Lagförslag 27/2018-2019 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Äldrelag för Åland
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-05-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Äldrelag för Åland

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 27/2018-2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 25 och 33 §§ landskapslagen om hälso- och sjukvård. 1

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 25 och 33 §§ landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 25 och 33 §§ i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

25 §

Uppföljningen av hälsa och välfärd i landskapet

     Landskapsregeringen ska följa med befolkningens hälsa och välfärd och de faktorer som inverkar på hälsan och välfärden inom olika befolkningsgrupper samt följa med effekterna av de åtgärder som sätts in för att svara mot befolkningens välfärdsbehov. En rapport om befolkningens hälsa och välfärd och de åtgärder som vidtagits ska en gång per lagtingsperiod överlämnas till lagtinget.

 

 

 

25 §

Strategisk planering och uppföljning

 

     Ålands hälso- och sjukvård ska en gång per lagtingsperiod anta en plan över hur behoven av hälso- och sjukvård för landskapets invånare ska uppfyllas.

     Landskapsregeringen ska följa med befolkningens hälsa och välfärd och de faktorer som inverkar på hälsan och välfärden inom olika befolkningsgrupper samt följa med effekterna av de åtgärder som sätts in för att svara mot befolkningens välfärdsbehov. En rapport om befolkningens hälsa och välfärd och de åtgärder som vidtagits ska en gång per lagtingsperiod överlämnas till lagtinget.

 

 

33 §

Rådgivning och andra tjänster för de äldre

     Ålands hälso- och sjukvård ska se till att de personer som får ålderspension har tillgång till rådgivning som främjar deras välfärd, hälsa och funktionsförmåga.

     Rådgivningens uppgifter är

     1) att ge rådgivning som syftar till att främja sunda levnadsvanor och förebygga sjukdomar och olyckor,

     2) att identifiera hälsoproblem som beror på försvagad hälsa och funktionsförmåga hos äldre personer och ge tidigt stöd i samband med hälsoproblemen samt

     3) att ge handledning om sjukvård och säker läkemedelsbehandling.

     Ålands hälso- och sjukvård kan ordna hälsokontroller som främjar de äldres hälsa.

     Ålands hälso- och sjukvård ska erbjuda hälsofrämjande hembesök hos de äldre. Vid de hälsofrämjande hembesöken ska den äldres behov av hjälp utredas och de förändringar som behövs av bostaden bedömas i syfte att skapa möjlighet för den äldre att bo kvar hemma så länge som möjligt. Den äldre ska även informeras om olika stödmöjligheter och om hur man förebygger ohälsa. Då Ålands hälso- och sjukvård ordnar hälsofrämjande hembesök ska myndigheten samarbeta med de instanser som svarar för socialvård.

 

 

 

33 §

Rådgivning och andra tjänster för de äldre

     Bestämmelser om rådgivning och andra tjänster för äldre som Ålands hälso- och sjukvård ska tillhandahålla finns i äldrelagen ( : ) för Åland.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________