Lagförslag 30/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 30/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Revidering av ÅMHM:s organisation

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet revideras. Syftet är att stärka styrelsens ställning och ansvar för att leda myndigheten. Vidare klargörs myndighetschefens beslutsansvar och uppgifter i förhållande till styrelsen. Processen vid utseendet av prövningsnämndens ledamöter förändras och kravet på den juridiska kompetensen i nämnden ändras något. Dessutom tydliggörs principen att det organ inom ÅMHM som har fattat ett beslut är det organ som bemöter eventuella besvär om beslutet överklagas.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

2.1 Styrelsen. 3

2.2 Myndighetschefen. 3

2.3 Prövningsnämnden. 3

2.4 Överklagade beslut 4

3. Förslagets effekter 4

Detaljmotivering. 4

1. Ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 4

2. Ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen  5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslag om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen  8

Parallelltexter 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I det regeringsprogram som den nuvarande regeringen lagt fram angavs att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets verksamhet skulle ses över under mandatperioden. En arbetsgrupp med representanter från ÅMHM och landskapsregeringen tillsattes med uppgift att revidera landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Arbetsgruppen bestod av ordförande minister Carina Aaltonen som senare ersattes av minister Wille Valve, vicelantråd Camilla Gunell, avdelningschef Bengt Michelsson, myndighetschef Stig Abrahamsson (arbetsgruppens sekreterare), myndighetsjurist Robert Sundström, vikarierande byråchef Inkeri Ahonen och tillf. utredare/veterinär Anna Nilsson. Syftet med revideringen skulle vara att stärka styrelsens ställning och ansvar för att leda myndigheten och reda ut positionerna mellan styrelsen och myndighetschefen. Dessutom skulle även prövningsnämndens förutsättningar att verka stärkas och bestämmelserna om tillsyn och avgifter göras klarare.

     Arbetet utmynnade i ett antal problemställningar och förslag på materiella förändringar av lagtexten som lämnades till lagberedningen som underlag för detta lagförslag.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

2.1 Styrelsen

 

Styrelsen övertar landskapsregeringens uppgift att anta resultat- och verksamhetsplan. Vidare övertar styrelsen myndighetschefens tidigare uppgift att anta en arbetsordning för myndigheten. Arbetsordningen har till syfte att klargöra fördelningen av arbetsuppgifter, beslutanderätt och ansvar. På detta sätt underlättar arbetsordningen styrelsens och myndighetschefens arbete. Arbetsordningen kan även öka förståelsen inom ÅMHM för styrelsens ansvar och uppgifter.

     Det ingår numera även i styrelsens uppgifter att anställa myndighetschefen.

 

2.2 Myndighetschefen

 

Myndighetschefens uppgift är att sköta den löpande verksamheten inom myndigheten och att verkställa styrelsens beslut. Myndighetschefen är inte medlem i styrelsen men föredragande och förser därmed styrelsen med underlag för dess beslut. Om myndighetschefen inte kan eller får föredra ett ärende är det styrelsens ordförande som är föredragande.

 

2.3 Prövningsnämnden

 

Prövningsnämndens ledamöter sitter i nämnden i fyraårsperioder. Hittills har de utsetts på så sätt att hälften av ledamöterna har utsetts i början av mandatperioden och resten halvvägs in i perioden. Denna rotation har inte upplevts som meningsfull beroende på att prövningsnämnden inte är ett politiskt tillsatt organ utan består av sakkunniga ledamöter som ska besitta särskild kompetens inom vissa sakområden och ofta utses om och om igen. Därför tas bestämmelsen om rotation bort.

     Kravet på att en av ledamöterna i nämnden ska vara jurist tas bort eftersom myndigheten sedan en tid tillbaka har en anställd myndighetsjurist.

     Slutligen införs en bestämmelse om att landskapsregeringen har rätt att skilja en ledamot av prövningsnämnden från sitt uppdrag i förtid.

 

2.4 Överklagade beslut

 

I en ny paragraf anges att det är det organ inom ÅMHM som har fattat beslut som även företräder myndigheten då beslutet överklagas. Det betyder att det inte längre är styrelsen som formellt ligger bakom de inlagor som sänds till domstolen när ett miljötillståndsärende blir föremål för prövning i förvaltningsdomstolen. Bemötanden av överklaganden i ärendet ska istället skötas av prövningsnämnden och ansvarig tjänsteman. I de fall där styrelsen fattat beslutet så är det styrelsen som för talan i den fortsatta processen.

 

3. Förslagets effekter

 

Förslaget bedöms få effekt på arbetet inom ÅMHM genom att lagändringen förtydligar vem som har ansvar för vad inom ÅMHM och därigenom underlättas ÅMHM:s arbete. Styrelsen får ansvar för att en arbetsordning tas fram där det tydligt och klart ska framgå hur verksamheten på myndigheten ska bedrivas och hur arbetsfördelningen ska se ut mellan styrelsen och myndighetschefen.

     Förslaget har inte några ekonomiska effekter. Inte heller har förslaget några effekter på jämställdheten mellan kvinnor och män.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

1 § Myndighetens uppgifter. I första momentet har texten moderniserats utan att ha ändrats i sak. Den borttagna bestämmelsen i andra momentet att ÅMHM är underställd landskapsregeringen har flyttats till första momentet och att landskapsregeringen har hand om den allmänna styrningen och övervakningen av myndigheten återfinns nu i andra paragrafen.

 

2 § Styrning av myndigheten. I paragrafen framgår det att det är styrelsen som leder myndigheten och ansvarar inför landskapsregeringen för att den bedrivs på ett lagenligt och effektivt sätt och att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Vidare framgår det att myndigheten ska ha en myndighetschef och att det nu är styrelsen som tillsätter myndighetschefen. Tidigare tillsattes den tjänsten av landskapsregeringen.

 

3 § Tillsättande av styrelse. Ändringen är språklig och görs eftersom det redan i 2 § anges att ÅMHM ska ha en styrelse.

 

4 § Styrelsens sammanträden. I tredje momentet slås det fast att det är styrelsens ordförande som ska vara föredragande i ärenden som rör myndighetschefen och att den uppgiften inte får delegeras till någon annan.

 

5 § Styrelsens ansvar. I paragrafen regleras styrelsens viktigaste uppgifter. Enligt första punkten ska styrelsen anta en arbetsordning. I punkten anges också vad arbetsordningen ska innehålla, till exempel ska arbetsfördelningen mellan styrelsen och myndighetschefen regleras liksom hur verksamheten på myndigheten ska bedrivas. Styrelsen ska även anta en verksamhetsplan, en resultatplan och en tillsynsplan. Tillsynsplanen har inte funnits med i lagen tidigare men tillsynsplaner krävs enligt flera av de speciallagar som reglerar ÅMHM:s ansvarsområde. Tillsynsplanen ska omfatta hela ÅMHM:s ansvarsområde.

     Det är styrelsen som fattar beslut om inrättande, indragande eller ändrande av de ordinarie tjänsterna på ÅMHM. Eventuella förändringar av tjänsten som myndighetschef görs dock på landskapsregeringen.

 

6 § Myndighetschefen. I paragrafen regleras myndighetschefens uppgifter och ansvarsområden inom ÅMHM. Myndighetschefens uppgift är att sköta den löpande verksamheten inom myndigheten och att verkställa styrelsens beslut. Myndighetschefen är föredragande i styrelsen och förser därmed styrelsen med underlag för dess beslut.

     I tredje momentet räknas vissa andra uppgifter upp som myndighetschefen ska sköta och som inte får delegeras längre ner i organisationen.

 

7 § Behörighetskrav för myndighetschefen. Paragrafen stryks. Bestämmelsen har upplevts som allt för exkluderande och stel. Behörighetskrav för tjänsten som myndighetschef regleras istället i det beslut som fattas av landskapsregeringen när tjänsten inrättas eller ändras.

 

8 § Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor. Tredje momentet har upphävts med anledning av att det nu är styrelsen som tillsätter myndighetschefen. I sista momentet har av samma anledning en mening om myndighetschefens tjänst strukits.

 

10 § Ledamöter i prövningsnämnden. Bestämmelsen har ändrats på så sätt att utseendet av ledamöterna inte behöver ske med överlappning vart annat år utan ledamöterna utses oberoende av varandra. Kravet på att en ledamot ska vara jurist har ändrats till att det ska finnas kompetens inom området juridik eftersom ÅMHM numera har en jurist anställd.

     På samma sätt som gäller för styrelsen ska landskapsregeringen kunna skilja en ledamot från uppdraget i prövningsnämnden i förtid. Det kan till exempel bero på sjukdom, att uppdraget inte sköts på rätt sätt eller att ledamoten flyttar från Åland.

 

16a § Förande av ÅMHM:s talan. Paragrafen är ny och anger att det är det organ inom ÅMHM som har fattat beslut som även företräder myndigheten då beslutet överklagas. Det betyder att om styrelsen fattat beslutet så är det styrelsen som för talan i den fortsatta processen. Har prövningsnämnden fattat beslutet så är det nämnden som har motsvarande ansvar.

 

2. Ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen

 

4 § Planer för styrning och tillsyn. I paragrafen har en hänvisning till 2 § i landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ändrats till en hänvisning till 5 §.

 


 

 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 2 mom., 7 § och 8 § 3 mom. landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

     ändras rubriken till 1 §, 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 1 mom., 4 § 3 mom., 5 §, 6 §, 8 § 4 mom. och 10 §, av dessa bestämmelser 1 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslag 2011/83, 5 § sådan den lyder i landskapslag 2013/46 och 8 § 4 mom. sådant det lyder i landskapslag 2010/16 samt

     fogas till lagen en ny 16a § som följer:

 

 

1 §

Myndighetens uppgifter

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) är en tillstånds- och tillsynsmyndighet underställd landskapsregeringen med uppgift att sköta myndighetsutövning enligt vad som bestäms i annan landskapslagstiftning. ÅMHM svarar även för att veterinärvård tillhandahålls och ska sköta de uppgifter som enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur ska skötas av en kommunalveterinär.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

Styrning av myndigheten

     ÅMHM leds av en styrelse. Styrelsen ansvarar inför landskaps­regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs lagligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.

     Vid ÅMHM ska det finnas en myndighetschef. Myndighetschefen tillsätts och sägs upp av styrelsen och kan tillsättas för viss tid.

     Landskapsregeringen sköter den allmänna styrningen och övervakningen av ÅMHM och utfärdar närmare bestämmelser om myndighetens ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen sköter dessa uppgifter.

 

3 §

Tillsättande av styrelse

     Ledamöterna i styrelsen tillsätts av landskapsregeringen. Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre och högst fem andra ledamöter. För varje ledamot utses även en personlig ersättare. Styrelsens mandattid är fyra år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Styrelsens sammanträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Styrelsen avgör ärenden på föredragning av myndighetschefen. Styrelsens ordförande är föredragande när ärendet rör myndighetschefen eller när myndighetschefen är jävig.

 

 

5 §

Styrelsens ansvar

     Styrelsen ska

     1) anta en arbetsordning och i den besluta de närmare föreskrifter som behövs om ÅMHM:s organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndighetschefen, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten,

     2) årligen anta en verksamhetsplan, en resultatplan och en tillsynsplan,

     3) årligen till landskapsregeringen lämna in en verksamhetsberättelse och budgetförslag med motiveringar och förslag på de avgifter och andra ersättningar som ska tas ut för ÅMHM:s tjänster samt

     4) kontinuerligt följa upp hur budgeten, resultatplanen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen förverkligas.

     Styrelsen kan även inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta beslut om ändring av tjänster på myndigheten, dock inte tjänsten som myndighetschef, samt anställa, säga upp, avskeda och fatta beslut om förflyttning eller omplacering inom myndigheten av ordinarie personal.

 

6 §

Myndighetschefen

     Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen och ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar.

     Myndighetschefen ska hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

     Myndighetschefen ska därutöver

     1) besluta om visstidsanställd personal,

     2) ansvara för frågor i anknytning till arbetsplatsdemokrati och jämställdhet,

     3) ansvara för kvalitetslednings- och miljöledningsarbete,

     4) ansvara för kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt

     5) på myndighetens vägnar ta emot delgivningar.

     Myndighetschefen avgör de ärenden som inte ska avgöras av styrelsen eller prövningsnämnden och som inte i arbetsordningen delegerats till annan tjänsteman.

 

8 §

Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare inom ÅMHM fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av ÅMHM.

 

10 §

Ledamöter i prövningsnämnden

     Prövningsnämnden består av fem ledamöter. För varje ledamot utses även en personlig ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av landskaps­regeringen för en mandatperiod på fyra år. Bland ledamöterna utser landskapsregeringen en ordförande och en vice ordförande.

     I prövningsnämnden ska det finnas kompetens inom områdena hälsoskydd, teknik, biologi, ekonomi och juridik. En ledamot ska ha särskild kännedom om näringslivet. För ersättarna ska i tillämpliga delar bestämmelserna om ledamöterna gälla.

     Landskapsregeringen kan skilja en ledamot eller ersättare i prövningsnämnden från uppdraget.

 

16a §

Förande av ÅMHM:s talan

     Vid överklagande av ÅMHM:s beslut är det det beslutsorgan inom myndigheten som fattat beslutet som även företräder landskapet i den fortsatta processen.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
4 § landskapslag om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § landskapslagen (2016:84) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen som följer:

 

 

4 §

Planer för styrning och tillsyn

     Bestämmelserna rörande planer för styrning och tillsyn i 4 a, 6 och 7 §§ i hälsoskyddslagen ska inte tillämpas på Åland. Bestämmelsen i 5 § i hälsoskyddslagen, till den del den anger att regionförvaltningsverket bedömer och utvärderar de kommunala tillsynsplanerna för hälsoskyddet, ska inte tillämpas på Åland. För styrningen och samordningen av den tillsyn som regleras i hälsoskyddslagen samt för en regelbunden tillsyn som är av hög kvalitet samt förebygger sanitära olägenheter ska bestämmelser om detta finnas i de verksamhets-, resultat- och tillsynsplaner för ÅMHM som avses i 5 § i landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

Mariehamn den 29 maj 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mats Perämaa

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 30/2018-2019