Lagförslag 27/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 27/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-06-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upphävande av landskapslag om biografer och offentliga biografföreställningar

 

 

Huvudsakligt innehåll

Landskapsregeringen förslår att landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland upphävs.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund till landskapsregeringens förslag. 3

2. Förslag. 4

3. Lagstiftningsbehörigheten. 4

4. Bestämmelser i riket och i Sverige. 4

5. Förslagets konsekvenser 4

5.1. Ekonomiska konsekvenser 4

5.2. Konsekvenser för myndigheternas verksamhet 4

5.3. Övriga konsekvenser 5

6. Ärendets beredning. 5

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om upphävande av landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om upphävande av landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland. 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund till landskapsregeringens förslag

 

I dagsläget regleras biografverksamhet på Åland i landskapslagen (1942:10) innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland. Lagens utformning och syfte är i stort att reglera biografernas och dess personals hantering av celluloidfilm[1]. I lagen regleras bland annat hur tillstånd söks och hur övervakning ska ske.

     Lagstiftningen bygger i stort på de vid ikraftträdandet gällande riksförfattningar om biografföreställningar[2]. På 1940-talet hade tveksamhet uppstått angående åtalsrätten för överträdelser gentemot riksföreskrifterna, eftersom det saknades en landskapslag inom området. Rättsområdet var vid den tidpunkten, och är fortsättningsvis en del som faller inom självstyrets behörighet. Detta ledde till att det dåvarande landstinget ansåg att ett behov av en landskapslag förelåg. Lagen har varit gällande på Åland utan revidering sedan 1942.

     Landskapsregeringen inledde en översyn av lagstiftningen under sommaren 2020. Slutsatsen var att lagen var obsolet och att den i och med det borde upphävas. Detta då tekniken på området utvecklats markant och den övriga lagstiftningen inom området också förändrats väsentligt. Gällande den tekniska utvecklingen frångick biografbranschen redan med början på det tidiga 1930-talet från den brandfarliga celluloidfilmen till mindre brandfarlig så kallad säkerhetsfilm som togs fram i Tyskland. Angående de bestämmelser som i lagen rör byggnaders brandsäkerhet och konstruktion så finns det numera ett gott regelverk i annan lagstiftning[3].

     Den nu gällande biograflagen på Åland innehåller inte några bestämmelser eller dylikt som reglerar vad som får visas och inte vid en offentlig biografförevisning. Innehållsbestämmelser och eventuella begränsningar av yttrandefriheten finns reglerat i rikslagstiftningen[4]. Angående handhavande av celluloid regleras det genom landskapslagen (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor när det kommer till industriell hantering, förvaring och upplagring. Till exempel tillverkades leksaker tidigare av celluloid och idag används det fortfarande vid tillverkning av vissa musikinstrument och bordtennisbollar[5].

      För icke-kommersiell förvaring, hantering och upplagring gäller riksförordning (FFS 93/1934) om upplag, hantering och transport av eldfarlig celluloid. Sistnämnda förordning med stöd av behörighetsfördelningen enligt 1920-års självstyrelselag och skulle kunna anses gällande på Åland med stöd av biograflagens 15 §. Detsamma torde gälla de tillägg som tillkom genom handels- och industriministeriets beslut angående upplag, hantering och transport av eldfarlig celluloid, som temporärt förflyttas från dess egentliga förläggningsplats (FFS 239/1944).

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget upphäver landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland. Förutsättningarna för de områden som lagen reglerar har förändrats på djupet i och med den tekniska utvecklingen inom området och samtidigt har ny lagstiftning tillkommit inom byggnadssektorn och brand– och räddningsväsendet. Någon särskild lagstiftning på området torde inte behövas framgent och lagstiftningen kan därmed upphävas.

     Landskapsregeringen avsikt är dock att räddningsförordningen (2006:111) för landskapet Åland ska kompletteras med bestämmelser om vad som gäller vid förevisning för allmänheten av äldre brandfarlig film.

 

3. Lagstiftningsbehörigheten

 

Allmän ordning och säkerhet samt byggnads- och brandväsendet är enligt 18 § 6 och 7 punkterna i självstyrelselagen (1991:71) för Åland en del av landskapets behörighet.

 

4. Bestämmelser i riket och i Sverige

 

I Sverige finns inte någon lag som direkt reglerar biografföreställningar eller biografers utformning i fråga om brandfarlig biograffilm. I stället regleras det genom förskrift från Sprängämnesinspektionen[6]. Bland annat krävs det tillstånd för att förevisa brandfarlig biograffilm för allmänheten offentligt av både polismyndigheten [7] och av den lokala kommunala räddningsnämnden[8]. En sådan ansökan ska ske minst en månad innan planerat förevisningsdatum. Vid behov ska nämnden kontakta Sprängämnesinspektionens efterföljare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För själva hanteringen krävs det tillstånd endast om totalvikten för biograffilmen överstiger 5 kilogram. Tillståndsmyndighet är kommunens byggnadsnämnd[9].

     I riket gäller förordningen om biografföreställningar (FFS 809/1978) som på många sätt är lik den nuvarande lagstiftningen på Åland. Förordningen tar fasta på biografens fysiska utformning och hantering av brandfarlig film. Förordningen har inte uppdaterats sedan år 1978.

 

5. Förslagets konsekvenser

 

Syftet med att upphäva nu gällande lag är att ta bort lagstiftning som inte längre behövs i och med att området regleras i annan lagstiftning.

 

5.1. Ekonomiska konsekvenser

 

I detta skedde kan inga betydande ekonomiska konsekvenser skönjas.

 

5.2. Konsekvenser för myndigheternas verksamhet

 

En lagändring torde göra det enklare för polis- och räddningsmyndigheterna då lagstiftningen innehåller ett föråldrat regelverk som i vissa avseenden kan stå i strid gentemot annan lagstiftning. Efter ett eventuellt upphävande av gällande lag finns det behov att genom landskapsförordning införa en reglering kring biografförevisning för allmänheten. Förslagsvis sker detta genom att räddningsförordningen för landskapet Åland ändras. Se bilaga.

 

5.3. Övriga konsekvenser

 

Konsekvenser utanför själva lagförslaget, men som kan hänföras till samma rättsområde är giltigheten av rikets förordning om upplag, hantering och transport av eldfarlig celluloid och handels- och industriministeriets beslut angående upplag, hantering och transport av eldfarlig celluloid, som temporärt förflyttas från dess egentliga förläggningsplats, inom landskapet. Samma problematik som ovan beskrivs angående denna lags tillkomst skulle på samma sätt kunna uppkomma kring dessa förordningar. Även om dessa kan anses gällande på Åland, skulle det kunna uppstå en situation där en enskild hävdar att så inte är fallet. En lösning på detta torde vara att i räddningsförordningen inta en informativ bestämmelse om dessa riksbestämmelsers tillämplighet på Åland.

 

6. Ärendets beredning

 

Förslaget är en tjänstemannaberedning och förslaget gick på remiss till Mariehamns räddningsverk, Räddningsområde Ålands landskommuner, Bio Savoy, Ålands polismyndighet och Ålands fotografiska museum. Av dessa inkom svar från Mariehamns räddningsverk och Räddningsområde Ålands landskommuner. Ingen av dessa hade något att invända.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om upphävande av landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar

 

1 § Upphävande. Då lagstiftningen torde anses obsolet kan den utan större hinder upphävas. Regelverk kring byggnader och brandväsendet finns i annan lagstiftning. När det gäller filmförevisning av sådan brandfarlig film som avses i rikets förordning angående upplag, hantering och transport av eldfarlig celluloid kommer det dock genom förordning finnas ett behov att reglera den verksamheten. Här blir fråga om en anmälningsplikt för anordnare av sådan verksamhet gentemot det kommunala räddningsväsendet.

 

2 § Ikraftträdande. Landskapsregeringens avsikt är att lagen träder i kraft den 1 januari 2022.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Upphävande

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1942:10) innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland.

 

2 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 3 juni 2021

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Harry Jansson

 [1] Fotografisk film av denna typ består av en bas bestående av celluloid överdragen av ett ljuskänsligt skikt bestående av silverföreningar. I denna förening ingår silvernitrat vilket tillsammans med celluloiden blir kraftigt brandfarlig vid värme. Film av denna typ benämns även nitratfilm.

[2] FFS 321/1934, Ministeriets för inrikesärendens beslut innefattande bestämmelser angående i förordningen om biografföreställningar etcetera samt FFS nr 285/1929 angående biografföreställningar.

[3] Se räddningslag (2006:106) för landskapet Åland, plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland, plan- och byggförordning (2008:107) samt landskapsförordning (2015:5) om Ålands byggbestämmelser.

[4] Lag om bildprogram (FFS 710/2011) och 12 § i Finlands grundlag (FFS 731/1999).

[5] Celluloid är en plast som bland annat består av cellulosanitrat, även benämnt bomullskrut, som har mjukgjorts med kamfer.

[6] Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm.

[7] 2:1 och 2:5 Ordningslagen (SFS 1993:1617).

[8] 12 § SÄIFS 1989:4.

[9] 11 § SÄIFS 1989:4.