Revidering av ÅMHM:s organisation

Lagförslag LF 30/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet revideras. Syftet är att stärka styrelsens ställning och ansvar för att leda myndigheten. Vidare klargörs myndighetschefens beslutsansvar och uppgifter i förhållande till styrelsen. Processen vid utseendet av prövningsnämndens ledamöter förändras och kravet på den juridiska kompetensen i nämnden ändras något. Dessutom tydliggörs principen att det organ inom ÅMHM som har fattat ett beslut är det organ som bemöter eventuella besvär om beslutet överklagas.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd