Ett finanspolitiskt ramverk

Lagförslag LF 31/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtingsordningen för Åland och landskapslagen om landskapets finansförvaltning ändras i syfte att införa ett finanspolitiskt ramverk.
Enligt förslaget fogas en bestämmelse till lagtingsordningen enligt vilken lagtinget kan fatta riktlinjebeslut som sträcker sig längre fram i tiden än följande finansår. Avsikten är att lagtinget ska besluta om finanspolitiska mål och riktlinjer för landskapets verksamhet i form av kostnadstak och överskottsmål.
Kostnadstak innebär att lagtinget på förslag av landskapsregeringen fastställer en maximal nivå för landskapets kostnader. Taken som omfattar i det närmaste samtliga landskapets kostnader föreslås vara rullande treåriga och nominella. En budgeteringsmarginal för oförutsedda utgifter ska finnas under taket. Landskapsregeringen ska också lämna ett förslag till överskottsmål, det vill säga mål för landskapets finansiella sparande som sedan beslutas av lagtinget.
Beslut om budgeten föreslås ske i två steg, där det samlade budgetutrymmet fastställs först, därefter detaljerna. Tät och regelbunden budget-uppföljning ska göras och prognoser på momentnivå lämnas. Tilläggsbudgetar föreslås i stället benämnas ändringsbudgetar och användas restriktivt. Ökade kostnader inom ett område ska finansieras genom minskade kostnader inom ett annat. Förslagsanslagen i budgeten avskaffas och ersätts med ramanslag.
En extern oberoende och opartisk granskning och uppföljning av finanspolitiken bör införas när det nya regelverket varit i kraft i några år, genom inrättandet av ett finanspolitiskt råd.
Förutom den del av lagförslaget som gäller det finanspolitiska ramverket föreslås även vissa ändringar, främst i finansförvaltningslagen, i syfte att förtydliga och uppdatera regelverket för landskapets finansförvaltning.
Den föreslagna lagstiftningen föreslås träda i kraft vid ingången av 2024 så att de ändrade reglerna kan tillämpas fullt ut beträffande budgeten för 2025. Redan när det gäller budgeten för 2024 aktualiseras dock det finanspolitiska ramverket till vissa delar som inte kräver ändring av gällande lagstiftning. Det finanspolitiska rådet föreslås bli inrättat så att det inleder sin verksamhet vid ingången av 2028.


Åtgärder