Lagförslag 29/2021-2022 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Tillgänglighetsdirektivet
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-09-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Tillgänglighetsdirektivet

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 29/2021-2022

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom landskapsförvaltningen. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av räddningslagen för landskapet Åland. 9

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen
av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras inledningssatsen till 1 § 1 mom. landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 2017/141, 2019/66, 2021/160,

     fogas till 1 § 1 mom. sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 2017/141, 2019/66, 2021/160, 2022/15 en ny 16 punkt som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Ny 16 punkt

 

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande tillgänglighets- och produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     16) landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 20   . Lagen tillämpas dock först från och med den 28 juni 2025.

__________________

 

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom landskapsförvaltningen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras lagens rubrik, 1 §, 4 § 1 mom., 7 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 § 2 och 3 punkten landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen, samt

     fogas till 2 § nya 4-9 punkter, till lagen ett nytt 2a kap. med nya 8a-8i §§, till 10 § en ny 4 punkt, samt till 11 § en ny 4 punkt, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom landskapsförvaltningen

 

 

 

LANDSKAPSLAG
om tillgängliga digitala tjänster

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde och syfte

     Denna lag tillämpas i förhållande till webbplatser och mobila applikationer som tillhandhålls av myndigheter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

 

     Lagens syfte är att var och en ska på lika

villkor kunna använda de webbplatser och mobila applikationer som tillhandahålls av myndigheterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, nedan tillgänglighetsdirektivet.

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde och syfte

     Syftet med denna lag är att främja tillgången till tillgängliga digitala tjänster samt innehållets tillgänglighet och på så sätt förbättra vars och ens möjlighet att använda digitala tjänster på lika villkor.

     Bestämmelserna i 2 kap. tillämpas på webbplatser och mobila applikationer som tillhandahålls av myndigheter och offentligrättsliga organ inom landskaps- och kommunalförvaltningen samt av tjänsteleverantörer för de tjänster som avses i 2a kap. 8a §. Bestämmelserna i 2a kap. tillämpas enbart på de digitala tjänster som avses i 8a § i det kapitlet och tillämpas på tjänsteleverantörer inom landskaps- och kommunalförvaltningen och på tjänsteleverantörer inom landskapets lagstiftningsbehörighet som yrkesmässigt tillhandahåller tjänster för allmänheten.

     Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, nedan webbtillgänglighetsdirektivet och till vissa delar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, nedan tillgänglighetsdirektivet.

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nya 4-9 punkter

 

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -              4) harmoniserad standard en europeisk standard som antagits på begäran av Europeiska kommissionen för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning.

     5) konsument en fysisk person som skaffar en konsumtionsnyttighet huvudsakligen för annat ändamål än den näringsverksamhet som han eller hon idkar.

     6) mikroföretag ett företag som har

     a) färre än tio anställda och

     b) en årsomsättning som inte överstiger 2 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro.

     7) persontrafiktjänst tjänst som tillhandahålls konsumenter som en del av de trafiktjänster som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004.

     8) tjänsteleverantör myndigheter enligt 3 punkten samt offentligrättsliga organ enligt 3 § samt verksamheter inom lagtingets behörighet som yrkesmässigt tillhandahåller tjänster för allmänheten och vars digitala tjänster omfattas av denna lag.

     9) tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster tjänster som överförs via elektroniska kommunikationsnät som används för att identifiera, välja, ta emot information om samt konsultera audiovisuella medietjänster och eventuella tillhandahållna funktioner, såsom undertexter för döva och hörselskadade personer, syntolkning, talad textning och teckenspråkstolkning, som resultat av genomförandet av åtgärder för att göra tjänsterna tillgängliga i enlighet med vad som avses i artikel 7 i direktiv 2010/13/EU; och omfattar även elektroniska programguider (EPG).

 

 

4 §

Undantag från tillämpningsområdet

     Denna lag tillämpas inte i förhållande till webbplatser och mobila applikationer som tillhör radio- och televisionsföretag med uppdrag i allmänhetens tjänst.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Undantag från tillämpningsområdet

     Denna lag tillämpas inte på digitala tjänster som tillhandahålls av radio- och televisionsföretag med uppdrag i allmänhetens tjänst till den del det är fråga om andra tjänster än tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

7 §

Tillgänglighetsutlåtande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Myndigheterna ska tillhandahålla tillgänglighetsutlåtandena på det sätt som föreskrivs i en av kommissionen antagen genomförandeakt som avses i artikel 7.2 i tillgänglighetsdirektivet.

 

 

 

7 §

Tillgänglighetsutlåtande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Myndigheterna ska tillhandahålla tillgänglighetsutlåtandena på det sätt som föreskrivs i en av kommissionen antagen genomförandeakt som avses i artikel 7.2 i webbtillgänglighetsdirektivet.

 

 

     Nytt kapitel

 

 

 

2a kap.
Vissa digitala tjänsters tillgänglighet

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8a §

Kapitlets tillämpningsområde

     Detta kapitel tillämpas endast på tjänsteleverantörer för tjänster som riktar sig till konsumenter och som avser

     1) persontrafiktjänster inom landskapets lagstiftningsbehörighet, med undantag för stads-, förorts- och regionaltransporter, eller

     2) tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster.

     Detta kapitel tillämpas inte på tjänster som tillhandahålls av mikroföretag.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8b §

Allmänna tillgänglighetskrav

     Tjänsteleverantören ska säkerställa att de digitala tjänster som denne tillhandahåller uppfyller kraven i 5 § samt de kompletterande krav som anges i tillgänglighetsdirektivet. Tjänsteleverantören ska se till att det finns förfaranden för att säkerställa att de tillämpliga tillgänglighetskraven uppfylls under hela den tid som tjänsten tillhandahålls.

     Tjänsteleverantören ska ge information om hur tjänsten fungerar, och om produkter används vid tillhandahållandet av tjänsten, om tjänstens koppling till dessa produkter, om produkternas egenskaper när det gäller tillgänglighet och om hur de fungerar tillsammans med hjälpmedel. Om stödtjänster finns att tillgå ska tjänsteleverantören säkerställa att de via tillgängliga kommunikationssätt ger information om tjänstens tillgänglighet och kompabilitet med tekniska hjälpmedel.

     Kompletterande krav som uppfyller sådana enligt artikel 15 i tillgänglighetsdirektivet antagna harmoniserade standarder, eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller som överensstämmelser med de tekniska specifikationer, eller delar av dem, som fastställts i genomförandeakter som antagits av Europeiska kommissionen, ska anses uppfylla de i denna paragraf angivna tillgänglighetskrav som de aktuella standarderna, tekniska specifikationerna och delarna av dem täcker.

     Närmare bestämmelser om de kompletterande kraven och om tillämpningen av dem kan utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8c §

Undantag från tillgänglighetskrav

     Utöver vad som föreskrivs i 6 § om webbplatser och mobila applikationer kan en tjänsteleverantör avvika från tillgänglighetskraven för tjänsten, om leverantören utifrån en tillgänglighetsbedömning kan visa att uppfyllandet av tillgänglighetskraven medför

     1) en sådan förändring i den digitala tjänsten som innebär en grundläggande ändring av dess grundläggande karaktär, eller

     2) en oproportionerlig börda för tjänsteleverantören.

     Utöver vad som föreskrivs i 6 § ska tjänsteleverantören vid bedömningen av tillgängligheten iaktta vad som i bilaga VI till tillgänglighetsdirektivet föreskrivs om kriterierna för bedömning av en oproportionerligt stor börda.

     Avvikelse från tillgänglighetskraven får dock inte göras med stöd av vad som föreskrivs i 1 mom. om tjänsteleverantören från offentliga eller privata källor får medel som inte hör till de egna resurserna och som tillhandahålls för att förbättra tillgängligheten.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8d §

Förfaranden för avvikelse från tillgänglighetskrav

     En tjänsteleverantör som avviker från tillgänglighetskraven med stöd av 8c § ska lämna tillsynsmyndigheten information om avvikelserna.

     Tjänsteleverantören ska då

     1) dokumentera bedömningen,

     2) på begäran lämna bedömningen till tillsynsmyndigheten,

     3) bevara den dokumenterade bedömningen i fem år från det att leverantören senast tillhandahållit den digitala tjänsten.

     Bedömningen av huruvida tillgänglighetskraven leder till en oproportionerligt stor börda ska upprepas

     1) när innehållet i den digitala tjänsten ändras,

     2) på begäran av tillsynsmyndigheten, eller

     3) minst vart femte år.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8e §

Information om hur en digital tjänst uppfyller tillgänglighetskraven

     Tjänsteleverantören ska utöver vad som föreskrivs i 7 § om tillgänglighetsutlåtande offentliggöra en allmän beskrivning av den digitala tjänsten och information om hur den digitala tjänsten uppfyller de kompletterande kraven enligt tillgänglighetsdirektivet. Informationen ska ges i enlighet med bilaga V till tillgänglighetsdirektivet och ska ges i skriftlig och muntlig form och på ett sätt som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Tjänsteleverantören ska bevara informationen om hur tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven så länge tjänsten i fråga tillhandahålls.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8f §

Skyldighet att informera om brister i digitala tjänsters tillgänglighet

     Om en digital tjänst inte uppfyller tillgänglighetskraven ska tjänsteleverantören informera tillsynsmyndigheten om bristerna och om korrigerande åtgärder.

 

 

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8g §

Kompletterande krav gällande information om persontrafiktjänster

     Trafikidkare som tillhandahåller persontrafiktjänster samt innehavare av stationer, terminaler och hamnar för dessa trafiktjänster ska var och en på webbsidor och i mobilapplikationer tillhandahålla den information de har om

     1) tillgängligheten hos de trafikmedel som används för att producera tjänsten,

     2) tillgängligheten hos den infrastruktur och den bebyggda miljö som omger trafiktjänsterna,

     3) assistans till personer med funktionsnedsättning,

     4) smarta biljettförsäljningssystem,

     5) reseinformation i realtid,

     6) ytterligare information om användningen av tjänsten.

     Den information som avses i 1 mom. ska tillhandahållas elektroniskt på webbplatser och i mobila applikationer i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8h §

Kompletterande krav gällande tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster

     Tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster ska

     1) tillhandahålla elektroniska programguider som är uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta och tillhandahåller information om tillgänglighetstjänsterna,

     2) säkerställa att tillgänglighetstjänsterna hos de audiovisuella medietjänsterna överförs fullt ut med adekvat kvalitet för en korrekt visning som är synkroniserad med ljud och video, så att användaren kan kontrollera visningen och användningen av dem.

     Närmare bestämmelser om de kompletterande krav som ska tillämpas i fråga om tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster kan utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

8i §

Krav på funktionsprestanda

     Tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster behöver inte uppfylla tillgänglighetskraven i 8b och 8h §§ om det för tjänsten tillhandahålls minst ett alternativt driftsläge som uppfyller kraven på funktionsprestanda och om tjänsten då är minst lika tillgänglig som en tjänst som uppfyller kraven i paragraferna i fråga.

     Närmare bestämmelser om de krav som gäller funktionsprestanda kan utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

9 §

Tillsynsmyndighet

     Ålands landskapsregering fungerar som tillsynsmyndighet enligt denna lag. Var och en kan anföra klagomål hos landskapsregeringen om att en myndighets webbplats eller mobila applikation inte uppfyller kraven i denna lag.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

9 §

Tillsynsmyndighet

     Ålands landskapsregering fungerar som tillsynsmyndighet enligt denna lag. Var och en kan anföra klagomål hos landskapsregeringen om att en myndighets webbplats eller mobila applikation inte uppfyller kraven i 2 kap. eller att en tjänsteleverantör inte iakttagit de krav som anges i 2a kap.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

10 §

Tillsynsmyndighetens uppgifter

     Landskapsregeringen ska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) övervaka och kontrollera att tillgänglighetskraven iakttas på det sätt som anges i de genomförandeakter som antagits med stöd av artikel 8.2 i tillgänglighetsdirektivet, samt

     3) lämna de rapporter som avses i artikel 8.4 i tillgänglighetsdirektivet till Europeiska kommissionen.

     Ny 4 punkt

 

 

 

10 §

Tillsynsmyndighetens uppgifter

     Landskapsregeringen ska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) övervaka och kontrollera att tillgänglighetskraven iakttas på det sätt som anges i de genomförandeakter som antagits med stöd av artikel 8.2 i webbtillgänglighetsdirektivet.

     3) lämna de rapporter som avses i artikel 8.4 i webbtillgänglighetsdirektivet till Europeiska kommissionen.

     4) övervaka och kontrollera att de krav som anges i 2a kap. har iakttagits.

 

 

11 §

Tillsynsmyndighetens befogenheter

     Landskapsregeringen kan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny 4 punkt

 

 

 

11 §

Tillsynsmyndighetens befogenheter

     Landskapsregeringen kan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) vid utförandet av uppgifter enligt 10 § 4 punkten ålägga tjänsteleverantören att inom skälig tid se till att de digitala tjänsterna uppfyller kraven i 2a kap.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 20 .

     Bestämmelserna i 2a kap. ska tillämpas från och med den 28 juni 2025.

     Avtal om tjänster som hör till tillämpningsområdet för 2a kap. och ingåtts före den 28 juni 2025 kan förbli i kraft oförändrade tills deras giltighetstid upphör, men dock inte för längre tid än fem år från den dagen. Bestämmelserna i 2a kap. ska inte tillämpas på sådant innehåll på webbplatser och i mobila applikationer som har arkiverats före den 28 juni 2025.

     Bestämmelserna i 2a kap. ska inte tillämpas på förinspelade tidsberoende media som har publicerats före den 28 juni 2025.

     Bestämmelserna i 2a kap. ska inte tillämpas på sådana filer skapade med kontorsprogram som finns på webbplatser eller i mobila applikationer och har publicerats före den 28 juni 2025.

__________________

 

 

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av räddningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland en ny 56a §, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

56a §

Tillgänglighetskrav för det allmänna nödnumret 112

     Ålands polismyndighet ska ta emot nödmeddelanden till det allmänna nödnumret 112 i form av realtidstal eller realtidstext. Ålands polismyndighet kan också möjliggöra att nödmeddelande tas emot på något annat sätt som möjliggör interaktion mellan den som sänder meddelandet och Ålands polismyndighet. Om Ålands polismyndighet möjliggör att ett nödmeddelande sänds med videobild ska Ålands polismyndighet svara på meddelandet med talkommunikation, text och video som synkroniseras i en totalkonversation.

     Ålands polismyndighet ska svara på det allmänna nödnumret 112 med samma kommunikationssätt som nödnumret kontaktas med.

     Närmare bestämmelser om mottagandet av nödkommunikation till det allmänna nödnumret 112 får utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den  .

     Svar på det allmänna nödnumret 112 ska bringas i överensstämmelse med 56a § i denna lag senast den 28 juni 2027.

__________________