Ändring av högskolelagen

Lagförslag LF 24/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapslagen om Högskolan på Åland föreslås ändrad för att möjliggöra högskoleutbildning även på högre nivå, förbättra möjligheten att samarbeta med andra högskolor, undervisning på engelska och möjlig-het att ta ut avgifter för utbildningar som inte är på svenska.
Lagändringen föranleds av den yrkeshögskoleutbildning på högre nivå (masterutbildning) som högskolan ska hålla i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada under år 2024. Utbildningen är ett pilotprojekt och en del av det projekt som Åland beviljats medel för inom ramen för Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens.
Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en så kallad budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att be-stämmelserna kan träda i kraft tills antagningsförfarandet till den plane-rade masterutbildningen inleds i september 2023.


Åtgärder