högskoleexamen är den som

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nytt moment

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

22 §

Behörighet för högskolestudier

     Behörig för högskolestudier som leder till högskoleexamen på lägre nivå är den som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Behörig för högskolestudier som leder till högskoleexamen på högre nivå är den som

     1) har avlagt lämplig högskoleexamen på lägre nivå och

     2) har minst två års arbetserfarenhet inom utbildningsområdet efter avlagd högskoleexamen på högre nivå.

     För personer som har avlagt examen på institutnivå eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå kan också arbetserfarenhet efter avlagd examen på institutnivå eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå beaktas som sådan arbetserfarenhet som avses i 2 mom. 2 punkten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

23 §

Antagningen av studerande

      Den som vill antas till högskolan ska ansöka om det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

23 §

Antagningen av studerande

     Den som vill antas till högskolan ska ansöka om det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. Högskolan kan bestämma att ansökningen till högskolan helt eller delvis ska ordnas i samarbete med högskolorna i riket genom en gemensam ansökan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

30 §

Avgiftsfri undervisning

     Den högskoleutbildning som leder till högskoleexamen skall vara avgiftsfri för den studerande. Praktik som ingår i denna utbildning ska bekostas av högskolan i den omfattning som högskolan beslutar.

     Avgifter kan tas ut för annan undervisning. Högskolans styrelse beslutar med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet bestäms om offentligrättsliga prestationer om de avgifter som skall uppbäras för denna undervisning.

 

 

 

30 §

Avgiftsfri undervisning

     Den högskoleutbildning på svenska som leder till högskoleexamen är avgiftsfri för den studerande. Praktik som ingår i denna utbildning ska bekostas av högskolan i den omfattning som högskolan beslutar.

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

30a §

Avgifter för annan verksamhet

     Avgifter kan tas ut för annan undervisning och för annan utbildning som leder till högskoleexamen än den som anses i 30 §. Internationella tester för sökande till utbildningar som inte ges på svenska kan vara avgiftsbelagda.

     Högskolans styrelse beslutar om avgifterna med beaktande av bestämmelserna i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

     Avgifter får inte tas ut av

     1) medborgare i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av personer som jämställs med medborgare i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som Europeiska unionen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart, eller av sådana personers familjemedlemmar eller

     2) personer som har i utlänningslagen (FFS 301/2004) avsett EU-blåkort, kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta, eller av sådana personers familjemedlemmar.

     Högskolan kan ha ett stipendiesystem för att stödja studerande som deltar i avgiftsbelagd examensutbildning.

     I fråga om begreppet familjemedlem tillämpas definitionen i utlänningslagen.

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

__________________