Lagförslag 31/2020-2021

Tillhör ärendet: Aerosoler
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 31/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Aerosoler

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler. Den rikslagen trädde nyligen i kraft i riket och upphäver aerosolförordningen som gäller som blankettförordning i landskapet. Den förslagna lagen är en blankettlag. Lagförslaget är närmast av lagteknisk karaktär och en följd av rikets lagstiftningsåtgärder.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Allmänt om lagstiftningen om aerosoler 3

1.2 Aerosoldirektivet 3

1.3 Aerosollagen. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 4

3. Lagstiftningsbehörighet 4

4. Förslagets verkningar 4

5. Ärendets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler 4

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler 7

Bilaga – Rikets lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Allmänt om lagstiftningen om aerosoler

 

Bestämmelserna om aerosoler finns idag i landskapsförordningen (2007:99) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor genom vilken aerosolförordningen (FFS 1433/1993) tillämpas. Aerosolförordningen har i riket upphävts och ersatts från den 1 december 2020 av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (FFS 794/2020), nedan aerosollagen.

     Samtidigt med att aerosollagen antogs upphävdes bestämmelserna om aerosoler i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (FFS 390/2005), nedan kemikaliesäkerhetslagen. Genom landskapslagen (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor är kemikaliesäkerhetslagen tillämplig på Åland.

     I och med ändringen av kemikaliesäkerhetslagen finns idag en lucka i den åländska lagstiftningen om aerosoler.

 

1.2 Aerosoldirektivet

 

Rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare, nedan aerosoldirektivet, innehåller bestämmelser om märkningar, innehållsmängd, testning och tekniska krav för aerosoler. Det innehåller även säkerhetskrav för aerosoler, inbegripet sådana krav på nominell volym, påfyllning och andra faror som är förknippade med tryck samt de märkningskrav som gäller aerosoler som släpps ut på marknaden. Bestämmelserna i aerosoldirektivet genomfördes i aerosolförordningen.

     Aerosoldirektiven ingår i EU:s marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, vilken började tillämpas i huvudsak den 16 juli 2021. Marknadskontrollen regleras för några produkter i landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, nedan marknadskontrollagen.

 

1.3 Aerosollagen

 

Aerosollagen är en kort lag med bestämmelser om krav på tillverkare och importör att aerosolerna ska vara säkra och inte medföra fara för någons hälsa, egendom eller för miljön. Det ska vara säkerställt och påvisat genom testning och aerosolerna ska vara analyserade för identifiering av de risker som är förknippade med dem. Närmare bestämmelser får beslutas i förordning. En aerosol ska vara märkt med ett omvänt epsilon och ytterligare uppgifter om aerosolen bl.a. om brandsäkerhet eller -farlighet. I förordning får närmare bestämmelser om det beslutas. Uppgifter och anvisningar på finska och svenska ska följa med aerosolen. Tillsynsmyndighet är Säkerhets- och kemikalieverket. Aerosollagen innehåller också straffbestämmelser och bestämmer om ändringssökande i form av omprövning.

     Med stöd av aerosollagen har statsrådets förordning om överrensstämmelse med kraven för aerosoler (FFS 834/2020) beslutats. Den innehåller bestämmelser om storleksbegränsningar, säkerhetskrav, analyser, testningsmetoder och märkningar.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler. Valet av blankettlagstiftningstekniken grundar sig på att bestämmelserna i detalj styrs av Europeiska unionen varför det inte finns utrymme att i någon vidare bemärkelse avvika från rikets bestämmelser. Det finns således enligt landskapsregeringens bedömning inte något behov av att i omfattande materiellt hänseende avvika från bestämmelserna i aerosollagen.

     I ett separat lagförslag om utvidgad marknadskontroll föreslås att landskapslagen i detta lagförslag ska ingå i tillämpningsområdet för marknadskontrollagen.

 

3. Lagstiftningsbehörighet

 

Lagförslaget berör huvudsakligen rättsområdena allmän ordning och säkerhet samt näringsverksamhet på vilka rättsområden landskapet har lagstiftningsbehörigheten enligt 18 § 6 och 22 punkterna i självstyrelselagen. Lagförslaget berör även konsumentsäkerhet vilket hänförs till rättsområdena hälsovård och näringsverksamhet vilka enligt 18 § 12 och 22 punkterna i självstyrelselagen hänförs till landskapets lagstiftningsbehörighet. Ytterligare innehåller förslaget bestämmelser om landskapsregeringen på vilket område lagstiftningsbehörigheten tillkommer landskapet enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen.  Bestämmelser kring straffrättsliga påföljder finns även i förslaget. Landskapet har i enlighet med 18 § 25 punkten i självstyrelselagen behörighet att lagstifta om beläggande med straff och storleken av straff inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

4. Förslagets verkningar

 

Lagförslaget är till stora delar av lagteknisk art och genom det ändras inte de tekniska kraven och säkerhetskraven på aerosoler. Lagförslaget har således inte några egentliga ekonomiska konsekvenser och avsikten med förslaget är inte att ändra eller öka ekonomiska aktörers skyldigheter. Såvitt bekant har förslaget inte heller några kända konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män, miljön, hållbar utveckling, barn eller för myndighetsarbetet inom landskapsregeringen.

 

5. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med rättserviceenheten vid landskapsregeringen.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler

 

1 § Syfte och tillämpningsområde. Landskapsregeringen föreslår i 1 mom. att lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (FFS 794/2020), nedan aerosollagen, ska tillämpas på Åland.

     Landskapslagen föreslås i 2 mom. tillämpas i den form som aerosollagen lyder när denna lag träder i kraft. Landskapslagen behöver överensstämma även fortsättningsvis med rikslagen och därför föreslås att ändringar av aerosollagen ska vara tillämpliga på Åland då de träder i kraft i riket.

 

2 § Hänvisningar i aerosollagen. Det är viktigt att blankettlagen samverkar med andra delar av den åländska lagstiftningen i likhet med hur aerosollagen i riket samverkar med övrig rikslagstiftning. I aerosollagen finns hänvisningar till bestämmelser i annan rikslagstiftning som har motsvarigheter i den åländska lagstiftningen. Därför behöver det i blankettlagen intas bestämmelser som innebär att hänvisningar i aerosollagen ersätts med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i den åländska lagstiftningen.

     De hänvisningar som avses utgörs av hänvisningen i

     1) 4 § 1 mom. i aerosollagen till lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (FFS 390/2005) som på Åland ska avse landskapslagen (2007:98) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor,

     2) 4 § 2 mom. i aerosollagen till kemikalielagen (599/2013) som på Åland ska avse landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och

     3) 4 § 3 mom. i aerosollagen till lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (FFS 1137/2016) som på Åland ska avse landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter.

     Med omprövning av ett beslut av tillsynsmyndigheten i 12 § aerosollagen avses på Åland bestämmelserna om rättelse av fel i 8 kapitlet i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

 

3 § Förvaltningsuppgifter. Enligt 10 § aerosollagen utövar Säkerhets- och kemikalieverket tillsynen över efterlevnaden av lagen. Genom denna paragraf åläggs landskapsregeringen skötseln av förvaltningsuppgifter som statliga myndigheter ska utföra enligt aerosollagen. Den allmänna skrivningen om statliga myndigheter föreslås istället för att specifikt ange Säkerhets- och kemikalieverket för att landskapslagen inte ska behöva ändras om arbetsuppgifterna omorganiseras inom statsförvaltningen.

 

4 § Språkkrav. Med avvikelse från i riket ska, enligt bestämmelsen, i landskapet inte krävas att information om uppgifter, anvisningar och teknisk dokumentation ges på annat språk än svenska. I 43 § i självstyrelselagen finns bestämmelser som innebär att statsrådet ska verka för att behövlig information om varor och tjänster till åländska konsumenter i mån av möjlighet ges på svenska. Statsrådet ska även se till att bestämmelser och föreskrifter som ska gälla på Åland finns tillgängliga på svenska. För att understryka vikten av självstyrelselagens språkkrav, inte minst i detta sammanhang, har därför denna paragraf intagits i förslaget.

 

5 § Landskapsförordning. I paragrafen föreslås en fullmakt för landskapsregeringen att anta förordningar som utfärdas med stöd av aerosollagen. Bemyndigande möjliggör en ändamålsenlig komplettering av det materiella innehållet i aerosollagen. Statsrådet har som nämnts ovan utfärdat statsrådets förordning om överrensstämmelse med kraven för aerosoler. Avsikten är att den förordningen ska göras tillämplig på Åland.

 

6 § Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdande lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om.

     I 2 mom. finns en övergångsbestämmelse om att aerosoler som omfattas av tillämpningsområdet för lagen och som släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av den föreslagna lagen, för vilka överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som var i kraft vid ikraftträdandet av den föreslagna lagen, får tillhandahållas på marknaden efter ikraftträdandet av denna lag. Även de godkännanden av metoder för slutkontroll som beviljats före ikraftträdandet av den föreslagna lagen ska förbli i kraft.

     Avsikten är att aerosolförordningen (1433/1993) som tillämpas på Åland enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor upphävs genom en landskapsförordning i samband med ikraftträdandet av den föreslagna lagen.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om
tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Syfte och tillämpningsområde

     För att trygga säkerheten hos och den fria rörligheten för aerosoler ska lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (FFS 794/2020), aerosollagen, tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

     Aerosollagen ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Ändringar i aerosollagen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Hänvisningar i aerosollagen

     Hänvisningar i aerosollagen till bestämmelser som har motsvarigheter i landskapslagstiftningen ska avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen. Med omprövning i 12 § i aerosollagen avses rättelse av fel i beslut i 8 kap. i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

 

3 §

Förvaltningsuppgifter

     Förvaltningsuppgifter i aerosollagen som ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen.

 

4 §

Språkkrav

     De i 8 och 9 §§ i aerosollagen angivna uppgifterna, anvisningarna och tekniska dokumentationen ska finnas åtminstone på svenska.

 

5 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som har utfärdats med stöd av aerosollagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen beslutar.

 

6 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft

     Aerosoler som släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag och för vilka överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som var i kraft vid ikraftträdandet av denna lag får tillhandahållas på marknaden efter ikraftträdandet av denna lag. De godkännanden av testningsmetoder som tillämpats vid slutkontroll av aerosoler och som beviljats före ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft i beviljad omfattning.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 9 september 2021

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Harry Jansson

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Höglund

 


 

Bilaga – Rikets lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler

 

 

Lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler

(FFS 794/2020)

 

     I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

 

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Lagens syfte

     Syftet med denna lag är att trygga säkerheten hos och den fria rörligheten för aerosoler. Genom denna lag genomförs rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare.

 

2 §

Tillämpningsområde

     Denna lag innehåller bestämmelser om visande och utredning av överensstämmelse med kraven för aerosoler.

     Denna lag tillämpas inte på

     1) aerosoler för medicinskt bruk,

     2) aerosoler där behållaren har en totalvolym på mindre än 50 ml,

     3) aerosoler eller beståndsdelar av dessa som ska exporteras till tredjeländer, om inte något annat förutsätts i sådana internationella avtal som är bindande för Finland.

 

3 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) aerosol en av metall, glas eller plast tillverkad behållare avsedd för engångsbruk som

     a) innehåller komprimerad, kondenserad eller under tryck löst gas som sådan eller tillsammans med ett flytande, pastaliknande eller pulverformigt ämne och

     b) är försedd med behövlig tömningsanordning genom vilken innehållet kan släppas ut som en suspension av fasta eller flytande partiklar i gasen, som skum, pasta eller pulver, eller i gas- eller vätskeform,

     2) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka en aerosol och som saluför den i eget namn eller under eget varumärke,

     3) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och som släpper ut en aerosol som förs in från ett tredjeland på unionsmarknaden,

     4) distributör en sådan annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan som tillhandahåller en aerosol på marknaden än tillverkaren eller importören.

 

4 §

Förhållande till annan lagstiftning

     Bestämmelser om industriell tillverkning, hantering, förvaring och upplagring av farliga kemikalier finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

     Bestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av kemikalier finns i kemikalielagen (599/2013) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) N:o 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

     Bestämmelser om marknadskontroll och yttre gränskontroll finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

     Bestämmelser om marknadskontroll, samarbete med ekonomiska aktörer samt om en ram för kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

 

2 kap.
Överensstämmelse med kraven och visande av överensstämmelse med kraven

 

5 §

Överensstämmelse med kraven

     Tillverkaren och importören ska se till att aerosolerna är säkra i normala och förutsägbara lagrings- och användningsförhållanden så att de inte medför fara för någons hälsa, egendom eller för miljön och särskilt att

     1) behållaren tål innehållet och det tryck som innehållet orsakar,

     2) tömningsanordningen fungerar säkert när den används i enlighet med sitt användningsändamål.

     Närmare bestämmelser om produktkraven för aerosoler utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

6 §

Visande och utredning av överensstämmelse med kraven

     Tillverkaren och importören av en aerosol ska se till att överensstämmelse med kraven för aerosoler är säkerställd och påvisad genom testning. Tillverkaren och importören ska dessutom se till att aerosolen är analyserad för identifiering av de risker som är förknippade med den.

     Tillsynsmyndigheten kan på ansökan godkänna också andra testningsmetoder som ska tillämpas vid slutkontrollen av en aerosol än vattenbadsmetoden.

     Närmare bestämmelser om förfarandena för bedömning av överensstämmelse med kraven, analyser, testning av aerosoler och metoder för slutkontroll utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

7 §

Märkning av aerosoler

     Tillverkaren, importören och distributören av en aerosol ska säkerställa att aerosolen är försedd med tecknet 3 (omvänt epsilon) för att visa att aerosolen överensstämmer med kraven. Tillverkaren, importören och distributören ska säkerställa att det på aerosolen anges typ-, parti- eller serienummer eller någon annan kodbeteckning som möjliggör identifiering av ett påfyllnadsparti samt innehållsmängden i volymenheter. Tillverkaren, importören och distributören av en aerosol ska dessutom säkerställa att aerosolen är försedd med en märkning med tillverkarens namn, registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt den postadress genom vilken tillverkaren kan kontaktas.

     Tillverkaren, importören och distributören ska säkerställa att en aerosol som klassificeras som brandsäker är försedd med en varningsmärkning, att en aerosol som klassificeras som brandfarlig eller extremt brandfarlig är försedd med en varningsmärkning och att en aerosol som är avsedd att användas som en konsumentprodukt är försedd med en skyddsangivelse samt en varningsmärkning om de särskilda farorna med produkten. Tillverkaren, importören och distributören ska dessutom säkerställa att mängden brandfarligt material i aerosolen anges på märkningen av aerosolen, om aerosolen inte anses vara brandfarlig eller extremt brandfarlig.

     De märkningar som det föreskrivs om i 1 och 2 mom. ska anges med synliga, lätt läsbara och outplånliga bokstäver. Märkningarna ska göras på aerosolen, eller om detta på grund av aerosolens storlek inte är möjligt, ska märkningarna göras på en etikett som fästs på aerosolen.

     Närmare bestämmelser om kraven på märkningar som ska göras på aerosoler utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

8 §

Anvisningar om säker användning

     Tillverkaren, importören och distributören av en aerosol ska se till att på analyser baserade behövliga uppgifter och anvisningar på finska och svenska medföljer aerosolen för att den ska kunna användas säkert och i enlighet med sitt användningsändamål.

 

9 §

Bevarande och språkkrav i fråga om dokument

     Tillverkaren och importören ska bevara uppgifterna om aerosolernas tillverknings- och påfyllnadspartier samt tester, analyser och resultaten av dessa under fem år från det att aerosolen färdigställdes.

     Den tekniska dokumentation som avses i denna lag och som behövs för att visa överensstämmelse med kraven för en aerosol samt för att spåra tillverknings- och påfyllnadspartierna ska upprättas på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godkänner.

 

3 kap.
Särskilda bestämmelser

 

10 §

Tillsynsmyndighet

     Tillsynen över efterlevnaden av denna lag utövas av Säkerhets- och kemikalieverket.

 

11 §

Brott mot bestämmelserna om aerosoler

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar skyldigheten

     1) enligt 5 § 1 mom. att se till att aerosolen är säker i normala och förutsägbara lagrings- och användningsförhållanden,

     2) enligt 6 § 1 mom. att se till att aerosolens överensstämmelse med kraven är säkerställd och påvisad genom testning,

     3) enligt 6 § 1 mom. att se till att aerosolen är analyserad för identifiering av de risker som är förknippade med den,

     4) enligt 7 § 1 och 2 mom. att säkerställa att aerosolen är försedd med de märkningar som avses i 7 §,

     5) enligt 8 § att se till att anvisningar om säker användning medföljer aerosolen,

     ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om aerosoler dömas till böter.

 

12 §

Ändringssökande

     Omprövning av ett beslut av tillsynsmyndigheten om godkännande av en metod för slutkontroll får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

     Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

 

13 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

     Genom denna lag upphävs aerosolförordningen (1433/1993).

Aerosoler som släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag och för vilka överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som var i kraft vid ikraftträdandet av denna lag får tillhandahållas på marknaden efter ikraftträdandet av denna lag. De godkännanden av testningsmetoder som tillämpats vid slutkontroll av aerosoler och som beviljats före ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft i beviljad omfattning.

 

 

RP 121/2020, EkUB 24/2020, RSv 121/2020, rådets direktiv 1975/324/EEG (31975L0324); EGT L 147, 9.6.1975, s. 40, Ändrad genom:, kommissionens direktiv 1994/1/EG (31194L0001); EGT L 23, 28.1.1994, s. 28, rådets förordning (EG) nr 807/2003 (32003R0807); EGT L 122, 16.5.2003, s.36, kommissionens direktiv 2008/47/EG (32008L0047); EUT L 96, 9.4.2008, s. 15, Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009 (32009R0219); EUT L 87, 31.3.2009, s. 109, kommissionens direktiv 2013/10/EU (32013L0010); EUT L 77, 20.3.2013, s. 20, kommissionens direktiv (EU) 2016/2037 (32016L2037); EUT L 314, 22.11.2016, s. 11