Lagförslag 32/2022-2023 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Förnyad klientavgiftslag
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-06-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Förnyad klientavgiftslag

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 32/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om klientavgifter inom socialvården. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om klientavgifter inom socialvården

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 10, 11, 22 och 23 §§ i landskapslagen (2022:91) om klientavgifter inom socialvården,

     ändras 15 §, 16 §, rubriken till 18 § samt 18 § 1 mom., 19 §, 20 §, rubriken till 21 § samt 21 § 1 mom. 24 § 1 mom. 2 punkten, 30 § 1 och 3 mom. och 33 § samt

     fogas till 8 § en ny 8 punkt och till lagen en ny 19a § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8 §

Avgiftsfri socialservice

     Följande former av socialservice är avgiftsfria:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny 8 punkt

 

 

 

8 §

Avgiftsfri socialservice

     Följande former av socialservice är avgiftsfria:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) Tjänster som kommunen eller kommunalförbundet ger en vårdbehövande under närståendevårdarens ledighet enligt 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005), så som den tillämpas ge-nom 2g § i landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och som ersätter den vård och omsorg som närståendevårdaren ger och tjänster som kommunen ger en klient under en anhörig eller närståendes ledighet enligt 28 § 1 mom. landskapslagen om socialvård.

 

 

10 §

Tjänster under närståendevårdares ledighet

     För tjänster som kommunen eller kommunalförbundet tillhandahåller en vårdbehövande under en närståendevårdares lediga dagar enligt 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005), vilken gäller med stöd av landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och som ersätter den vård och omsorg som närståendevårdaren ger kan det bestämmas att den vårdbehövande ska betala en avgift på högst 11,60 euro per dag utan hinder av vad som bestäms någon annanstans i lag eller förordning om avgiftsbelopp.

     På avgifter som tas ut för i 1 mom. avsedda tjänster tillämpas dock de bestämmelser i lag och förordning enligt vilka en tjänst helt eller delvis är avgiftsfri. Dessa avgifter ingår dock inte i avgiftstaket i enlighet med 9 §.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

11 §

Tjänster under ledighet för personer som vårdar en anhörig eller närstående

     Vad som i 10 § föreskrivs om avgift för tjänster under närståendevårdares ledighet tillämpas också på den avgift som tas ut för de tjänster som ska ordnas under den i 28 § 1 mom. landskapslagen (2020:12) om socialvård avsedda ledigheten för personer som vårdar en anhörig eller närstående.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

15 §

Långvarig institutionsvård och långvarig familjevård

     Kommunen eller kommunalförbundet får ta ut en avgift enligt 16 § för följande service:

     1) Familjevård som avses i 1a § 1 mom. i landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen och professionell familjevård, om servicen beräknas pågå i minst tre månader från det att den inleds eller om servicen de facto har varat i minst tre månader (långvarig familjevård). Avgift får emellertid inte tas ut för familjevård som getts med stöd av barnskyddslagen, vilken gäller med stöd av landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, specialomsorgslagen, vilken gäller med stöd av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda eller handikappservicelagen, vilken gäller med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp.

     2) Socialservice dygnet runt som getts på en institution som avses i 22 § i landskapslagen om socialvård, om servicen beräknas pågå i minst tre månader från det att den inleds eller om servicen de facto har varat i minst tre månader (långvarig institutionsvård). Avgift får emellertid inte tas ut för rehabilitering som avses i 2 § 3 punkten i specialomsorgslagen, vilken gäller med stöd av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda eller för institutionsvård som avses i 57 § i barnskyddslagen, vilken gäller med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

 

 

 

15 §

Långvarig service

 

     Kommunen eller kommunalförbundet får ta ut en avgift enligt 16 § för (utesl.)

 

     1) familjevård enligt 1a § 1 mom. i landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen och professionell familjevård, om servicen beräknas pågå i minst tre månader den inleds eller redan har pågått i minst tre månader (långvarig familjevård)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2) service dygnet runt som getts på en institution enligt 22 § i landskapslagen om socialvård, om servicen beräknas pågå i minst tre månader den inleds eller redan har pågått i minst tre månader (långvarig institutionsvård)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3) serviceboende med heldygnsomsorg enligt 21 § 3 mom. och 4 mom. i landskapslagen om socialvård, om servicen beräknas pågå i minst tre månader då den inleds eller redan har pågått i minst tre månader (långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg). 

     Kommunen eller kommunalförbundet får ta ut en avgift enligt 20 § för hemservice enligt 19 § i landskapslagen om socialvård, om klienten får service minst en gång i veckan och servicen dessutom beräknas pågå i minst två månader då den inleds eller redan har pågått i minst två månader (fortlöpande och regelbunden hemservice).

     Avgift för den service som anges i denna paragraf får inte tas ut om servicen är avgiftsfri enligt 8 §.

 

 

16 §

Grunderna för avgifter som tas ut för långvarig institutionsvård och långvarig familjevård

     Kommunen eller kommunalförbundet får ta ut en månadsavgift av klienter i långvarig institutionsvård och långvarig familjevård som bestäms enligt betalningsförmågan, om inte något annat bestäms i denna lag. Avgiften får uppgå till högst 85 procent av klientens månadsinkomster efter att avdrag enligt 19 § har gjorts. Avgiften får dock vara högst så stor att den som får långvarig institutionsvård månatligen till sitt förfogande har minst 112 euro och den som får långvarig familjevård månatligen till sitt förfogande har minst 167 euro.

     Om den som är i långvarig institutionsvård och långvarig familjevård omedelbart innan institutionsvården och familjevården inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller samboförhållande och klientens månadsinkomster är större än makens eller sambons månadsinkomster, bestäms avgiften på basis av makarnas eller sambornas sammanräknade månadsinkomster. Den avgift som tas ut hos en person i långvarig institutionsvård och långvarig familjevård kan uppgå till högst 42,5 procent av de på ovan nämnda grunder sammanräknade månadsinkomsterna. Den som får institutionsvård ska dock till sitt förfogande ha minst 112 euro i månaden och den som får familjevård ska till sitt förfogande ha minst 167 euro. Om båda de makar eller sambor som avses i detta moment är i långvarig institutionsvård och långvarig familjevård, bestäms avgiften dock enligt vad som anges i 1 mom.

 

 

 

16 §

Avgift för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig institutionsvård och långvarig familjevård

     Månadsavgiften för den service som anges i 15 § 1 mom. får uppgå till högst 85 procent av klientens månadsinkomster efter att de avdrag som anges i 19 och 19a §§ har gjorts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Om klienten omedelbart innan servicen inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller samboförhållande och klientens inkomster är större än makens eller sambons inkomster, bestäms avgiften utgående från makarnas eller sambornas sammanräknade månadsinkomster. Avgiften får då vara högst 42,5 procent av makarnas eller sambornas sammanräknade månadsinkomster efter att de avdrag som anges i 19 och 19a §§ har gjorts. Om båda makarna eller samborna omfattas av långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig institutionsvård eller långvarig familjevård bestäms avgiften dock enligt vad som anges i 1 mom.

 

 

 

 

 

     När kommunen eller kommunalförbundet bestämmer avgiften ska den se till att klienten till sitt förfogande har ett belopp för personligt bruk, som för klienter inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg ska vara minst 250 euro per månad, för klienter inom långvarig familjevård minst 167 euro per månad och för klienter i långvarig institutionsvård minst 150 euro per månad.

 

18 §

Inkomster som utgör grund för avgiften för långvarig institutionsvård och långvarig familjevård

 

 

     Såsom i 16 § avsedda månadsinkomster beaktas klientens fortlöpande eller årligen återkommande inkomster efter förskottsinnehållning och förskottsbetalning minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande och skattefria inkomster samt i 23 § avsedd kalkylerad inkomst av skog. Om avgiften bestäms i enlighet med 16 § 2 mom. på basis av klientens och makens eller sambons sammanräknade månadsinkomster, beaktas som månadsinkomst dessutom makens eller sambons motsvarande inkomster.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

18 §

Inkomster som utgör grund för klientavgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig institutionsvård och långvarig familjevård

     Som i 16 § avsedda månadsinkomster beaktas klientens, och i de fall som anges i 16 § 2 mom. även makens eller sambons, fortlöpande eller årligen återkommande inkomster efter förskottsinnehållning och förskottsbetalning minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande och skattefria inkomster.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

19 §

Avdrag från inkomsterna vid bestämmande av avgift för långvarig institutionsvård och långvarig familjevård

 

 

     Innan den avgift som tas ut för långvarig institutionsvård och långvarig familjevård bestäms ska följande avdrag göras från en i 18 § 1 mom. avsedd persons månadsinkomster:

 

     1) underhållsbidrag som personen ska betala samt andra motsvarande kostnader som motiveras av hans eller hennes faktiska familjeförhållanden

     2) förmån som personen ska betala i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Med avvikelse från 1 mom. 1 punkten avdras dock inte underhållsbidraget, om den som är mottagare av underhållsbidraget är make till den som betalar underhållsbidraget och makarna har levt i gemensamt hushåll omedelbart innan familjevården och institutionsvården inleddes.

 

 

 

 

19 §

Avdrag från inkomsterna vid bestämmande av avgift för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig institutionsvård och långvarig familjevård

     Innan avgiften för den service som anges i 15 § 1 mom. bestäms ska följande avdrag göras från klientens, och i de fall som anges i 16 § 2 mom., klientens och dennes makes eller sambos sammanräknade månadsinkomster:

     1) underhållsbidrag som klienten ska betala samt andra motsvarande kostnader som motiveras av hans eller hennes faktiska familjeförhållanden

     2) gottgörelse som förordnats av en skiftesman eller domstol enligt lagen om upplösning av sambos gemensamma hushåll (FFS 26/2011) som klienten ska betala

     3) förmån som klienten ska betala i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid

     4) grundavgift som ingår i en intressebevakares arvode och vars storlek bestäms med stöd av 44 § 5 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (FFS 442/1999), när en domstol eller förmyndarmyndigheten har förordnat en intressebevakare för klienten, samt fullmäktigens arvode enligt 22 § i lagen om intressebevakningsfullmakt (FFS 648/2007), dock högst till beloppet av den grundavgift som ingår i intressebevakarens arvode.

     Med avvikelse från 1 mom. 1 punkten görs inte avdrag för underhållsbidrag om mottagaren av bidraget är make till klienten och makarna har levt i gemensamt hushåll omedelbart innan servicen inleddes.

 

     Avdrag för klientens boendeutgifter före flytten görs enligt följande:

     1) i fråga om ägarbostad de nödvändiga och skäliga kostnaderna för bostaden under de senaste sex månaderna,

2) hyran för en hyresbostad och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för boendet under hyresgästens uppsägningstid enligt 46 § i hyreslag (1999:19) för landskapet Åland,

     3) det bruksvederlag för tre månader för en bostadsrättsbostad som avses i 32 § i lagen om bostadsrättsbostäder (FFS 393/2021) och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för boendet.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

19a §

Särskilda avdrag från inkomsterna vid långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och vid långvarig familjevård

     Utöver vad som föreskrivs i 19 § ska kommunen eller kommunalförbundet vid bestämmandet av storleken på månadsavgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg dra av skäliga boendeutgifter som föranleds av det långvariga serviceboendet med heldygnsomsorg från klientens, och i de fall som anges i 16 § 2 mom., klientens och dennes makes eller sambos sammanräknade månadsinkomster. Eventuella bostadsbidrag dras av från boendeutgifterna.

     För klienter i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och i långvarig familjevård görs avdrag för kostnader för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor om de är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) och har skrivits ut av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (FFS 559/1994). Med utgångspunkt från den redovisning som klienten eller dennes företrädare lämnar räknas läkemedelskostnaderna av från klientens månadsinkomst, dock högst till beloppet av den årssjälvrisk som avses i 5 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen. Kostnaden för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som inte är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen dras av efter ansökan av klienten eller klientens företrädare, om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har skrivit ut dem har bedömt att de är behövliga för klientens hälsa.

 

 

 

20 §

Avgift för hemservice

 

     För hemservice enligt 19 § i landskapslagen om socialvård kan en skälig månadsavgift tas ut som bestäms efter servicens art och omfattning, klientens betalningsförmåga och familjens storlek.

     Månadsavgiften får uppgå till högst det belopp av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocent anger.

     Inkomstgränserna och betalningsprocenten är följande:

Antal personer

Inkomstgräns

euro/månad

Betalnings-

procent

1

 598 

35

2

1 103

22

3

1 731

18

4

2 140

15

5

2 591

13

6

2 976 

11

 

 

     Är antalet personer fler än sex höjs inkomstgränsen med 363 euro och betalningsprocenten sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     För tillfällig hemservice kan en skälig avgift tas ut som kommunen bestämmer.

 

 

 

20 §

Avgift för fortlöpande och regelbunden hemservice

     Månadsavgiften för fortlöpande och regelbunden hemservice bestäms utifrån antalet servicetimmar som skrivits in i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och familjens storlek.

     Månadsavgiften får uppgå till högst det belopp som betalningsprocenttalet enligt 4 mom. anger av de månadsinkomster som överskrider den i 3 mom. angivna inkomstgränsen.

      Inkomstgränserna är följande:

Antal personer

i familjen

Inkomstgräns i

euro per månad

1

 598

2

1 103

3

1 731

4

2 140

5

2 591

6

2 976

Om familjen består av fler än sex personer höjs inkomstgränsen med 363 euro för varje därpå följande familjemedlem. 

 

     Betalningsprocenttalen är följande:

Servicetimmar

per månad

 

Betalningsprocenttal enligt familjens storlek

1

2

3

4

5

6 eller fler

4 eller färre

8,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

5

10,00

8,75

7,50

7,50

7,50

7,50

6

12,00

10,50

9,00

9,00

9,00

9,00

7

14,00

12,25

10,50

10,50

10,50

10,50

8

16,00

14,00

12,00

12,00

12,00

12,00

9

17,00

14,75

12,50

12,50

12,50

12,00

10

18,00

15,50

13,00

13,00

13,00

12,00

11

19,00

16,25

13,50

13,50

13,50

12,00

12

20,00

17,00

14,00

14,00

14,00

12,00

13

21,00

17,75

14,50

14,50

14,00

12,00

14

22,00

18,50

15,00

15,00

14,00

12,00

15

23,00

19,25

15,50

15,50

14,00

12,00

16

24,00

20,00

16,00

16,00

14,00

12,00

17

24,50

20,50

16,50

16,00

14,00

12,00

18

25,00

21,00

17,00

16,00

14,00

12,00

19

25,50

21,50

17,50

16,00

14,00

12,00

20

26,00

22,00

18,00

16,00

14,00

12,00

21

26,50

22,50

18,50

16,00

14,00

12,00

22

27,00

23,00

19,00

16,00

14,00

12,00

23

27,50

23,50

19,00

16,00

14,00

12,00

24

28,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

25

28,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

26

29,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

27

29,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

28

30,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

29

30,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

30

31,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

31

31,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

32

32,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

33

32,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

34

33,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

35

33,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

36

34,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

37

34,50

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

38 eller fler

35,00

24,00

19,00

16,00

14,00

12,00

 

     För tillfällig hemservice kan en skälig avgift tas ut som kommunen bestämmer.

 

 

21 §

Inkomster som utgör grund för avgiften för hemservice

     Som i 20 § avsedd månadsinkomst ska kommunen eller kommunalförbundet beakta klientens och klientens makes eller sambos fortlöpande eller årligen återkommande skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande samt i 23 § avsedd kalkylerad inkomst av skog. Från inkomsterna ska det göras i 22 § avsedda avdrag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

21 §

Inkomster som utgör grund för avgiften för fortlöpande och regelbunden hemservice

     Som i 20 § avsedd månadsinkomst ska kommunen eller kommunalförbundet beakta klientens och klientens makes eller sambos fortlöpande eller årligen återkommande skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande. Från inkomsterna ska de avdrag som anges i 19 § 1 mom. 1 och 3 punkten göras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

22 §

Avdrag från inkomsterna som utgör grund för avgiften för hemservice

     Såsom avdrag från inkomsterna enligt 21 § ska betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena beaktas samt förmån som ska betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller livstid (sytning).

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

23 §

Kalkylerad inkomst av skog

     Med kalkylerad inkomst av skog avses i denna lag den enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (FFS 1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog per hektar multiplicerad med arealen skogsmark. Från detta belopp dras det av 10 procent samt räntorna från skogsbruket.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

24 §

Bestämmande och justering av avgift

     I fråga om avgifter som bestäms enligt betalningsförmågan fattar kommunen eller kommunalförbundet ett beslut som gäller tills vidare. Avgiften ska emellertid justeras på ansökan av klienten eller klientens företrädare eller på initiativ av kommunen eller kommunalförbundet om:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) klientens eller dennes makes eller sambos rätt till avdrag enligt 19 eller 22 §§ har förändrats,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

24 §

Bestämmande och justering av avgift

     I fråga om avgifter som bestäms enligt betalningsförmågan fattar kommunen eller kommunalförbundet ett beslut som gäller tills vidare. Avgiften ska emellertid justeras på ansökan av klienten eller klientens företrädare eller på initiativ av kommunen eller kommunalförbundet om:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) klientens eller dennes makes eller sambos rätt till avdrag enligt 19 eller 19a § har förändrats,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

30 §

Uppbärande av inkomster, ersättningar eller fordringar till kommunen eller kommunalförbundet

     Kommunen eller kommunalförbundet har, trots vad som föreskrivs någon annanstans i lag rätt att uppbära pension, livränta, underhållsbidrag, understöd och andra löpande eller som engångsbelopp inflytande inkomster, ersättningar eller fordringar för den tid som en klient får familjevård och service på en institution som ordnas av kommunen eller kommunalförbundet. Kommunen eller kommunalförbundet kan använda dessa medel för att ersätta en avgift som bestämts för klienten om denna av någon anledning inte betalar avgiften, dock med beaktande av vad som föreskrivs om inkomsterna, ersättningarna och fordringarna någon annanstans i lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en kommun eller ett kommunalförbund uppbär inkomster, ersättningar eller fordringar som betalas ut till en klient, ska kommunen eller kommunalförbundet se till att klienten månatligen till sitt förfogande har ett belopp för personligt bruk, som för klienter inom familjevård och klienter som får service på institution är minst lika stort som det belopp som avses i 16 § 1 mom.

 

 

 

30 §

Uppbärande av inkomster, ersättningar eller fordringar till kommunen eller kommunalförbundet

     Kommunen eller kommunalförbundet har, trots vad som föreskrivs någon annanstans i lag rätt att uppbära pension, livränta, underhållsbidrag, understöd och andra löpande eller som engångsbelopp inflytande inkomster, ersättningar eller fordringar för den tid som en klient får serviceboende med heldygnsomsorg, service på en institution och familjevård som ordnas av kommunen eller kommunalförbundet. Kommunen eller kommunalförbundet kan använda dessa medel för att betala klientavgiften om klienten av någon anledning inte gör det, dock med beaktande av vad som föreskrivs om inkomsterna, ersättningarna och fordringarna någon annanstans i lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunen eller kommunalförbundet får inte uppbära en så stor del av klientens inkomster, ersättningar eller fordringar att de minimibelopp för personligt bruk som anges i 16 § 3 mom. blir mindre än vad som anges i paragrafen.

 

33 §

Indexjustering av belopp

     De eurobelopp som anges i 7, 9, 10, 12, 13 och 14 §§ justeras första gången 2023 och därefter vartannat år utifrån förändringen i det konsumentprisindex för Åland som fastställs av Ålands statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum kalenderåret före justeringsåret. Beräkningen görs utifrån den förändring i konsumentprisindexet som ägt rum från oktober till oktober. Justeringsåret är året före det år vid vars ingång indexjusteringen görs. Det indexjusterade beloppet avrundas till närmaste 0,1 euro. De indexjusterade beloppen börjar tillämpas den 1 januari året efter justeringsåret. Landskapsregeringen fastställer de belopp som indexjusteras med det åländska konsumentprisindexet i november.

     De eurobelopp som anges i 16 och 20 §§ justeras första gången 2023 och därefter vartannat år utifrån förändringen i arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006). Det indexjusterade beloppet ska avrundas till närmaste euro. Det indexjusterade eurobeloppet träder i kraft den 1 januari året efter justeringsåret. Social- och hälsovårdsministeriet publicerar de indexjusterade eurobeloppen i Finlands författningssamling senast två månader före ingången av det kalenderår från och med vilket de tillämpas.

 

 

 

33 §

Indexjustering av belopp

     De eurobelopp som anges i 7, 9, 12, 13 och 14 §§ justeras första gången 2023 och därefter vartannat år utifrån förändringen i det konsumentprisindex för Åland som fastställs av Ålands statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum kalenderåret före justeringsåret. Beräkningen görs utifrån den förändring i konsumentprisindexet som ägt rum från oktober till oktober. Justeringsåret är året före det år vid vars ingång indexjusteringen görs. Det indexjusterade beloppet avrundas till närmaste 0,1 euro. De indexjusterade beloppen börjar tillämpas den 1 januari året efter justeringsåret. Landskapsregeringen fastställer de belopp som indexjusteras med det åländska konsumentprisindexet i november.

     De eurobelopp som anges i 16 och 20 §§ justeras första gången 2023, med undantag för minimibeloppen för personligt bruk för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och för långvarig institutionsvård i 16 § som indexjusteras första gången 2025. Därefter justeras eurobeloppen vartannat år utifrån förändringen i arbetspensionsindexet enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006). Det indexjusterade beloppet ska avrundas till närmaste euro. Det indexjusterade eurobeloppet träder i kraft den 1 januari året efter justeringsåret. Social- och hälsovårdsministeriet publicerar de indexjusterade eurobeloppen i Finlands författningssamling senast två månader före ingången av det kalenderår från och med vilket de tillämpas.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________