Lagförslag 28/2021-2022 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ny klientavgiftslagstiftning
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ny klientavgiftslagsstiftning

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 28/2021-2022

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om socialvård. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 3

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 56 § och inledningssatsen till 63 § 1 mom. samt 63 § 1 mom. 2 punkten landskapslagen (2020:12) om socialvård som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

56 §

Klientavgifter

     För socialservice enligt denna lag tas avgifter ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992), tillämplig i landskapet Åland genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

 

 

 

56 §

Klientavgifter

     För socialservice enligt denna lag tas avgifter ut enligt landskapslagen (202x:xx) om klientavgifter inom socialvården.

 

 

63 §

Den tidigare hemkommunens ansvar för vårdkostnader

     I en situation som avses i 60 och 62 §§ är det fortfarande personens tidigare hemkommun som ansvarar för de faktiska kostnaderna för familjevård, institutionsvård eller för boende med boendeservice i enlighet med kommunens beslut. Den nya hemkommunen ska fakturera den tidigare hemkommunen för en ersättning som motsvarar kostnaderna. När ersättningen räknas ut ska följande poster dras av från de faktiska kostnaderna:

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) klientavgifter som har tagits ut hos personen enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, tillämplig på Åland genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, eller i övrigt tagits ut för tjänster som avtalet omfattar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

63 §

Den tidigare hemkommunens ansvar för vårdkostnader

     I en situation som avses i 60 och 62 §§ är det fortfarande personens tidigare hemkommun eller välfärdsområde som ansvarar för de faktiska kostnaderna för familjevård, institutionsvård eller för boende med boendeservice i enlighet med kommunens eller välfärdsområdets beslut. Den nya hemkommunen ska fakturera den tidigare hemkommunen eller välfärdsområdet för en ersättning som motsvarar kostnaderna. När ersättningen räknas ut ska följande poster dras av från de faktiska kostnaderna:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) klientavgifter som har tagits ut hos personen enligt landskapslagen (202x:xx) om klientavgifter inom socialvården, eller i övrigt tagits ut för tjänster som avtalet omfattar.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 5 § landskapslagen om
tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 5 § 1 mom. 24 punkten landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen samt

     ändras 5 § 1 mom. 10 punkten som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     10) Hänvisningen i 19 § i barnskyddslagen till lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) ska i landskapet avse landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     24) Hänvisningen i 77 § i barnskyddslagen till 14 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska i landskapet tillämpas med de avvikelser som anges i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     10) Hänvisningarna i 19 och 77 §§ i barnskyddslagen till lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) ska avse landskapslagen (202x:xx) om klientavgifter inom socialvården.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     24) punkten upphävd och innehållet flyttat till 10 punkten.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 5 mom. landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 14 § handikappservicelagen till lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) avse blankettlagen om socialvård.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 14 § handikappservicelagen till lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) avse landskapslagen (202x:xx) om klientavgifter inom socialvården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § 1 mom. 3 punkten landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda sådan den lyder i landskapslagen 2017/144 som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8 §

     När det i rikets lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen, så att hänvisningar till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) avser samma lag sådan den är tillämplig inom socialvården enligt blankettlagen om socialvård,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

8 §

     När det i rikets lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda hänvisas till lagstiftning inom landskapets behörighet gäller i tillämpliga delar motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen, så att hänvisningar till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) avser landskapslagen (202x:xx) om klientavgifter inom socialvården,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________