Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

Lagförslag LF 29/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ett förfarande för att kontrollera om frivilliga som deltar i verksamhet bland minderåriga har brottslig bakgrund. Landskapslagen är av blankettnatur och kompletterar den sedan år 2004 gällande landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn. Blankettlagen möjliggör att föreningar och andra organisatörer av frivilliguppdrag på Åland efter samtycke kan få straffregisterutdrag från Rättsregistercentralen före organisatören tilldelar den frivillige uppdrag där denne kommer i personlig kontakt med minderåriga.

Landskapsregeringen föreslår att lagen träder i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen