Tillgänglighetsdirektivet

Lagförslag LF 29/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att det antas en ny blankettlag om tillämpning av lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter. Vid tidpunkten för avgivandet av landskapsregeringens lagförslag har proposition RP 41/2022 rd, i vilken förslaget till rikslag om tillgänglighetskrav för vissa produkter ingår, inte slutbehandlats av riksdagen. Landskapsregeringen föreslår vidare att nya bestämmelser tas in i landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen, som föreslås byta namn till landskapslagen om tillgängliga digitala tjänster. Ändringar föreslås även i räddningslagen för landskapet Åland och i landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter.
Genom den föreslagna lagstiftningen implementeras Europaparlamentet och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Implementeringstiden för direktivet gick ut den 28 juni 2022, varför den före-slagna lagstiftningen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder