Lagförslag 29/2019-2020 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Privata säkerhetstjänster
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-06-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Privata säkerhetstjänster

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 29/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av ordningslagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster 4

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av ordningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 17 § 2 och 3 mom. samt 21 och 22 §§ ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland samt

     ändras lagens 9 och 18 §§, av dessa lagrum 18 § sådan den lyder i landskapslagen 2017/64 som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

9 §

Farliga föremål

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Saluföring av teleskopbatonger är förbjuden, om inte förvärvaren är ett bevakningsföretag eller en anordnare av specialutbildning för väktare i att använda maktmedel som avses i landskapslagen (2010:29) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster. Det är förbjudet att inneha teleskopbatonger på allmän plats och i ett trafikmedel på allmän plats, utom om den som innehar vapnet är en i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster avsedd väktare eller en i 21 § denna lag avsedd ordningsvakt i arbetsuppdrag eller om det finns någon sådan godtagbar orsak till innehavet som har samband med överlåtelse av teleskopbatongen eller något annat bestäms i 12 § denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

Farliga föremål

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Saluföring av teleskopbatonger är förbjuden, om inte förvärvaren är en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en anordnare av utbildning i användning av maktmedel i enlighet med landskapslagen ( : ) om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster (blankettlagen). Det är förbjudet att inneha teleskopbatonger på allmän plats och i ett trafikmedel på allmän plats, utom om den som innehar vapnet är en i enlighet med blankettlagen avsedd väktare anställd av en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller ordningsvakt i arbetsuppdrag eller om det finns någon sådan godtagbar orsak till innehavet som har samband med överlåtelse av teleskopbatongen eller något annat bestäms i 12 § i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

17 §

Övriga straffbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska bestämmelserna i 17 kap. 6a § strafflagen tillämpas i den lydelse de har när denna lag träder i kraft då någon handlar i strid med bestämmelserna i 22 § 1 mom. denna lag.

     Inom landskapets behörighet ska vad som följer av bestämmelserna i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster om bevakningsföretagsförseelse tillämpas i den lydelse de har när denna lag träder i kraft då någon handlar i strid med bestämmelserna i 22 § 3 och 4 mom. denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

17 §

Övriga straffbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Momentet upphävs)

 

 

 

 

 

     (Momentet upphävs)

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

18 §

Allmänna bestämmelser om ordningsbot

     Inom landskapets behörighet ska bestämmelserna i 2a kap. 8 § samt 7 kap. 3a och 3b §§ i strafflagen (FFS 39/1889) samt 1 § och 3 § 1 mom. i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (FFS 754/2010) tillämpas i den lydelse de har när denna lag träder i kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

18 §

Allmänna bestämmelser om ordningsbot

     I 2a kap. 8 § samt 7 kap. 3a och 3b §§ i strafflagen (FFS 39/1889) samt 1 § och 3 § 1 mom. i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (FFS 754/2010) finns allmänna bestämmelser om ordningsbot.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

21 §

Rätt att utse ordningsvakter

     Ålands polismyndighet kan på ansökan av innehavaren av ett köpcentrum, en trafikstation eller ett kollektivt trafikmedel som avgår från stationen bevilja tillstånd att för köpcentret, trafikstationen eller trafikmedlet utse ordningsvakter som avses i landskapslagen (2010:28) om ordningsvakter för att bistå polisen i att upprätthålla ordning och säkerhet, om det inte är ändamålsenligt att upprätthålla ordning och säkerhet på något annat sätt och upprätthållandet av ordning och säkerhet kräver det av grundad anledning. I beslutet om rätt att utse ordningsvakter ska ordningsvakternas tjänstgöringsområde begränsas till köpcentrets eller trafikstationens fastighet och till trafikmedlet och vid behov till deras omedelbara närhet.

     Ett tillstånd att utse ordningsvakter ska gälla högst fem år. Tillståndet kan förenas med villkor som gäller ordningsvakternas utbildning, bärandet av maktmedelsredskap, tjänstgöringsområde samt placeringen av ordningsvakter och antalet ordningsvakter.

     Ålands polismyndighet kan vid behov återkalla tillståndet samt ändra dess villkor eller giltighetstid på grund av sådana förändringar som inverkar väsentligt på upprätthållandet av ordning och säkerhet inom tjänstgöringsområdet.

 

 

21 §

Rätt att utse ordningsvakter

     (Paragrafen upphävs)

 

 

22 §

Ordningsövervakningsuppgifter

     Uppdrag som gäller ordningsövervakningsuppgifter som avses i 21 § 1 mom. denna lag får tas emot och fullgöras bara av ett bevakningsföretag som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster. Ordningsövervakningsuppgifter får bara utföras av en ordningsvakt som är anställd hos bevakningsföretaget och som har giltigt godkännande som ordningsvakt och som väktare.

     Befogenheterna för de ordningsvakter som utför ordningsövervakningsuppgifter bestäms enligt landskapslagen om ordningsvakter. En ordningsvakt har dock inte sådana befogenheter som anges i 7 §, 8 § 1 mom. 3 punkten, 8 § 3 och 4 mom. eller 9 § landskapslagen om ordningsvakter. En ordningsvakt som enligt 8 § 2 mom. landskapslagen om ordningsvakter utövar sin rätt att gripa en person har rätt att visitera den gripne och de saker som denne medför för att försäkra sig om att den gripne inte innehar föremål eller ämnen med vilka han eller hon kan orsaka fara för sig själv eller andra. Ordningsvakten har rätt att frånta den gripne de farliga föremål och ämnen som påträffas vid visitationen. De föremål och ämnen som fråntagits den gripne ska utan dröjsmål överlämnas till polisen.

     Vad beträffar ordningsövervakningsuppgifter gäller vad som följer av bestämmelserna i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster, om god bevakningssed, om uppgörandet av uppdragsavtal, händelserapporter och verksamhetsanvisningar, om maktmedelsredskap och bärandet av dem samt om myndigheternas rätt att få information. Ett bevakningsföretag ska i sina register över personal och arbetsskift samt i sin årsanmälan ta in uppgifter som motsvarar sådana uppgifter som enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster ska finnas i ett personal- och arbetsskiftsregister samt i en årsanmälan och som gäller utförandet av uppdrag innefattande ordningsvaktsuppgifter samt de ordningsvakter som deltagit i utförandet av uppdraget.

     Den som utför ordningsövervakningsuppgifter ska vara iförd en ordningsvaktsdräkt. För ordningsvaktsdräkten gäller i tillämpliga delar vad som följer ur bestämmelserna om väktares dräkt i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster.

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om märken och text på ordningsvaktsdräkten

 

 

22 §

Ordningsövervakningsuppgifter

     (Paragrafen upphävs)

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 18 § lagen om sammankomster [till lagen om ordningsvakter] avse landskapslagen (2010:28) om ordningsvakter.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

3 §

Hänvisningar

     Inom lagtingets behörighet ska hänvisningarna i 18 § och 23 § 4 mom. i lagen om sammankomster till lagen om privata säkerhetstjänster (FFS 1085/2015) avse landskapslagen ( : ) om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________