Lagförslag 29/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 29/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ett förfarande för att kontrollera om frivilliga som deltar i verksamhet bland minderåriga har brottslig bakgrund. Landskapslagen är av blankettnatur och kompletterar den sedan år 2004 gällande landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn. Blankettlagen möjliggör att föreningar och andra organisatörer av frivilliguppdrag på Åland efter samtycke kan få straffregisterutdrag från Rättsregistercentralen före organisatören tilldelar den frivillige uppdrag där denne kommer i personlig kontakt med minderåriga.

     Landskapsregeringen föreslår att lagen träder i kraft så snart som möjligt.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Gällande lagstiftning om kontroll av brottslig bakgrund för att skydda barn. 3

1.1 Landskapslag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn  3

1.2 Lagstiftning i Finland. 4

1.3 Lagstiftning i Sverige. 6

1.4 Internationella konventioner och EU-lagstiftning. 7

2. Landskapsregeringens överväganden. 7

3. Landskapsregeringens förslag. 9

4. Förslagets verkningar 10

5. Lagstiftningsbehörighet 12

5.1 Behörigheten gällande kontroll av brottslig bakgrund. 12

5.2 Behörigheten gällande straffregister 13

5.3 Grundläggande fri- och rättigheter i grundlagen. 13

6. Ärendets beredning. 14

Detaljmotivering. 15

Landskapslag om tillämpningen i landskapet Åland av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn. 15

Lagtext 16

L A N D S K A P S L A G om tillämpning i landskapet Åland av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn. 16

 


 

Allmän motivering

 

1. Gällande lagstiftning om kontroll av brottslig bakgrund för att skydda barn

 

1.1 Landskapslag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn

 

1.1.1 Landskapslagens syfte och tillämpningsområde

 

Landskapslagen (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn, nedan 2004 års landskapslag, trädde i kraft den 1 mars 2004. Syftet med lagen är att skydda den personliga integriteten och främja den personliga säkerheten för personer under 18 år. I lagen föreskrivs om ett kontrollförfarande som ska göra arbetsgivare medvetna om eventuell brottslig bakgrund hos dem som ska arbeta med personer under 18 år. Ur förarbetena till landskapslagen framgår att avsikten var att det i landskapet införs ett kontrollförfarande som motsvarar förfarandena i Finland och i Sverige (FR 17/2002–2003).

     Landskapslagen tillämpas inom sektorerna socialvård, undervisning och ungdomsarbete samt idrott. I samband med antagandet av lagen konstaterade lagtingets lagutskott att behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvården är av rikslagstiftningsnatur vilket innebär att motsvarande rikslagstiftning tillämpas också på Åland på dem som arbetar med barn (LU 13/2002–2003). Lagens tillämpning begränsas till dem som ska utföra arbete som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro ta hand om, fostra, undervisa eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med personer under 18 år. I detaljmotiveringen ges som exempel på arbete som lagen ska tillämpas på arbete inom barnomsorg, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och annan undervisning för barn. Däremot ska lagen inte tillämpas på arbete i bibliotek eller motsvarande verksamhet där kontakten med barnen är kortvarig. Arbetsgivaren får i varje enskilt fall avgöra huruvida lagen är tillämplig eller inte (FR 17/2002–2003).

     I lagen avsett arbete kan utföras såväl i ett offentlig- eller privaträttsligt anställningsförhållande som under arbetspraktik, arbetslivsträning och arbetsprövning. Även arbete som utförs inom privat socialservice enligt landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice, i barnomsorg driven som samhällsstödd enskild barnomsorg enligt barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland eller som familjevårdare på basis av uppdragsavtal enligt landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen omfattas av lagens tillämpningsområde. Lagen tillämpas inte på arbete som sammanlagt varar mindre än tre månader under en ettårsperiod. Enligt detaljmotiveringen motiveras detta undantag med att kontrollförfarandet i lagen kan bli onödigt betungande vid tillsättande av kortvariga vikariat. Dock anges att lagen blir tillämplig när en person har flera kortare anställningsförhållanden hos samma arbetsgivare och dessa sammanlagt överstiger tre månader under en ettårsperiod. Tiden ska räknas från att det första anställningsförhållandet inleddes (FR 17/2002–2003).

 

1.1.2 Kontrollförfarandet

 

I 3–5 §§ i 2004 års landskapslag föreskrivs om skyldighet att kräva uppvisande av straffregisterutdrag. Denna skyldighet riktar sig inte till den person som ska arbeta med barn utan till den arbetsgivare eller den myndighet som avses i bestämmelserna. Dessa arbetsgivare ska sedan förutsätta att den person som ska arbeta med barn visar upp ett straffregisterutdrag. Enligt 3 § ska en arbetsgivare kräva att en person visar upp ett straffregisterutdrag när arbetsgivaren första gången erbjuder personen en anställning som omfattar i lagen avsedda uppgifter eller första gången tilldelar personen sådana uppgifter. I 3 § 2 mom. föreskrivs om ett villkorligt förfarande när ett registerutdrag inte finns att tillgå när en kommun eller ett kommunalförbund fattar beslut om en anställning.

     I 4 § föreskrivs om förfarandet när verksamhetsområdet för en privat serviceproducent omfattar tjänster för personer under 18 år. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) ska innan den beviljar en privat serviceproducent tillstånd enligt lagen om privat socialservice kräva att personer som inte är arbetstagare och vars arbete omfattar uppgifter som avses i lagen visar upp ett straffregisterutdrag. I 5 § föreskrivs om skyldighet att kräva uppvisande av straffregisterutdrag beträffande familjevårdare. Innan en kommun eller ett kommunalförbund ingår ett uppdragsavtal med en familjevårdare ska kommunen eller kommunalförbundet kräva att uppdragstagaren visar upp ett straffregisterutdrag om uppdragsavtalet gäller familjevård av personer under 18 år. Detsamma gäller vid köp av familjevård som privat socialservice för en person under 18 år.

     I lagens 6–9 §§ finns närmare föreskrivet om olika omständigheter som ska beaktas i samband med kontrollförfarandet. Straffregisterutdraget får inte vara äldre än sex månader när det visas upp för kontroll. Då arbetsgivaren får ta del av ett straffregisterutdrag får endast antecknas att utdraget har visats upp och vad det har för identifikationsuppgifter. Arbetsgivaren eller någon annan som fått se registerutdraget har inte rätt att kopiera det. Registerutdraget ska utan dröjsmål återlämnas till den som har visat upp det. I 8 § föreskrivs om tystnadsplikt och uppgifter i ett registerutdrag får inte röjas för andra än dem som behöver dem för att besluta om en person ska tilldelas arbetsuppgifter som avses i lagen. Lagen anger också att det när arbetsuppgifterna utannonseras ska nämnas i platsannonsen att den som anställs ska visa upp ett straffregisterutdrag.

 

1.1.3 Straffbestämmelser

 

En arbetsgivare eller dennes representant samt annan person som är skyldig att kräva uppvisande av straffregisterutdrag kan dömas till böter om straffregisterutdrag inte krävs. Enligt 10 § i 2004 års landskapslag ska den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot skyldigheten att kräva uppvisande av ett straffregisterutdrag dömas till böter. Det samma gäller den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot skyldigheten att utan dröjsmål återlämna ett registerutdrag till den som har visat upp det. Vid brott mot tystnadsplikten enligt 8 § döms till straff enligt strafflagens bestämmelser.

 

1.2 Lagstiftning i Finland

 

1.2.1. Kontroll inför arbete med barn

 

År 2002 antogs en lag som ska skydda minderårigas personliga integritet och främja deras personliga säkerhet. Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (FFS 504/2002) föreskriver om förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund hos personer som utses till att arbeta med barn. Förfarandet för kontroll av brottslig bakgrund gäller endast situationer där arbetet till sin natur är sådant att det möjliggör en personlig kontakt med barnet. Arbetsgivaren är skyldig att kräva ett straffregisterutdrag när en person första gången anställs i eller utnämns till ett anställnings- eller tjänsteförhållande där personen ska arbeta med barn. Enligt lagen får personen själv vända sig till Rättsregistercentralen för att få ett straffregisterutdrag som sedan visas upp före personen börjar arbeta med barn. Bestämmelserna i 2004 års landskapslag bygger till stor del på bestämmelserna i denna rikslag.

 

1.2.2 Kontroll i samband med frivilligverksamhet

 

År 2014 kompletterades ovan nämnda rikslag med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn (FFS 148/2014).[1] En bidragande orsak till att lagen antogs var att förpliktelserna i direktiv 2011/93/EU även omfattar frivilligverksamhet. Enligt lagen får organisatörer kontrollera brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn, dvs. straffregisterutdraget lämnas direkt till organisatören och den som utdraget gäller behöver inte vända sig till Rättsregistercentralen. Ett allmänt villkor för att organisatören kan begära ett straffregisterutdrag är att den frivillige har gett sitt skriftliga samtycke till detta. Det bör också noteras att lagen inte innebär någon rättslig skyldighet för organisatörerna att ansöka om straffregisterutdrag. En likhet med lagen från 2002 är att straffregisterutdraget enbart lämnas ut när det regelbundet och i väsentlig grad kommer att finnas samvaro och personlig kontakt med en minderårig. Det finns inte någon motsvarande landskapslagstiftning.

 

1.2.3 Straffregisterlagen

 

Vid Rättsregistercentralen förs ett straffregister enligt det som bestäms i straffregisterlagen (FFS 770/1993). I straffregistret antecknas på basis av domstolarnas meddelanden uppgifter om avgöranden genom vilka någon i Finland har dömts till bl.a. ovillkorligt fängelse, övervakningsstraff, samhällstjänst eller villkorligt fängelse. Uppgifterna i straffregistret ska hållas hemliga och får lämnas ut endast enligt vad som föreskrivs i straffregisterlagen. I 4 och 4a §§ i straffregisterlagen föreskrivs om på vilka grunder uppgifter ur straffregistret kan lämnas direkt till enskilda myndigheter. Till exempel kan uppgifter lämnas i samband med ärenden där tillstånd eller godkännanden av myndighet är beroende av personens tillförlitlighet. Straffregisterutdraget ligger då till grund för myndighetens prövning av att personen är tillförlitlig.

     Särskilt i 6 § i straffregisterlagen föreskrivs när en enskild person har rätt att få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv. En enskild person måste alltid uppge för vilket ändamål utdraget ska användas. Både 2004 års landskapslag och lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (FFS 504/2002) hänvisar till enskilda personers rätt att få ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. I den bestämmelsen framgår också vilka straffregisteruppgifter som ska antecknas i utdraget. I 6a § i straffregisterlagen finns en särskild bestämmelse om att sådana organisatörer av frivilliguppdrag som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn (FFS 148/2014) ska få utdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Utdraget ges med den frivilliges samtycke och under de förutsättningar som anges i den lagen.

     Det bör noteras att uppgifter om en person inte finns i straffregistret för all framtid. Uppgifterna utplånas ur straffregistret enligt de tider som anges i straffregisterlagens 10 §. Till exempel ska uppgifter om villkorligt fängelse och om böter, samhällstjänst eller övervakning som har dömts ut utöver villkorligt fängelse utplånas ur registret sedan fem år förflutit från det den lagakraftvunna domen gavs.

 

1.2.4 Annan relevant rikslagstiftning

 

Vissa specialförfattningar i Finland föreskriver om en kontroll av brottslig bakgrund. Studerande ska på begäran visa upp ett straffregisterutdrag enligt straffregisterlagen, om den studerande under studierna eller studierelaterad praktik ges uppgifter som i väsentlig grad förutsätter arbete bland minderåriga.[2] Det finns också annan rikslagstiftning som har liknande syften som lagstiftningen om kontroll av brottslig bakgrund. Lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (FFS 373/2010) innehåller bestämmelser om att domstol som har dömt en tjänsteman för brott ska underrätta den myndighet som tjänstemannen lyder under om sitt avgörande genom att sända en kopia av avgörandet till myndigheten. Uppgifterna om straffet kan ha betydelse för förutsättningarna att häva eller säga upp tjänsteförhållandet hos myndigheten. Dock bör noteras att domstolens skyldighet att underrätta enbart omfattar statstjänstemän och kommunala tjänsteinnehavare. En liknande skyldighet för domstol att underrätta finns i 40b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (FFS 559/1994). Bestämmelsen förutsätter att domstolen ska utan dröjsmål tillställa Valvira en kopia av ett beslut genom vilket domstolen har påfört en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bötes-, fängelse- eller något annat straff för ett brott som den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården har gjort sig skyldig till i samband med sin yrkesutövning.

 

1.3 Lagstiftning i Sverige

 

I det belastningsregister som Polismyndigheten i Sverige för finns bl.a. uppgift om påföljd för brott, beslut om påföljdseftergift och kontaktförbud. Det övergripande syftet med belastningsregistret är att olika myndigheter på ett enkelt sätt ska få tillgång till de uppgifter som behövs i deras verksamhet. Bestämmelser om bl.a. registrets innehåll och möjligheten för myndigheter och enskilda att ta del av uppgifterna i det finns framför allt i lagen (1998:620) om belastningsregister. För uppgifter i registret gäller absolut sekretess enligt 35 kap. 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enskilda har rätt att få ta del av samtliga uppgifter om sig själva.

     Vissa begränsade delar av arbetsmarknaden i Sverige omfattas av ett regelverk som ger arbetsgivare möjlighet att ta del av uppgifterna i belastningsregistret inför t.ex. ett beslut om anställning. Den författningsreglerade registerkontrollen kan ske antingen genom att arbetsgivaren begär uppgifter direkt ur belastningsregistret eller genom att arbetsgivare begär av den enskilde att få se ett utdrag ur belastningsregistret. Exempel på det sistnämnda är lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder och skollagen (2010:800). Enligt dessa regelverk finns en rätt eller skyldighet för arbetsgivare att kontrollera belastningsregistret inom verksamheter som på olika sätt arbetar med barn. Den enskilde som på begäran av en arbetsgivare begär ett utdrag ur belastningsregistret om sig själv med stöd av någon av dessa lagar får då ett utdrag som endast omfattar brottstyper som är relevanta.

     Utanför det område som omfattas av en författningsreglerad registerkontroll saknas i dag helt reglering i Sverige. Arbetsgivare som inte omfattas av den författningsreglerade registerkontrollen har inte någon uttrycklig rätt att begära att arbetstagaren visar upp ett registerutdrag. Avsaknaden av en sådan reglering innebär ändå inte att det är förbjudet för en arbetsgivare att begära att en arbetssökande själv begär ett registerutdrag i syfte att visa det för arbetsgivaren. Antalet utdrag som enskilda begär om sig själva har ökat kraftigt i Sverige under ett antal år vilket tyder på att enskilda använder sin insynsrätt i belastningsregistret för ett annat syfte än det som lagstiftaren avsett. Därför har det tillsatts en statlig utredning som gäller behovet av ytterligare lagstiftning kring dessa frågor.[3]

 

1.4 Internationella konventioner och EU-lagstiftning

 

Enligt FN:s konvention om barnens rättigheter ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut eller samhällspolitiska avgöranden som gäller barn. Landstinget gav sitt bifall till att konventionen ska gälla inom landskapets behörighet.[4] I konventionen förutsätts det att konventionsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att erkänna barnens rättigheter. Enligt artikel 19 i konventionen ska barn skyddas i synnerhet mot våld och sexuellt utnyttjande. Skyddsåtgärderna syftar till att förebygga våld och ska vid behov också innefatta effektiva förfaranden för att ge barnet och dem som har hand om barnet stöd. Inom Europarådet har också antagits en särskild konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Lagtinget har gett sitt bifall till att konventionen ska gälla inom landskapets behörighet.[5]

     Enligt artikel 5 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har var och en rätt till frihet och personlig säkerhet. Alla de rättigheter som tryggas i konventionen gäller även minderåriga. Landstinget gav sitt bifall till att Europakonventionen ska gälla inom landskapets behörighet.[6] Bestämmelser om respekt för barnens rättigheter finns både i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i fördraget om Europeiska unionen. Enligt artikel 24 i stadgan ska vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner, barnets bästa komma i främsta rummet.

     Inom Europeiska unionen finns specifik lagstiftning som syftar till skyddet av barn mot alla slag av övergrepp. Den 13 december 2011 antog Europeiska unionen Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (nedan direktivet). Direktivet utgår från rådets rambeslut från 2004 om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi vilket ersattes av direktivet. En betydande skillnad är att det ska vara möjligt att kontrollera brottslig bakgrund också hos frivilliga som arbetar med barn. Enligt direktivets artikel 10 förutsätts att brottslig bakgrund ska kunna kontrolleras oavsett om det är fråga om någon som arbetar med barn som frivillig eller som anställd.

 

2. Landskapsregeringens överväganden

 

Tidigare framgick att det har antagits såväl internationella konventioner, EU-lagstiftning som lagstiftning i Finland och på Åland om att den brottsliga bakgrunden hos dem som kommer i kontakt med barn ska kontrolleras. Behovet av denna reglering har uppstått för att minderåriga är omyndiga och som grupp svagare än samhällets vuxna befolkning. Barnen är beroende av de personer som ansvarar för deras omvårdnad. På Åland finns i 2004 års landskapslag bestämmelser som syftar till skyddet av barn genom att arbetsgivare är skyldiga att kontrollera den brottsliga bakgrunden hos en person som de ska anställa om denna person kommer i personlig kontakt med barn då arbetsuppgifterna ska utföras. Kontrollen sker främst genom att den som ska anställas visar upp ett straffregisterutdrag som inhämtas från Rättsregistercentralen.

     Landskapslagstiftningen är bristfällig i dagsläget. Det behöver också antas bestämmelser i landskapslag om kontroll av brottslig bakgrund i samband med frivilligverksamhet. Artikel 10.2 i direktiv 2011/93/EU förutsätter att brottslig bakgrund ska kunna kontrolleras också när arbetsgivare rekryterar en person till organiserad frivilligverksamhet som innefattar direkta och regelbundna kontakter med barn. Enligt 2004 års landskapslag är arbetsgivaren skyldig att kräva uppvisande av straffregisterutdrag enbart då det gäller anställningsförhållanden. Landskapet har en EU-rättslig skyldighet att implementera direktivets bestämmelser om frivilligverksamhet inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Det kan också noteras att det enligt rättspraxis är lagstridigt att kräva straffregisterutdrag i samband med anställning om detta inte har stöd i lag.[7]

     Framförallt är det viktigt att lagstiftningen ger minderåriga på Åland ett så heltäckande skydd som möjligt så att risker för att barn ska bli föremål för brott minimeras. Behörighetsfördelningen i självstyrelselagen medför begränsningar för hur denna målsättning kan uppnås. Straffregisterutdraget är centralt vid bedömningen av om en person är lämplig för uppgifter där det ingår personliga och långvariga kontakter med barn inom frivilligverksamhet. Eftersom regleringen om straffregister hör till rikets behörighet lämnar Rättsregistercentralen endast ut straffregisterutdrag enligt straffregisterlagen. I landskapslagstiftning kan för vinnande av enhetlighet och överskådlighet föras in bestämmelser av rikslagstiftningsnatur om utlämnandet av uppgifter från straffregistret. I praktiken innebär detta att bestämmelser om utlämnandet av straffregisterutdrag kan föras in i en landskapslag endast om dessa överensstämmer med motsvarande situation i rikslagstiftningen.

     Det har förekommit svårigheter att få straffregisterutdrag från Rättsregistercentralen då det har rört sig om personer inom frivilligverksamhet där det ingår personlig och långvarig kontakt med barn. Med anledning av dessa problem har landskapsregeringen varit i kontakt med Rättsregistercentralen för att få till stånd en tillfällig lösning fram till dess att landskapslagstiftning har antagits. Landskapsregeringen har skickat ut information om detta till medarbetare i barnskyddet i de åländska kommunerna samt till Rädda Barnen på Åland r.f. I dagsläget finns inte någon reglering i landskapslagstiftning som motsvarar rikslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn. Detta är en väsentlig brist eftersom det innebär att organisatörer av frivilliguppdrag på Åland inte har en rättslig grund för att begära straffregisterutdrag från Rättsregistercentralen. Behovet av att åtgärda situationen understryks av att landskapets lagstiftningsbehörighet också utsträcker sig till privaträttsliga subjekt, t.ex. föreningar och stiftelser, som organiserar verksamhet riktad till barn. Landskapsregeringen föreslår att situationen ska åtgärdas genom att lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn görs gällande inom landskapets behörighet.

     En sådan blankettlag medför att även en organisatör av frivilliguppdrag inom landskapets behörighet har rätt att av Rättsregistercentralen begära straffregisterutdrag gällande frivilliga. Detta förutsätter att organisatören tänker tilldela den frivillige ett uppdrag som

     1) regelbundet och i väsentlig grad består i undervisning, handledning, vård och omsorg av eller annan samvaro med en minderårig,

     2) innebär personlig kontakt med en minderårig, och

     3) består i att sköta uppdraget ensam eller under sådana förhållanden där den minderåriges personliga integritet rimligen inte kan tryggas.

Eftersom det är organisatören som begär att få straffregisterutdraget ansvarar också organisatören för att betala den avgiften för utdraget. Det bör noteras att systemet enligt rikslagen om kontroll inom frivilligverksamheten skiljer sig på centrala punkter från det system som gäller för anställningsförhållanden enligt 2004 års landskapslag. Den lag som riktar sig till frivilligverksamheten bygger på att organisatören av frivilliguppdraget inte är skyldig att begära ett straffregisterutdrag, dvs. det finns en rätt att begära ett straffregisterutdrag efter att den frivillige har gett sitt samtycke till detta.

     I samband med beredningen av detta lagförslag har landskapsregeringen bedömt att det kan finnas ett behov av att införa en motsvarande kontroll av brottslig bakgrund som syftar till skyddet av andra utsatta personer än barn. I vissa fall kan behovet av ett särskilt skydd till och med vara större än i samband med kontakter med barn, t.ex. äldre personer med kognitiv svikt och personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning är särskilt beroende av de personer som ansvarar för omvårdnaden av dem. Efter utredning har landskapsregeringen kommit till slutsatsen att rikets behörighet över straffregistret begränsar lagstiftningsalternativen för när och hur kontroll av brottslig bakgrund kan ske till situationer som har en motsvarighet i rikslagstiftningen (se avsnitt 5.2). Helt oberoende av möjligheterna att få straffregisterutdrag är det också viktigt att organisera arbete och verksamhet där personer har ett behov av ett särskilt skydd så att riskerna för dessa personer minimeras, t.ex. genom anvisningar, information och särskilda rutiner. I samband med beredningen av lagförslaget har framförts behov av att i lagstiftning föra in ett krav på att personer som förordnas till intressebevakare alltid ska uppvisa ett straffregisterutdrag. Landskapsregeringen understöder förslaget. Eftersom det rör sig om en fråga som faller inom rikets lagstiftningsbehörighet måste lagstiftningsbehovet lyftas fram i kontakter med riksmyndigheterna.

 

3. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om att lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn, nedan rikslagen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i landskapslagen. Blankettlagen ska komplettera 2004 års landskapslag. Av 4 § i rikslagen följer en allmän skyldighet för organisatören av frivilliguppdrag att skapa sådana anvisningar eller förfaringssätt som behövs för att uppnå syftet med lagen samt ta ställning till vilka frivilliguppdrag som är sådana att de personer som väljs till dem bör omfattas av kontrollen av brottslig bakgrund.

     Av rikslagens 5–11 §§ följer ett förfarande för att kontrollera om frivilliga som deltar i verksamhet bland minderåriga har brottslig bakgrund. I 5 § föreskrivs om när organisatören av frivilliguppdraget har rätt att av Rättsregistercentralen begära ett straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Det ska handla om frivilliguppdrag som regelbundet och i väsentlig grad innebär personlig kontakt med en minderårig, ensam eller under sådana förhållanden där den minderåriges personliga integritet rimligen inte kan tryggas, trots åtgärder som avses i rikslagens 4 §. Enligt 6 § är det ytterligare ett villkor för att ett straffregisterutdrag ska få utfärdas att den frivillige på förhand har gett sitt skriftliga samtycke till ansökan om utdrag.

     I rikslagens 7 § föreskrivs om hur ansökan om straffregisterutdrag ska göras hos Rättsregistercentralen och vad ansökan ska innehålla. Av 8 § följer en rätt för en centralorganisation eller en sådan förening som hör till samma centralorganisation som organisatören att lämna in en ansökan på uppdrag av organisatören. I 9 § föreskrivs när organisatören kan be den frivillige att visa upp ett straffregisterutdrag som den frivillige redan har i sin besittning. Enligt 10 § är en organisatör av frivilliguppdrag som söker frivilliga för uppdrag skyldig att informera om sin avsikt att begära straffregisterutdrag. Av 11 § följer att organisatören får i personuppgifterna för den frivillige endast anteckna att straffregisterutdraget har granskats samt utdragets identifikationsuppgifter. Det får inte tas någon kopia av utdraget. Organisatören ska utan dröjsmål efter det att ärendet har behandlats överlämna straffregisterutdraget till den frivillige som utdraget gäller.

     Enligt rikslagens 12 § får de uppgifter som framgår av straffregisterutdraget inte röjas för andra än de personer som nödvändigtvis behöver dem för att besluta om en frivillig ska tilldelas frivilliguppdrag. Uppgifter som är skyddade av tystnadsplikten får inte röjas för utomstående ens efter det att personen inte längre sköter det uppdrag där han eller hon fick informationen. I 13 § föreskrivs om straff för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot skyldigheten att utan dröjsmål överlämna straffregisterutdraget till den som utdraget gäller. I 14 § hänvisas till tillämpning av strafflagens bestämmelser vid brott mot tystnadsplikten och personregisterbrott. Till denna del föreslår landskapsregeringen särskilda bestämmelser om straff i blankettlagen eftersom blankettbestämmelsen enbart medför en tillämpning inom landskapets behörighet av bestämmelserna i rikslagen, inte de straffbestämmelser som rikslagen hänvisar till och som ingår i annan rikslagstiftning.

     Landskapsregeringen föreslår att blankettlagen träder i kraft så snart som möjligt.

 

4. Förslagets verkningar

 

I lagförslaget ingår ett förslag till blankettlag som ska utsträcka tillämpningen av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn till landskapets behörighetsområden. Omfattningen av landskapets behörighet är central vid bedömningen av förslagets konsekvenser. Enligt landskapsregeringens bedömning utsträcker sig den föreslagna blankettlagens effekter inte enbart till frivilligverksamhet inom landskaps- och kommunalförvaltningen utan även till frivilligverksamheten inom föreningar och andra privaträttsliga subjekt. Dock begränsar sig behörigheten gällande kontroll av brottslig bakgrund inom frivilligverksamheten till de materiella behörighetsområden som räknas upp i 18 § i självstyrelselagen (se avsnitt 5).

     Med frivilligverksamhet eller frivilligarbete avses verksamhet som man deltar i av fri vilja, efter eget val och egen motivation utan lön eller strävan efter ekonomisk vinning. Blankettlagen innebär att sådana organisatörer av frivilliguppdrag som avses i rikslagen får en rätt att av Rättsregistercentralen begära ett straffregisterutdrag före organisatören tänker tilldela den frivillige ett frivilliguppdrag. Frivilligverksamheten omfattar ett brett spektrum som förekommer inom många sektorer som hör till landskapets behörighetsområde. Till exempel deltar frivilliga i kommunernas barnskyddsarbete som stödpersoner och stödfamiljer. Landskapets behörighet över socialvården innefattar förutom den egentliga socialvården även barnskydd och barndagvård (RP 73/1990, s. 66). Ett annat exempel är olika typer av frivilligverksamhet med minderåriga inom idrotts- och hobbyföreningar och i scoutverksamheten. Denna frivilligverksamhet kan ofta falla inom ramen för landskapets behörighet, t.ex. inom behörigheten för kultur, idrott och ungdomsarbete.

     Blankettlagen får även konsekvenser för och kan tillämpas i förhållande till frivilliga som i någon mån sköter sina uppdrag i förtjänstsyfte. Ur förarbetena till rikslagen framgår att som frivilliga kan också betraktas personer som står i anställningsförhållande eller sköter frivilliguppdraget i förhållande till en tredje part, men som ändå gör det i organisatörens namn eller förmedlad av organisatören. I detta avseende hänvisas till upplägg där en förening utbildar och förmedlar barnvakter, dvs. vårdarbetet kan anses ske i föreningens namn trots att den frivillige sköter uppdraget utifrån ett avtal med barnets vårdnadshavare (RP 149/2013 rd, s. 26). Dylika tolkningar av rikslagens tillämpningsområde är relevanta i detta sammanhang eftersom blankettlagen medför motsvarande konsekvenser inom landskapets behörighetsområden.

     Föreningslivet är mycket aktivt på Åland och en sökning i föreningsregistret visar att närmare 700 föreningar har sin hemort på Åland. Även om det beaktas att flertalet av dessa föreningar inte är aktiva så finns det troligen tiotals åländska föreningar som helt eller delvis riktar sig till minder-åriga, dvs. erbjuder sådan verksamhet som faller inom ramen för den föreslagna blankettlagens tillämpningsområde. År 2012 gjorde ÅSUB en undersökning om frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet.[8] Enligt rapporten är det genomsnittliga antalet medlemmar ca 250 per förening och idrottsföreningarna har det största antalet medlemmar per förening följt av de sociala föreningarna och de övriga föreningarna. I snitt är 16 procent av medlemmarna barn eller ungdomar i föreningarna. Idrottsföreningarna har en större andel barn som medlemmar. Det bör observeras att frivilliga som ansvarar för minderåriga inom frivilligverksamheten också kan vara minderåriga. Blankettlagen gör det också möjligt att begära straffregisterutdrag beträffande minderåriga frivilliga. Personer under 15 år kan inte ha straffregisteruppgifter, så det kan i praktiken inte bli aktuellt att begära utdrag om dem (RP 149/2013 rd, s. 28).

     Det utdrag som organisatörerna av frivilliguppdrag får med stöd av 6 a § i straffregisterlagen motsvarar de uppgifter som enskilda som ska arbeta med barn får i enlighet med 2004 års landskapslag. I utdraget antecknas uppgifter om följande brott: sedlighetssårande gärning (pornografibrott), sexualbrott, brott mot liv (dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter), människohandel och grov människohandel, grov misshandel, grovt rån, narkotikabrott. I utdraget antecknas också uppgifter om böter som dömts ut för denna typ av brott. I utdraget antecknas även förbud om att arbeta eller på annat sätt verka bland barn, vilket utfärdats i ett annat EU-land, om ett sådant förbud är i Rättsregistercentralens kännedom. Sedan lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn trädde i kraft 2014 i riket har det förekommit mycket få fall där straffregisterutdrag som organisatörerna har fått ta del av har innehållit uppgifter om de nämnda brotten. Organisatörerna erhåller utdragen endast om den berörda personen har givit sitt samtycke. Det finns inte uppgifter om vilken preventiv verkan förfarandet har haft, dvs. när enskilda personer har nekat sitt samtycke.

     Blankettlagen kan medföra mera arbete för organisatörerna av frivilliguppdrag, men det är beroende av hur ofta organisatören utnyttjar sin rätt att begära straffregisterutdrag. Även om det inte kommer att finnas en skyldighet från organisatörens sida att begära straffregisterutdrag så måste organisatören vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att skydda barnen så att lagens syfte fullföljs. Eftersom organisatörerna av frivilliguppdrag inte ska vara skyldiga att begära straffregisterutdrag är det också mycket svårt att förutsäga hur många utdrag som kommer att begäras från Åland. I riket uppskattades det ursprungligen att det skulle begäras ca 20 000 – 40 000 straffregisterutdrag om frivilliga (RP 149/2013 rd, s. 17). I praktiken begärdes från Rättsregistercentralen år 2017 enbart 4 555 straffregisterutdrag inom frivilligverksamheten. Det bör noteras att avgiften för straffregisterutdraget inte belastar den frivillige utan organisatören av frivilliguppdraget som beställer utdraget från Rättsregistercentralen. För tillfället kostar utdraget 12 euro och fakturan sänds till organisatören av frivilliguppdraget. Behandlingstid för en ansökan är sju arbetsdagar.

     Således har organisatören en central roll vid den framtida tillämpningen av blankettlagen. Tillämpningen förutsätter att organisatören av frivilliguppdrag skapar sådana anvisningar eller förfaringssätt som behövs för att uppnå syftet med lagen. Organisatören ska också ta ställning till vilka frivilliguppdrag som är sådana att de personer som väljs till dem omfattas av kontrollen av brottslig bakgrund. Införandet av sådana rutiner inom åländska föreningar som riktar sin verksamhet till barn kommer att kräva resurser. Det bör ändå understrykas att de instruktioner och procedurer som organisatören bygger upp för att skydda barnen antagligen har en större betydelse för barnens trygghet än kontrollen av brottslig bakgrund. Här kan noteras att ungdoms-, idrotts- och social- och hälsovårdsorganisationernas takorganisationer i Finland har tagit fram en särskild instruktion som finns på svenska.[9] När straffregisterutdrag ansöks för första gången förutsätter Rättsregistercentralen att de av organisatören godkända verksamhetsanvisningarna eller förfaringssätten för tryggande av minderårigas personliga integritet fogas till ansökan. Om organisatören använder ovan nämnda allmänna verksamhetsanvisningar behöver de inte fogas till ansökan. När det sedan gäller utnyttjandet av organisatörens rätt att begära straffregisterutdrag så kan en klar rutin för när sådan kontroll görs också fungera som ett slags intyg över gott anseende för de minderårigas föräldrar. Detta är för sin del ägnat att sprida en sådan god organisationskultur som behövs för att skydda barn inom frivilligsektorn.

 

5. Lagstiftningsbehörighet

 

5.1 Behörigheten gällande kontroll av brottslig bakgrund

 

I samband med lagkontrollen av 2004 års landskapslag bedömde högsta domstolen vilka behörighetsområden som berördes av bestämmelserna (9.1.2004, OH 2003/115). Domstolen hänvisade till att regleringen i huvudsak gäller lagstiftningsområdena socialvård och undervisning som hör till landskapet enligt 18 § 13 och 14 punkterna i självstyrelselagen. Därtill hänvisade domstolen till att landskapet enligt 18 § 1 och 4 punkten i självstyrelselagen har lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsstyrelsen och i fråga om de myndigheter och inrättningar som lyder under den samt om bland annat kommunernas förvaltning och kommunernas tjänsteinnehavare. Högsta domstolen konstaterade också att vissa områden som hör till rikets lagstiftningsbehörighet berördes. Enligt 27 § 30 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvården. Likaså har riket enligt 27 § 21 punkten lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetsrätt med undantag av tjänstekollektivavtal för landskapets och kommunernas anställda. Sammantaget ansåg högsta domstolen ändå att landskapslagen till de väsentligaste delarna gäller lagstiftningsområden som hör till landskapets behörighet.

     Det i lagförslaget ingående förslaget till blankettlag ska utsträcka tillämpningen av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn till landskapets behörighetsområden. Med tanke på att rikets lagstiftningsbehörighet omfattar föreningar och stiftelser enligt 27 § 8 punkten i självstyrelselagen väcks frågan om i vilken utsträckning landskapet kan föreskriva om kontrollen av brottslig bakgrund inom föreningsverksamheten på Åland. I förarbetena till punkten anges att den omfattar associationsrätten och lagstiftningen om bokföring (RP 73/1990 rd, s. 74). Bestämmelser om kontrollen av brottslig bakgrund kan inte anses beröra dessa områden. Det bör också beaktas att 2 § 1 mom. 3 punkten i landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn redan i dagsläget utsträcker lagens tillämpning till vissa privaträttsliga subjekt.[10] Självstyrelselagens 27 § 41 punkt hänvisar till att landskapets behörighet även innefattar privaträttsliga angelägenheter om de direkt hänför sig till ett rättsområde som hör till landskapet. Av detta drar landskapsregeringen slutsatsen att landskapets lagstiftningsbehörighet även omfattar kontrollen av brottslig bakgrund inom föreningar på Åland, dock så att kontrollen måste hänföra sig till något av de behörighetsområden som räknas upp i 18 § i självstyrelselagen.

 

5.2 Behörigheten gällande straffregister

 

Vid lagkontrollen av 2004 års landskapslag tog högsta domstolen ställning till hurdana bestämmelser om straffregister som kan föras in i landskapslag. Domstolen hänvisade till att riket har lagstiftningsbehörighet i fråga om straffrätt och rättskipning med vissa undantag enligt 27 § 22 och 23 punkten i självstyrelselagen. Med stöd av dessa lagrum faller regleringen av straffregister inom rikets behörighet. Kontrollen av brottslig bakgrund sker i praktiken genom att få tillgång till uppgifter om en person från det straffregister som förs av Rättsregistercentralen. Enligt 3 § i straffregisterlagen ska uppgifterna i straffregistret hemlighållas och registeruppgifterna får endast lämnas ut enligt bestämmelserna i straffregisterlagen. Det är således inte möjligt att få ut ett straffregisterutdrag om det inte finns stöd i lagen för detta.

     Vid lagkontrollen av 2004 års landskapslag tog högsta domstolen också ställning till hurdana bestämmelser om straffregister som kan föras in i landskapslag. Domstolens slutsats var att det med stöd av 19 § 3 mom. i självstyrelselagen för vinnande av enhetlighet och överskådlighet kunde i en landskapslag upptas stadganden av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag. Det centrala i domstolens resonemang var att det fanns en motsvarande situation reglerad i rikslagstiftningen. Till den del kontrollen inom landskapets behörighet baserar sig på utlämnandet av straffregisterutdrag från Rättsregistercentralen måste den bygga på att det finns en motsvarande situation reglerad i rikslagstiftningen. Landskapsregeringen anser att den kontroll som blankettlagen skulle möjliggöra är oproblematisk eftersom regelverket inom landskapets behörighet skulle vara identiskt med rikslagstiftningen. Blankettlagen innehåller det lagstöd inom landskapets behörighet som möjliggör utlämnandet av straffregisterutdrag på ett sätt som motsvarar rikslagstiftningen.

 

5.3 Grundläggande fri- och rättigheter i grundlagen

 

Riket har lagstiftningsbehörighet i fråga om stiftande, ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag enligt 27 § 1 punkten i självstyrelselagen. Till denna del kan konstateras att det i samband med lagstiftningskontrollen har förutsatts att landskapslagar också uppfyller krav i grundlagen. Lagförslaget berör ett antal av grundlagens bestämmelser. I 6 § 3 mom. föreskrivs att barn ska bemötas som jämlika individer och de ska ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva. Bestämmelsen utgör också en grund för den positiva särbehandling av barn som är nödvändig för jämlikheten i förhållande till den vuxna befolkningen. Barn kan behöva särskilt skydd och särskild omsorg eftersom de är omyndiga och som grupp svagare än samhällets vuxna befolkning (RP 309/1993 rd, s. 49).

     I 7 § 1 mom. i grundlagen föreskrivs att alla har rätt till liv och till personlig frihet, integritet och trygghet. Hänvisningen till trygghet understryker den offentliga maktens förpliktelser att vidta åtgärder för att skydda samhällsmedlemmarna mot brott och andra rättsstridiga gärningar, oberoende av om de företas av någon som utövar offentlig makt eller av privatpersoner (RP 309/1993 rd, s. 51). Av grundlagens 10 § 1 mom. följer att vars och ens privatliv, heder och hemfrid är tryggade. Bestämmelsen förutsätter också att närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter utfärdas genom lag. En annan relevant grundlagsbestämmelse finns i 19 § 3 mom. som föreskriver att det allmänna ska stödja familjerna och andra som svarar för omsorgen om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd och individuella uppväxt. Främjandet av välfärd omfattar också skydd mot våld, underkastelse och utnyttjande (RP 309/1993 rd, s. 76).

     I samband med lagkontrollen av 2004 års landskapslag bedömdes lagens bestämmelser i förhållande till grundlagens 7 § 1 mom. om rätten till liv, personlig frihet och integritet, 10 § 1 mom. om skydd för privatlivet samt 19 § 3 mom. om rätten till social trygghet. Högsta domstolen konstaterade att regleringen i landskapslagen motsvarade bestämmelserna i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (FFS 504/2002). Domstolen hänvisade till grundlagsutskottets bedömning av rikslagens bestämmelser och att samma godtagbara skäl gäller för landskapslagen (GrUU 9/2002 rd). Den föreslagna blankettlagen utsträcker tillämpningen av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn till landskapets behörighetsområden. Grundlagsutskottet har redan tidigare ansett att rikslagen är förenlig med grundlagen (GrUU 37/2013 rd). Utskottet ansåg att skyddet av minderåriga utgjorde ett godtagbart och vägande skäl för begränsningen i skyddet för privatliv och personuppgifter. Enligt utskottet var det med tanke på proportionalitetskravet viktigt att begäran om straffregisterutdrag förutsätter den frivilliges samtycke. I straffregisterutdraget antecknas dessutom endast uppgifter om brott som har betydelse med tanke på syftet med regleringen. Landskapsregeringen konstaterar att förslaget till blankettlag är oproblematiskt i förhållande till grundlagens bestämmelser eftersom innehållet i den rikslag som föreslås gälla inom landskapets behörighet har prövats i grundlagsutskottet.

 

6. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med tjänstemän vid landskapsregeringens social- och miljöavdelning. Efter beredning skickades lagförslaget på remiss till Arbetarnas bildningsförbund r.f., Bild och formskolan, Datainspektionen, Mariehamns stad, Rädda barnen på Åland r.f., Rättsregistercentralen, Skunk r.f., social- och miljöavdelningen vid landskapsregeringen, Ung resurs r.f., utbildnings- och kulturavdelningen vid landskapsregeringen, Ålands handikappförbund, Ålands idrott r.f., Ålands kommunförbund, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Ålands musikinstitut, Ålands ombudsmannamyndighet, Ålands omsorgsförbund, Ålands polismyndighet och Ålands ungdomsförbund r.f. Följande instanser kom in med utlåtanden: Rädda barnen på Åland r.f., Rättsregistercentralen, Ung resurs r.f., Ålands handikappförbund, Ålands idrott r.f., Ålands ombudsmannamyndighet, Ålands omsorgsförbund.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om tillämpningen i landskapet Åland av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

 

1 § Lagens tillämpningsområde. I paragrafen anges att lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i landskapslagen. I paragrafen anges också att ändringar i rikslagen ska tillämpas på Åland från att de träder i kraft i riket. Förslag till 2 och 3 §§ innehåller vissa avvikelser från rikslagen.

 

2 § Hänvisningar. I paragrafen föreskrivs om en avvikelse från bestämmelserna i rikslagen. I rikslagens 2 § 2 mom. anges att lagen inte tillämpas på uppdrag som sköts i förvärvssyfte på basis av ett uppdragsavtal med en organisatör av frivilliguppdrag eller för vilka uppvisande av ett straffregisterutdrag ska krävas enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (FFS 504/2002). Inom landskapets behörighet finns motsvarande reglering i landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn, dvs. hänvisningen i rikslagens 2 § 2 mom. ska vid tillämpningen inom landskapets behörighet istället avse den landskapslagen.

 

3 § Straff. I 1 mom. hänvisas i informativt syfte till den förseelse som hänför sig till skyldigheten enligt rikslagens 11 § att överlämna straffregisterutdraget till den frivillige det gäller. Om straff för brott mot denna skyldighet föreskrivs i rikslagens 13 § som också gäller direkt inom landskapets behörighet med stöd av blankettlagen.

     Förslag till 2 mom. avser 12 § och 14 § i rikslagen. I rikslagens 14 § hänvisas till bestämmelser i strafflagen och att dessa ska tillämpas vid brott mot tystnadsplikten enligt 12 § i rikslagen. Vid sådant brott döms till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag. Bestämmelserna som ska tillämpas vid brott mot tystnadsplikt ingår inte i den rikslag som blankettlagen gör tillämplig inom landskapets behörighet. För att dessa bestämmelser i strafflagen ska vara tillämpliga inom landskapets behörighetsområde krävs en uttrycklig bestämmelse om detta.

     Enligt 3 mom. ska de bestämmelser om straff för dataskyddsbrott som finns i 38 kap. 9 § i strafflagen tillämpas inom blankettlagens tillämpningsområde. En ändring av den ifrågavarande paragrafen i strafflagen trädde i kraft den 1 januari 2019 (FFS 1081/2018, RP 9/2018 rd). Paragrafen ändrades främst med anledning av att dataskyddsförordningen började tillämpas den 25 maj 2018.

 

4 § Ikraftträdande. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdandet lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
tillämpning i landskapet Åland av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn (FFS 148/2014), nedan kallad rikslagen, ska tillämpas i landskapet Åland med de avvikelser som anges i denna lag. Ändringar i rikslagen ska tillämpas på Åland från att de träder i kraft i riket.

 

2 §

Hänvisningar

     Hänvisningen till lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (FFS 504/2002) i 2 § 2 mom. rikslagen avser landskapslagen (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn.

 

3 §

Straff

     Om straff för brott mot skyldigheten enligt 11 § 2 mom. i rikslagen att överlämna straffregisterutdraget till den frivillige föreskrivs i 13 § i rikslagen.

     Vid brott mot tystnadsplikten som föreskrivs i 12 § i rikslagen ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (FFS 39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

     De bestämmelser om straff för dataskyddsbrott som finns i 38 kap. 9 § i strafflagen ska tillämpas inom tillämpningsområdet för denna landskapslag.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 29 maj 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mats Perämaa

 [1] Se även RP 149/2013, LaUB 16/2013 och GrUU 37/2013 rd.

[2] Se 82 § 4 mom. i lagen om yrkesutbildning (FFS 531/2017), 34 § 4 mom. i yrkeshögskolelagen (FFS 932/2014) och 43 b § i universitetslagen (FFS 558/2009).

[3] Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet. Dir. 2018:12.

[4] FördrS 60/1991. Bifall 25.3.1991. ÅFS 1991:78.

[5] FördrS 88/2011. Bifall 16.3.2011. ÅFS 2011:106.

[6] FördrS 19/1990. Bifall 27.4.1990. ÅFS 1990:61.

[7] Biträdande justitieombudsman Pajuojas beslut 31.3.2015, dnr 3158/2/13.

[8] Frivilligarbetet inom det åländska föreningslivet - samhällsekonomiska och kvalitativa effekter. ÅSUB-rapport 2012:4.

[9] Instruktion. Åtgärder för att öka barns säkerhet och kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga. 25.4.2014. Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf, SOSTE Finlands social- och hälsa rf, Centret för konstfrämjande och Valo Finlands Idrott rf.

[10] Landskapslag (2015:22) om ändring av 2 och 5 §§ landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn.