Äldrelag för Åland

Lagförslag LF 27/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en äldrelag för Åland. Det övergripande målet med lagförslaget är att kommunala myndigheter och Ålands hälso- och sjukvård omstrukturerar sina tjänster och sin service för äldre personer. Omstruktureringen behövs för att kommunerna och Ålands hälso- och sjukvård ska skapa en beredskap att möta de ökade behovet av socialservice och hälso- och sjukvård som en växande andel äldre befolkning kommer att innebära under kommande decennier.
För att möta det ökande behovet ska utbudet av socialservice samt hälso- och sjukvårdstjänster i större utsträckning ordnas för de äldre i hemmet i stället för på institutioner. Tjänster och service ska stöda den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.
Lagen är avsedd att trygga de äldres tillgång till individuellt anpassade socialvårds- samt hälso- och sjukvårdstjänster samt annan service som ges i rätt tid. En klientplan ska antas som utgår från en helhetsbedömning av den äldre personens funktionsförmåga. Med hänsyn till var och ens av de äldres funktionsförmåga ska rätten till självbestämmande och valfrihet beaktas i beslutsfattande som rör de egna levnadsförhållandena och valet av tillbudsstående socialvårdtjänster och service. I lagförslaget ställs krav på att soci-alvård, hälso- och sjukvård samt andra tjänster och service som tillhandahålls äldre personer ska hålla en god kvalitet. Dessutom så förstärks kravet på att personalens antal, utbildning och uppgifter ska vara på en sådan nivå så att de äldre garanteras service som motsvarar deras behov och funktionsförmåga och som är av god kvalitet. Vidare finns i lagförslaget bestämmelser om ett ökat samarbete mellan myndigheter men också med organisationer som inte är myndigheter. Ett ökat samarbete mellan myndigheter ska bland annat möjliggöra kostnadseffektiva och trygga lösningar. Genom att ta in andra organisationer som inte är myndigheter i lagen vill landskapsregeringen stöda samarbetet med fristående organisationer såsom föreningar. Tanken är att ett sådant samarbete kan främja delaktighet i aktiviteter som motverkar ensamhet och skapa möjlighet till en meningsfull fritid för de äldre.
Det föreslås dessutom bestämmelser om inrättandet av äldreråd i kommunerna. Äldreråden ska vara rådgivande organ. Avsikten är att förbättra de äldres demokratiska inflytande i politiskt beslutsfattande som berör den äldre befolkningens levnadsförhållanden.
Landskapsregeringen föreslår slutligen en bestämmelse om att Ålands hälso- och sjukvård minst en gång per lagtingsperiod ska anta en plan om hur behoven av hälso- och sjukvård för landskapets invånare ska uppfyllas.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd