Lagförslag 31/2022-2023 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ett finanspolitiskt ramverk
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ett finanspolitiskt ramverk

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 31/2022–2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av lagtingsordningen för Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning. 3

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av lagtingsordningen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 64 § lagtingsordningen (2011:97) för Åland anger,

     upphävs 53 § 2 mom. lagtingsordningen (2011:73) för Åland,

     ändras 28 § 3 mom. 2 p. och 7 mom. 3 p., 31 § 1 mom., 52 §, 53 § 1 mom. och 54 § 1–3 mom., av dessa 31 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2013/24 och 52 § sådan den lyder i landskapslagen 2015/66, samt

     fogas till 28 § 3 mom. en ny 2a p. och till lagen en ny 51a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

28 §

Hur ärenden tas upp till behandling i lagtinget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen överlämnar ärenden till lagtinget i form av

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) ett budgetförslag (tillägg),

 

Punkten är ny

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En lagtingsledamot initierar ett ärende i lagtinget genom att väcka en motion. Lagtingsledamöterna har rätt att väcka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) budgetmotioner, som innehåller förslag till anslag eller något annat beslut som ska tas upp i budgeten eller i en tilläggsbudget, framställning om extra anslag eller finansinitiativ till riksdagen samt

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

28 §

Hur ärenden tas upp till behandling i lagtinget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen överlämnar ärenden till lagtinget i form av

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) ett budgetförslag eller ett kompletterande budgetförslag,

     2a) ett förslag till budgetpolitiska mål, en begäran om bemyndigande att bevilja landskapsgaranti eller ett förslag till framställning om extra anslag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En lagtingsledamot initierar ett ärende i lagtinget genom att väcka en motion. Lagtingsledamöterna har rätt att väcka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) budgetmotioner, som innehåller förslag till anslag eller något annat beslut som ska tas upp i budgeten eller i en ändringsbudget, förslag om ändring av budgetpolitiska mål, framställning om extra anslag eller finansinitiativ till riksdagen samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

31 §

Beredningen av ärenden

     Landskapsregeringens lagförslag och budgetförslag, (tillägg) landskapets årsredovisning, talmanskonferensens lagförslag, lagtingsledamöternas motioner, revisionsmyndighetens berättelser samt medborgarinitiativ ska remitteras till ett utskott där de genomgår en beredning före den slutliga behandlingen i plenum.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

31 §

Beredningen av ärenden

     Landskapsregeringens lagförslag, budgetförslag, förslag till budgetpolitiska mål, begäran om bemyndigande att bevilja landskapsgaranti och förslag till framställning om extra anslag, landskapets årsredovisning, talmanskonferensens lagförslag, lagtingsledamöternas motioner, revisionsmyndighetens berättelser samt medborgarinitiativ ska remitteras till ett utskott där de genomgår en beredning före den slutliga behandlingen i plenum.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

51a §

Riktlinjebeslut

     Lagtinget kan besluta om budgetpolitiska mål och riktlinjer för landskapets verksamhet för tid efter det följande finansåret.

 

 

52 §

Tilläggsbudget och kompletterande budgetförslag

     Om det finns behov av att ändra landskapets budget ska landskapsregeringen överlämna ett förslag till tilläggsbudget till lagtinget. Landskapsregeringen kan även överlämna ett kompletterande budgetförslag.

     (Tillägg)

 

 

52 §

Ändringsbudget och kompletterande budgetförslag

     Om det finns behov av att ändra landskapets budget ska landskapsregeringen överlämna ett förslag till ändringsbudget till lagtinget. Landskapsregeringen kan även överlämna ett kompletterande budgetförslag.

     Bestämmelser som begränsar antalet förslag till ändringsbudget under ett finansår kan intas i landskapslag.

 

 

53 §

Budgetens innehåll

     I landskapsbudgeten ingår de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna. Vidare anges ändamålen för anslagen och övriga budgetmotiveringar. Bestämmelser om att budgeten får innehålla inkomstposter eller anslag som motsvarar skillnaden mellan inkomster och utgifter som står i direkt samband med varandra, kan intas i en landskapslag.

     Anslagen i budgeten ska täckas av inkomstposterna. Vid anslagstäckningen kan på det sätt som anges genom en landskapslag, beaktas de överskott eller underskott som framgår av landskapets bokslut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

53 §

Budgetens innehåll

     I landskapets budget ingår de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna. Vidare anges ändamålen för anslagen och övriga budgetmotiveringar. Bestämmelser om att budgeten får innehålla inkomstposter eller anslag som motsvarar skillnaden mellan inkomster och utgifter som står i direkt samband med varandra, kan intas i en landskapslag.

 

Momentet upphävs

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

54 §

Anslag i budgeten

     Anslag tas upp i budgeten som fasta anslag, förslagsanslag eller reservationsanslag.

     Förslagsanslag får överskridas och reservationsanslag överföras till ett senare finansår enligt vad som bestäms genom en landskapslag. Fasta anslag och reservationsanslag får inte överskridas och fasta anslag får inte överföras, om detta inte har tillåtits genom en landskapslag.

     Ett anslag får inte flyttas från ett ställe i budgeten till ett annat, om inte detta tillåts i budgeten. Genom en landskapslag kan dock tillåtas att ett anslag överförs till ett annat ställe som har nära samband med dess ändamål.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

54 §

Anslag i budgeten

     Anslag tas upp i budgeten som fasta anslag, ramanslag eller reservationsanslag.

     Ramanslag och reservationsanslag får överföras till ett senare finansår och ramanslag får överskridas enligt vad som bestäms genom landskapslag. Fasta anslag och reservationsanslag får inte överskridas och fasta anslag får inte överföras, om detta inte har tillåtits genom landskapslag.

     Ett anslag får inte användas på något annat sätt än det som anges i budgeten. Genom (utesl.) landskapslag kan dock tillåtas att ett anslag används på ett annat sätt som har nära samband med dess ändamål.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

     När det gäller landskapets budget för 2024 tillämpas lagens 54 § 1–3 mom. i den lydelse de har innan denna lag träder i kraft, dock så att ramanslag ändå kan intas i budgeten genom en ändringsbudget.

 

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 7 §, 8 § 2 mom., 13 §, 16 § 2 mom., 17 § 3 mom., 18 § 3 mom., 19 § 4 mom., 21 §, 23 § 2 mom., 27 § 2 mom. och 28 § 3 mom. landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning, av dessa 7 § och 21 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2012/72 och 28 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2013/30,

     ändras lagens 9 och 10 §§, 12 § rubriken och 2 mom., 14 §, 20 § 2 mom. och 32 §, av dessa 10 § och 20 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2012/72 och 12 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2021/89, samt

     fogas till lagen ett nytt 1a kap. innefattande nya 4-4c §§, nya 10a och 11 §§ som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

Kapitlet är nytt

 

 

1a kap.
Budgetpolitiska mål och riktlinjer

 

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

4 §

Överskottsmål

     Landskapsregeringen ska till lagtinget lämna förslag till mål för landskapets finansiella sparande (överskottsmål). Överskottsmålet ska gälla tills vidare och ses över vart sjätte finansår.

 

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

 

4a §

Kostnadstak

     Landskapsregeringen ska till lagtinget lämna förslag till tak för landskapets kostnader (kostnadstak) som ska användas i beredningen av landskapets budget och i genomförandet av den budgeterade verksamheten. Kostnadstaket anger nettokostnaderna i nominella termer och omfattar alla kostnader utom de finansiella kostnaderna.

     En del av kostnadstaket ska reserveras för oförutsedda kostnader (budgeteringsmarginal). Budgeteringsmarginalen får inte användas för att öka ett anslag utan lagtingets godkännande.

     Landskapsregeringens förslag till kostnadstak ska lämnas till lagtinget senast den 15 maj och avse det tredje finansåret efter det innevarande finansåret.

 

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

 

4b §

Uppföljning av budgetpolitiska mål och riktlinjer

     När lagtinget har beslutat om ett överskottsmål som avses i 4 § ska landskapsregeringen minst en gång varje finansår redovisa för lagtinget hur målet uppnås. I redovisningen ska landskapsregeringen beakta effekterna av de budgetpolitiska åtgärder som har beslutats och framförts till lagtinget.

     Vid en bedömd avvikelse från målet ska landskapsregeringen även redogöra för hur en återgång till målet ska ske.

     Landskapsregeringen ska vid två tillfällen per finansår till lagtinget redovisa prognoser över landskapets intäkter och kostnader för det innevarande finansåret och förklara väsentliga skillnader mellan budgeterade belopp och beräknat utfall.

     Om det finns risk för att ett kostnadstak som lagtinget beslutat kommer att överskridas ska landskapsregeringen för att undvika detta vidta eller föreslå lagtinget nödvändiga åtgärder.

 

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

4c §

Finanspolitiskt råd

     För en extern, oberoende och opartisk granskning och uppföljning av landskapets finanspolitik inrättas ett finanspolitiskt råd. Det finanspolitiska rådet ska följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik som landskapsregeringen föreslår och lagtinget beslutar om och därmed bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och effektivitet.

     Rådet består av högst sex ledamöter varav en är ordförande och en vice ordförande. Ordförande, vice ordförande och andra ledamöter utses för en bestämd tid av landskapsregeringen efter förslag från en valberedning. Valberedningens förslag ska möjliggöra att det inom rådet finns ledamöter med vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet ekonomi, erfarenhet av ekonomisk-politiskt arbete samt god kännedom om åländska förhållanden.

     Valberedningen består av ordföranden och vice ordföranden för lagtingets finans- och näringsutskott samt två andra ledamöter som utses av landskapsregeringen för en bestämd tid.

     Närmare bestämmelser om det finanspolitiska rådet samt dess verksamhet och uppgifter anges i landskapsförordning.

 

 

7 §

Beaktande av över- eller underskott enligt landskapsbokslut

     Efter att landskapsbokslutet har upprättats kan det ackumulerade överskott som bokslutet visar användas som täckning för anslagen i tilläggsbudgetarna för samma finansår och i budgeten för följande finansår.

     Om landskapsbokslutet visar ett ackumulerat underskott vid finansårets utgång ska ett anslag för täckande av underskottet upptas i budgeten.

     Med ackumulerat överskott eller ackumulerat underskott vid finansårets utgång avses det sammanräknade beloppet av å ena sidan det ackumulerade överskott eller underskott vid det föregående årets utgång som framgår av den i 20 § avsedda budgetuppföljningen och å andra sidan finansårets överskott eller underskott.

 

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

 

 

8 §

Hänförandet av inkomster och utgifter till ett finansår

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om hur inkomster och utgifter hänförs till olika finansår utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

8 §

Hänförandet av inkomster och utgifter till ett finansår

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Momentet upphävs

 

 

9 §

Grupperingen av inkomster och utgifter

     I landskapets budget grupperas inkomster och utgifter i avdelningar, som i sin tur indelas i kapitel och moment dels enligt förvaltningens organisationsstruktur dels enligt inkomsternas eller utgifternas art.

     Närmare bestämmelser om grupperingen av inkomster och utgifter utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

9 §

Grupperingen av inkomster och utgifter

     I landskapets budget grupperas inkomster och utgifter dels enligt deras art dels enligt förvaltningens organisationsstruktur.

 

 

 

10 §

Överskridning och överföring av anslag

     Anslag tas upp i budgeten som fasta anslag, förslagsanslag eller reservationsanslag.

     Fasta anslag får inte överskridas eller överföras till följande finansår.

     Förslagsanslag får inte överföras till följande finansår men får överskridas om det är nödvändigt för att uppfylla det aktuella anslagets ändamål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Reservationsanslag får inte överskridas. Reservationsanslag kan användas under högst fyra finansår i följd. Ett reservationsanslag som är avsett att finansiera ett EU-program kan dock användas till dess att programmet avslutats samt får överskridas om det är nödvändigt för att uppfylla det aktuella anslagets ändamål.

 

 

 

10 §

Överskridning och överföring av anslag

     Anslag tas upp i budgeten som fasta anslag, ramanslag eller reservationsanslag.

 

     Ett fast anslag får inte överskridas eller överföras till följande finansår.

     Ett ramanslag får tillfälligt överskridas med ett belopp som landskapsregeringen bestämmer, dock motsvarande högst tio procent av det budgeterade anslaget (anslagskredit). Följande finansår ska tillgängliga medel reduceras med ett belopp som motsvarar den anslagskredit som tagits i anspråk. Om det är nödvändigt för att täcka kostnader som inte var kända när anslaget intogs i budgeten eller för att uppfylla anslagets ändamål kan landskapsregeringen medge att ett ramanslag överskrids utöver anslagskrediten.

     Outnyttjade medel på ett ramanslag (anslagssparande) får inom de gränser som landskapsregeringen beslutar användas följande år. Outnyttjade medel får dock användas under högst två finansår efter att anslaget senast var upptaget i budgeten. Landskapsregeringen kan besluta att medel på ett budgeterat ramanslag inte ska användas om detta är motiverat av särskilda omständigheter i en verksamhet eller av finansiella eller andra samhällsekonomiska skäl.

     Ett reservationsanslag får inte överskridas. Ett reservationsanslag kan användas under högst tre finansår i följd. (Utesl.)

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

10a §

Ekonomiska åtaganden

     Landskapsregeringen kan göra sådana ekonomiska åtaganden som medför kostnader under längre tid än ett budgeterat anslag avser, om det är nödvändigt för att den löpande verksamheten ska fungera tillfredsställande.

 

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

11 §

Budgetberedningen

     När lagtinget har fattat beslut om ett kostnadstak som avses i 4a § ska landskapsregeringen besluta om fördelningen av det budgetutrymme som anges av kostnadstaket mellan olika politikområden (budgetramar). Budgetramen utgör grund för den fortsatta budgetberedningen inom varje politikområde.

 

 

12 §

Beredningen av budgeten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förslaget till budget bereds enligt de närmare bestämmelser som landskapsregeringen utfärdar genom landskapsförordning. Ett slutligt budgetförslag som överlämnas till landskapsregeringen av en underställd myndighet är offentligt enligt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (2021:79) för Åland.

 

 

 

12 §

Budgetförslaget

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Utesl.) Ett slutligt budgetförslag som överlämnas till landskapsregeringen av en underställd myndighet är offentligt enligt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (2021:79) för Åland.

 

 

13 §

Verkställandet av budgeten

     Närmare bestämmelser om verkställandet av budgeten utfärdas genom landskapsförordning. Landskapsregeringen kan också fatta beslut innefattande närmare anvisningar om användningen av ett anslag i enlighet med budgeten.

 

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

 

14 §

Förslag till tilläggsbudget

     När ett förslag om tillägg till eller ändring i landskapets budget överlämnas till lagtinget ska i förslaget anvisas medel för täckande av den utgiftsökning och den inkomstminskning som föreslås. Där ska även tas in beräknade väsentliga förändringar i de inkomstbelopp som antecknats i budgeten. Förslaget kan dessutom innehålla minskningar i de anslag som beviljats i budgeten.

 

 

 

14 §

Förslag till ändringsbudget

     I ett förslag till ändringsbudget som överlämnas till lagtinget bör föreslagna utgiftsökningar finansieras med motsvarande utgiftsminskningar eller inkomstökningar.

     Om det inte finns särskilda skäl får förslag till ändringsbudget överlämnas vid högst två tillfällen under varje finansår.

 

 

16 §

Betalningsförmedlingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om landskapets betalningar och betalningsförmedling utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

16 §

Betalningsförmedlingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Momentet upphävs

 

 

17 §

Bokföringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om landskapets bokföring utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

17 §

Bokföringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Momentet upphävs

 

 

18 §

Redovisningsskyldigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om hur redovisningen ska ordnas för fullföljandet av redovisningsskyldigheten utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

18 §

Redovisningsskyldigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Momentet upphävs

 

 

19 §

Landskapets årsredovisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om uppgörandet av och innehållet i landskapets årsredovisning utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

19 §

Landskapets årsredovisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Momentet upphävs

 

 

20 §

Landskapsbokslutet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I landskapsbokslutet redovisas användningen av de fullmakter som har beviljats i budgeten. Närmare bestämmelser om upprättandet av och innehållet i landskapsbokslutet utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

20 §

Landskapsbokslutet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I landskapsbokslutet redovisas användningen av de fullmakter som har beviljats i budgeten. (Utesl.)

 

 

21 §

Överföringen mellan finansår

     Budgeterade inkomster som hör till finansåret och som inte har kunnat uppbäras till landskapet under finansåret kan som inkomstrester övergå till följande år. En inkomstrest som stryks ska antecknas som utgift.

     Får ett reservationsanslag som helt eller delvis blivit oanvänt inte längre överföras i bokslutet, ska det oanvända beloppet strykas. Ett anslag som stryks ska antecknas som inkomst.

 

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

 

 

23 §

Användningen av landskapets tillgångar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om användningen av landskapets tillgångar utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

23 §

Användningen av landskapets tillgångar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Momentet upphävs

 

 

27 §

Mottagande av donationer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om mottagande av donationer utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

27 §

Mottagande av donationer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Momentet upphävs

 

 

28 §

Definition

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om den interna styrningen och kontrollen inom landskapsförvaltningen utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

 

28 §

Definition

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Momentet upphävs

 

 

32 §

Föreskrifter

     Landskapsregeringen kan meddela föreskrifter om detaljer när det gäller bokföring, betalningar och betalningsförmedling, redovisning och upprättande av landskapsbokslutet samt andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen.

 

 

 

32 §

Närmare bestämmelser

     Landskapsregeringen kan utfärda närmare bestämmelser om de budgetpolitiska målen, om budgetberedningen, om verkställandet av budgeten, om ekonomiförvaltningen och om annat som hör till landskapets finansförvaltning, ifall det inte med stöd av någon annan uttrycklig bestämmelse ska föreskrivas i lag eller förordning om dessa frågor.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

     När det gäller landskapets budget för 2024 tillämpas lagens 10 § i den lydelse den har innan denna lag träder i kraft, dock så att ramanslag ändå kan intas i budgeten genom en ändringsbudget.

     Landskapsregeringens förslag om kostnadstak som enligt 4a § 3 mom. lämnas till lagtinget senast den 15 maj 2024, ska även avse finansåren 2025 och 2026. Uppföljning av de budgetpolitiska målen enligt 4b § sker första gången under finansåret 2025.

     Ett finanspolitiskt råd ska tillsättas så att det kan inleda sin verksamhet vid ingången av finansåret 2028.

     Landskapsförordningen (2014:12) om verkställighet av landskapets budget förblir i kraft tills landskapsregeringen beslutar något annat.