Lagförslag 26/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 26/2021–2022

 

Datum

 

 

2022-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapsandelarna till kommunerna temporärt höjs med närmare 2,1 miljoner euro för finansåret 2022. Höjningen sker genom att ersättningsgraden för den kostnadsbaserade landskapsandelen för äldreomsorgen justeras uppåt.

     Höjningen av landskapsandelarna är avsedd att tillämpas retroaktivt för hela 2022 och det är därför angeläget att den kan träda i kraft så snart som möjligt. Den föreslagna lagen sammanhänger med landskapets budget på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets konsekvenser 4

4. Beredning och ikraftträdande. 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring och temporär ändring av 5 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 6

Parallelltexter 7

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

För finansieringen av sina lagstadgade uppgifter tilldelas kommunerna landskapsandelar enligt landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna. På socialvårdsområdet finns kostnadsbaserade landskapsandelar för äldreomsorgen och för den samordnade socialtjänsten. Inom området för utbildningsverksamheten finns kostnadsbaserade landskapsandelar för barnomsorg, specialfritidshemsverksamhet, grundskola, träningsundervisning, förberedande undervisning samt grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

     Under åren 2011 och 2012 låg andelen landskapsandelar och kompensationer av kommunernas verksamhetskostnader på omkring 25 procent, för att sedan variera mellan 22 och 23 procent under 2013–2018. Därefter sjönk andelen 2019 till 20 procent. Den har sedan tillfälligt varit högre under 2020 och 2021 till följd av temporära åtgärder med anledning av coronapandemin. År 2020 höjdes landskapsandelarna på socialvårdsområdet samtidigt som kommunerna kompenserades för minskade skatteintäkter, 2021 höjdes landskapsandelarna för äldreomsorgen, kommunernas socialtjänst (KST) och grundskolan. För båda dessa år var också kommunernas andel av samfundsskatten tillfälligt högre.

     Motsvarande nyckeltalsanalys när det gäller landskapsandelar och kompensationer i förhållande till nettodriftskostnaderna visar också på en generell minskning av andelen. År 2015 låg andelen landskapsandelar av nettodriftskostnaderna på runt 27 procent, för att sedan till 2019 sjunka till cirka 24 procent. Under 2020 var andelen igen högre vilket alltså berodde på tillfälliga volymhöjningar med anledning av pandemin.

     Under åren 2011 och 2012 var landskapsandelarna per invånare runt 1 400 euro i medeltal. Det medeltalet har sedan sjunkit till drygt 1 200 per invånare under 2013 och 2014, för att sedan öka till cirka 1 300 per invånare under åren 2015–2018 och återigen sjunka till cirka 1 200 euro per invånare 2019. Både verksamhetskostnader per invånare och skatteintäkter per invånare har ökat från 2011 till 2021.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Med anledning av att kommunernas självfinansiering har ökat föreslår landskapsregeringen en höjning av landskapsandelarna för finansåret 2022. Ökningen föreslås ske inom den kostnadsbaserade landskapsandelen för äldreomsorgen genom att den ersättningsgrad som anges i 5 § 1 mom. i landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna justeras uppåt från nuvarande 12,5 procent av normkostnaden till 18,5 procent. De befintliga ersättningsintervallen mellan regionerna fasta Åland, skärgård och ytterskärgård bibehålls. De föreslagna ersättningsgraderna framgår av följande tabell:

 

Ersättningsgrad för landskapsandelen för äldreomsorg 2022 (procent av normkostnaden)

 

Enligt förslaget

Enligt gällande lag

Fasta Åland

18,5 %  

12,5 %  

Skärgården

33,5 %  

27,5 %  

Ytterskärgården

38,5 %  

32,5 %  

 

     Landskapsandelen för äldreomsorgen föreslås bli justerad retroaktivt från och med ingången av år 2022 och gälla temporärt för detta år. Det innebär att landskapsregeringens beslut om fastställande av landskapsandelen upphävs och att ett nytt beslut ska fattas så snart lagen har trätt i kraft.

     I lagförslaget ingår även en språklig korrigering av texten i 5 § 2 mom. i landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. Till skillnad från ändringen av lagens 5 § 1 mom. är denna ändring permanent.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Den direkta ekonomiska effekten av förslaget blir att överföringarna från landskapet till kommunerna ökar med närmare 2,1 miljoner euro under 2022. Anslag för detta har tagits upp i landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för 2022 (se moment 41500). Fördelningen mellan kommunerna framgår av följande tabell:

 

Landskapsandel för äldreomsorgen 2022 (euro)

 

Belopp enligt förslaget

Belopp enligt gällande lag

Förändring

Brändö

313 982  

265 050  

48 932  

Eckerö

254 942  

172 258  

82 684  

Finström

510 844  

345 165  

165 679  

Föglö

331 807  

272 379  

59 428  

Geta

129 301  

87 365  

41 935  

Hammarland

330 675  

223 429  

107 246  

Jomala

625 094  

422 361  

202 733  

Kumlinge

279 985  

236 351  

43 634  

Kökar

182 029  

153 661  

28 368  

Lemland

304 214  

205 550  

98 664  

Lumparland

97 788  

66 073  

31 715  

Saltvik

467 482  

315 866  

151 616  

Sottunga

85 498  

72 174  

13 324  

Sund

221 374  

149 577  

71 797  

Vårdö

294 503  

241 756  

52 747  

Mariehamn

2 738 441  

1 850 298  

888 143  

TOTALT

7 167 961  

5 079 314  

2 088 646  

 

     Förutom att landskapets kostnader ökar med drygt 2 miljoner euro, innebär förslaget ett visst administrativt merarbete för landskapsregeringen genom att beslutet om den aktuella landskapsandelen för 2022 måste fattas på nytt. Effekten bedöms dock vara marginell. Andra konsekvenser av förslaget är mycket svårbedömda eftersom de helt och hållet är beroende av hur kommunerna fördelar resurserna inom sina verksamhetsområden.

 

4. Beredning och ikraftträdande

 

Lagförslaget har beretts vid lagberedningen, medan de beräkningar som ligger till grund för förslaget har utförts vid finansavdelningen. Förslaget har beretts i brådskande ordning och har av den anledningen inte skickats på någon remiss.

     När lagen träder i kraft upphävs landskapsregeringens beslut om antagande av socialvårdsplanen för 2022 till den del det gäller fastställande av den kostnadsbaserade landskapsandelen för äldreomsorgen. Ett nytt beslut ska fattas så snart som möjligt efter ikraftträdandet där beloppet för de enskilda kommunernas landskapsandel för äldreomsorgen justeras.

     Förslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för 2022 och är avsett att behandlas tillsammans med det (se anslag 41500 i budgetförslaget). Det är angeläget att kommunerna får ta del av den höjda landskapsandelen under innevarande finansår. Det är därför viktigt att den föreslagna lagen träder i kraft så snart som möjligt, så att landskapsandelen för äldreomsorgen för 2022 kan fastställas enligt de ändrade bestämmelserna och betalas ut till kommunerna under innevarande år. Mot bakgrund av detta anser landskapsregeringen att den lag som ingår i lagförslaget uppfyller de villkor som ställs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen och att den därför bör behandlas enligt dessa undantagsbestämmelser.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring och temporär ändring av 5 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 2 mom. samt temporärt 5 § 1 mom. landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna, av dessa 5 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2020/129, som följer:

 

5 §

Landskapsandel för äldreomsorgen

     Landskapsandelen för äldreomsorgen är 18,5 procent av normkostnaden för äldreomsorgen.

     I tillägg till den landskapsandel som avses i 1 mom. får en skärgårdskommun ytterligare 15 procent av normkostnaden för äldreomsorgen. En kommun i ytterskärgården får därutöver ett tillägg motsvarande 5 procent av normkostnaden.

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den …. Lagens 5 § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2022.

     Lagens 5 § 1 mom. tillämpas på den kostnadsbaserade landskapsandelen för äldreomsorgen för finansåret 2022. Genom denna lag upphävs landskaps­regeringens beslut om fastställande av den nämnda landskapsandelen för 2022. Landskapsregeringen fastställer landskapsandelen för 2022 enligt denna lag så fort som möjligt efter att den har trätt i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 8 september 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Höglund

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 26/2021-2022