Lagförslag 25/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 25/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Teknisk ändring i blankettlagen om privat social service

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en teknisk ändring i blankettlagen om privat social service. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens överväganden. 3

3. Landskapsregeringens förslag. 3

4. Lagstiftningsbehörighet 3

5. Förslagets verkningar 4

6. Ärendets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialserivce  4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialserivce. 5

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I samband med att den nya socialvårdslagen antogs för Ålands del gjordes en mängd följdändringar i annan speciallagstiftning på socialvårdens område. Ändringar gjordes bland annat i landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice. Ett tekniskt misstag gjordes i ingressen till ändringarna i en av paragraferna så att en tabell föll bort. Landskapsregeringen föreslår att detta rättas till.

 

2. Landskapsregeringens överväganden

 

Landskapsregeringen föreslår att 3 § 2 mom. i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice ändras så att tabell 2, som tidigare ingick i momentet, åter tas in. Genom ett tekniskt misstag i ingressen till ÅFS 2020/21 ändrades hela momentet istället för enbart tabell 1, vilket innebar att tabell 2 i momentet föll bort. Ändringen publicerades i Ålands författningssamling den 28 februari 2020 och lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2021. Denna ändring har dock inte beaktats vid den senaste ändringen av momentet, utan när LF 8/2020-2021 avgavs till lagtinget den 26 november 2020 ingick en ändring i tabell 2. I lagtingets beslut 62/2021 av den 24 mars 2021 infördes ändringen i tabell 2, som vid denna tidpunkt inte längre fanns. Detta föreslås korrigeras så att tabell 2, inklusive den ändring i tabellen som ingår i lagtingets beslut 62/2021, införs i momentet.

     De flesta av de avvikelser vid tillämpningen av lagen om privat socialservice på Åland som det föreskrivs om i tabell 2 handlar om förtydliganden om att bestämmelser om uppgiftsfördelningen mellan regionförvaltningsverk och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården inte tillämpas på Åland. Detta framkommer redan av 2 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat service, enligt vilken de förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på statliga myndigheter på Åland ska skötas av Ålands miljö-och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). I 3 punkten i tabell 2 ingår dock en från rikslagen avvikande bestämmelser beträffande dataskyddsansvarig person för privat socialservice. I 6 punkten i tabell 2 ingår en avvikelse om att 25 § i rikslagen inte ska tillämpas gällande registerföring och användning av registeruppgifter över tillhandahållare av privat service, i och med att bestämmelsen hänvisar till ett riksomfattande informationssystem (register över tillhandahållare av privat service) i vilket ÅMHM inte ingår. Istället ska ÅMHM föra ett eget register över tillhandahållare av privat socialservice. Dessa avvikelser är nödvändiga för tillämpningen av lagen på Åland.

 

3. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att tabell 2, som ingick i 3 § 2 mom. i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen av privat socialservice i den lydelsen som framkom av ÅFS 2015/19, åter tas in i lagen, samt att den ändring i tabell 2 som ingår i lagtingets beslut 62/2021 införs.

 

4. Lagstiftningsbehörighet

 

Åland har lagstiftningsbehörighet på området socialvård enligt 18 § 13 punkten i självstyrelselagen samt i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter enligt 1 punkten.

 

5. Förslagets verkningar

 

Förslaget bedöms inte ha verkningar för miljön, barn eller jämställdhet mellan könen. Förslaget innebär inte någon förändring för ÅMHM:s verksamhet.

 

6. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag vid lagberedningen.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

 

3 § Avvikelser.  Landskapsregeringen föreslår att tabell 2 åter införs i 2 mom. För detaljmotivering av innehållet i tabell 2 hänvisas till LF 14/2011-2012, LF 2/2014-2015 och LF 8/2020-2021.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 3 § 2 mom. i landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice en ny tabell 2, sådant 3 § 2 mom. lyder i landskapslagen 2020/21 och 8 och 9 punkten i tabell 1 sådana de lyder i LTB 62/2021, som följer:

 

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tabell 2

 

 

Bestämmelsen i rikslagens

ska i landskapet

1.

7 § 2 mom. om en serviceproducents alla verksamhetsenheter där socialservice produceras dygnet runt,

gälla sådan socialservice som produceras i landskapet.

2.

8 § 1 mom. andra mening om ansökan om tillstånd,

inte tillämpas.

3.

8 § 2 mom. 9 punkt om krav på att uppge den dataskyddsansvariga enligt 20 § 4 mom. lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (FFS 159/2007),

inte tillämpas, dock så att om inte en särskild person inom en verksamhet har förordnats vara dataskyddsansvarig och detta meddelas i tillståndsansökan, så ska den för varje verksamhetsenhet ansvariga personen anses vara dataskyddsansvarig.

4.

9 § 1 mom. andra mening om inspektion med anledning av tillståndsansökan,

inte tillämpas.

5.

17 § 2 mom. första mening om rätt att ge inspektionsuppdrag till andra myndigheter,

inte tillämpas.

6.

25 § om förande av register och användning av registeruppgifterna,

inte tillämpas. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten föra ett register över tillhandahållare av privat socialservice. Myndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det. Närmare bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.

7.

33 § 2 och 3 mom. om centralförvaltningen,

inte tillämpas.

8.

35 § 3 mom. om underrättelse om genomförda tillsynsåtgärder,

inte tillämpas. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska underrätta det kommunala organet i berörda kommuner om att myndigheten med stöd av rikslagens 17 – 23 §§ har genomfört en tillsynsåtgärd.

9.

41 § om ersättning för kostnaderna för registrering,

inte tillämpas.

10.

45 § 1 mom. andra mening om tillståndets giltighetstid,

inte tillämpas.

11.

45 § 2 mom. om tillståndets giltighetstid,

inte tillämpas.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 20 maj 2021

 

 

M i n i s t e r

 

 

Roger Höglund

 

 

Föredragande minister

 

 

Annette Holmberg-Jansson