Lagförslag 30/2018-2019 (parallelltext)

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Revidering av ÅMHM:s organisation

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 30/2018-2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslag om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen  5

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 1 § 2 mom., 7 § och 8 § 3 mom. landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

     ändras rubriken till 1 §, 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 1 mom., 4 § 3 mom., 5 §, 6 §, 8 § 4 mom. och 10 §, av dessa bestämmelser 1 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslag 2011/83, 5 § sådan den lyder i landskapslag 2013/46 och 8 § 4 mom. sådant det lyder i landskapslag 2010/16 samt

     fogas till lagen en ny 16a § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Behörighet och ställning

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har till uppgift att verka som tillstånds- och tillsynsmyndighet och handhar annan myndighetsutövning i enlighet med vad som bestäms i annan landskapslagstiftning. Dessutom svarar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för att veterinärvård tillhandahålls. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska också sköta de uppgifter som enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur ska skötas av en kommunalveterinär. Med myndighet avses i fortsättningen Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. (2011/83)

     Myndigheten är underställd landskapsregeringen. Landskapsregeringen handhar den allmänna styrningen och övervakningen av myndigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Myndighetens uppgifter

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) är en tillstånds- och tillsynsmyndighet underställd landskapsregeringen med uppgift att sköta myndighetsutövning enligt vad som bestäms i annan landskapslagstiftning. ÅMHM svarar även för att veterinärvård tillhandahålls och ska sköta de uppgifter som enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur ska skötas av en kommunalveterinär.

 

 

 

 

 

     2 mom. upphävs

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2 §

Styrning av myndigheten

     Landskapsregeringen skall årligen anta en resultatplan och en verksamhetsplan för myndigheten.

     Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om myndighetens ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen handhar skötseln av dessa uppgifter.

 

 

 

2 §

Styrning av myndigheten

     ÅMHM leds av en styrelse. Styrelsen ansvarar inför landskapsregeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs lagligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.

     Vid ÅMHM ska det finnas en myndighetschef. Myndighetschefen tillsätts och sägs upp av styrelsen och kan tillsättas för viss tid.

     Landskapsregeringen sköter den allmänna styrningen och övervakningen av ÅMHM och utfärdar närmare bestämmelser om myndighetens ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen sköter dessa uppgifter.

 

 

3 §

Tillsättande av styrelse

     Landskapsregeringen tillsätter en styrelse för myndigheten. Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre och högst fem andra medlemmar. För varje medlem utses även en personlig ersättare. Styrelsens mandattid är fyra år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Tillsättande av styrelse

     Ledamöterna i styrelsen tillsätts av landskapsregeringen. Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre och högst fem andra ledamöter. För varje ledamot utses även en personlig ersättare. Styrelsens mandattid är fyra år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

Styrelsens sammanträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Styrelsen avgör ärenden på föredragning av myndighetschefen. Styrelsen kan dock utse annan föredragande när ärendet rör myndighetschefen.

 

 

 

4 §

Styrelsens sammanträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Styrelsen avgör ärenden på föredragning av myndighetschefen. Styrelsens ordförande är föredragande när ärendet rör myndighetschefen eller när myndighetschefen är jävig.

 

 

5 §

Styrelsens behörighet

     Styrelsen leder myndighetens verksamhet. I detta syfte ska styrelsen

     1) årligen tillställa landskapsregeringen förslag till i 2 § 1 mom. avsedda planer tillsammans med myndighetens budgetförslag,

     2) årligen tillställa landskapsregeringen en verksamhetsberättelse,

     3) kära och svara samt vid domstolar och andra myndigheter bevaka myndighetens intressen i angelägenheter som hör samman med myndighetens uppgifter,

     4) inrätta och indra tjänster samt fatta beslut om ändring av tjänst,

     5) anställa personal för längre tid än sex månader, säga upp, avskeda och fatta beslut om förflyttning eller omplacering av personal samt

     6) anta erforderliga bestämmelser om styrelsens inre arbete.

 

 

 

5 §

Styrelsens ansvar

     Styrelsen ska

     1) anta en arbetsordning och i den besluta de närmare föreskrifter som behövs om ÅMHM:s organisation, arbetsfördel­ningen mellan styrelse och myndighetschefen, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten,

     2) årligen anta en verksamhetsplan, en resultatplan och en tillsynsplan,

     3) årligen till landskapsregeringen lämna in en verksamhetsberättelse och budgetförslag med motiveringar och förslag på de avgifter och andra ersättningar som ska tas ut för ÅMHM:s tjänster samt

     4) kontinuerligt följa upp hur budgeten, resultatplanen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen förverkligas.

     Styrelsen kan även inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta beslut om ändring av tjänster på myndigheten, dock inte tjänsten som myndighetschef samt anställa, säga upp, avskeda och fatta beslut om förflyttning eller omplacering inom myndigheten av ordinarie personal.

 

 

6 §

Myndighetschefen

     För att leda och utveckla myndigheten närmast under styrelsen finns en myndighetschef. Myndighetschefen skall

     1) uppgöra förslag till resultatplan, budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse,

     2) anta arbetsordning för myndigheten,

     3) ansvara för frågor i anknytning till arbetsplatsdemokrati och jämställdhet,

     4) ansvara för kvalitetslednings- och miljöledningsarbete,

     5) ansvara för kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt

     6) på myndighetens vägnar motta delgivningar.

     Myndighetschefen avgör de ärenden som ankommer på myndigheten och som inte skall avgöras av styrelsen. Myndighetschefen avgör också myndighetens övriga ärenden, om de inte skall avgöras vid sammanträde eller i arbetsordningen delegerats till annan tjänsteman att avgöra.

     När myndighetschefen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter kan styrelsen utse en annan tjänsteman vid myndigheten att fullgöra de uppgifter som ankommer på myndighetschefen. Beslutet kan avse samtliga uppgifter eller endast en del av uppgifterna.

 

 

 

6 §

Myndighetschefen

     Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen och ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar.

     Myndighetschefen ska hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

     Myndighetschefen ska därutöver

     1) besluta om visstidsanställd personal,

     2) ansvara för frågor i anknytning till arbetsplatsdemokrati och jämställdhet,

     3) ansvara för kvalitetslednings- och miljöledningsarbete,

     4) ansvara för kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt

     5) på myndighetens vägnar ta emot delgivningar.

     Myndighetschefen avgör de ärenden som inte ska avgöras av styrelsen eller prövningsnämnden och som inte i arbetsordningen delegerats till annan tjänsteman.

 

 

7 §

Behörighetskrav för myndighetschefen

     Behörig att anställas som myndighetschef är den som avlagt en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, och som är förtrogen med myndighetens verksamhetsområde samt med förvaltningsuppgifter. Myndighetschefen skall dessutom ha i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs.

 

8 §

Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut i fråga om tjänsten som myndighetschef skall i enlighet med tjänstemannalagen handläggas av landskapsregeringen. Landskapsregeringen kan tillsätta tjänsten som myndighetschef för viss tid.

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare inom myndigheten fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av myndigheten. I fråga om förflyttning och omplacering av myndighetschefen gäller vad som föreskrivs i 3 mom.

 

 

 

8 §

Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     3 mom. upphävs

 

 

 

 

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare inom ÅMHM fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av ÅMHM.

 

 

10 §

Ledamöter i prövningsnämnden

     Landskapsregeringen utser fem ledamöter som ingår i prövningsnämnden för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ledamöterna utses för en mandatperiod om fyra år så att omväxlande två respektive tre ledamöter utses vartannat år. Bland ledamöterna utser landskapsregeringen en ordförande och en vice ordförande för en mandatperiod om två år.

     Bland ledamöterna skall finnas kompetens inom områdena hälsoskydd, teknik, biologi och ekonomi och en ledamot skall ha särskild kännedom om näringslivet. En ledamot skall vara jurist. Landskapsregeringen skall tillsätta personliga ersättare för ledamöterna. För ersättarna skall i tillämpliga delar bestämmelserna om ledamöterna gälla.

 

 

 

10 §

Ledamöter i prövningsnämnden

     Prövningsnämnden består av fem ledamöter. För varje ledamot utses även en personlig ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av landskapsregeringen för en mandatperiod på fyra år. Bland ledamöterna utser landskapsregeringen en ordförande och en vice ordförande.

     I prövningsnämnden ska det finnas kompetens inom områdena hälsoskydd, teknik, biologi, ekonomi och juridik. En ledamot ska ha särskild kännedom om näringslivet. För ersättarna ska i tillämpliga delar bestämmelserna om ledamöterna gälla.

     Landskapsregeringen kan skilja en ledamot eller ersättare i prövningsnämnden från uppdraget.

 

 

     Ny §

 

 

16a §

Förande av ÅMHM:s talan

     Vid överklagande av ÅMHM:s beslut är det det beslutsorgan inom myndigheten som fattat beslutet som även företräder landskapet i den fortsatta processen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslag om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § landskapslagen (2016:84) om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Planer för styrning och tillsyn

     Bestämmelserna rörande planer för styrning och tillsyn i 4 a, 6 och 7 §§ i hälsoskyddslagen ska inte tillämpas på Åland. Bestämmelsen i 5 § i hälsoskyddslagen, till den del den anger att regionförvaltningsverket bedömer och utvärderar de kommunala tillsynsplanerna för hälsoskyddet, ska inte tillämpas på Åland. För styrningen och samordningen av den tillsyn som regleras i hälsoskyddslagen samt för en regelbunden tillsyn som är av hög kvalitet samt förebygger sanitära olägenheter ska bestämmelser om detta finnas i de verksamhets- och resultatplaner för ÅMHM som avses i 2 § i landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

4 §

Planer för styrning och tillsyn

     Bestämmelserna rörande planer för styrning och tillsyn i 4 a, 6 och 7 §§ i hälsoskyddslagen ska inte tillämpas på Åland. Bestämmelsen i 5 § i hälsoskyddslagen, till den del den anger att regionförvaltningsverket bedömer och utvärderar de kommunala tillsynsplanerna för hälsoskyddet, ska inte tillämpas på Åland. För styrningen och samordningen av den tillsyn som regleras i hälsoskyddslagen samt för en regelbunden tillsyn som är av hög kvalitet samt förebygger sanitära olägenheter ska bestämmelser om detta finnas i de verksamhets-, resultat- och tillsynsplaner för ÅMHM som avses i 5 § i landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________