Lagförslag 3/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 3/2022-2023

 

Datum

 

 

2022-10-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Marknadskontroll inom miljöområdet

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att marknadskontroll införs för några delar av miljöområdet.

     Den paragraf i plan- och bygglagen som gäller marknadstillsynen föreslås ändras så att den motsvarar vad som föreskrivs i marknadskontrollagen och EU:s marknadskontrollförordning.

     De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 3

1.2 EU:s marknadskontrollförordning. 3

1.3 EU-bestämmelser inom miljöområdet och tillämpningen på Åland. 3

1.4 EU-bestämmelser om marknadskontroll för byggprodukter 4

2. Nuläge. 4

2.1 Tillsynen inom miljöområdet 4

2.2 Ändringar i rikets avfallslag. 5

2.3 Marknadskontroll av byggprodukter 5

2.4 Marknadskontrollen enligt marknadskontrollagen. 5

3. Landskapsregeringens förslag. 5

4. Lagstiftningsbehörighet 5

5. Förslagets verkningar 5

6. Ärendets beredning. 6

Detaljmotivering. 6

1. Landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 6

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd. 6

3. Landskapslag om ändring av 12 § plan- och bygglagen för landskapet Åland. 7

Lagtext 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om miljöskydd. 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av 12 § plan- och bygglagen för landskapet Åland. 10

Parallelltexter 11

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

Landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, nedan marknadskontrollagen, trädde i kraft den 1 juli 2017 och reglerar marknadskontrollen för ett antal produkter. Den är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för ett flertal lagar och har ändrats ett flertal gånger.

 

1.2 EU:s marknadskontrollförordning

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan EU:s marknadskontrollförordning, började i huvudsak att tillämpas den 16 juli 2021. EU:s marknadskontrollförordning gäller 70 av EU:s rättsakter om produkter. Knappt 50 av dessa är inom Ålands lagstiftningsbehörighet.

     Syftet med EU:s marknadskontrollförordning är att minska antalet produkter som inte överensstämmer med kraven på den inre marknaden, effektivisera marknadskontrollen och förbättra den inre marknadens funktion. Ett annat syfte är att skapa jämlika konkurrensförhållanden för alla ekonomiska aktörer. För att uppnå detta föreskrivs det i förordningen bland annat om vissa skyldigheter för ekonomiska aktörer, om marknadskontrollmyndigheternas minimibefogenheter och om gränsöverskridande samarbete mellan tillsynsmyndigheterna.

     Enligt EU:s marknadskontrollförordning ska medlemsstaterna även föreskriva om straffbestämmelser för ett flertal av rättsakterna.

 

1.3 EU-bestämmelser inom miljöområdet och tillämpningen på Åland

 

Genom landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen, och en landskapsförordning som utfärdats med stöd av den har följande EU-rättsakter som nämns i bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning genomförts.

     - Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG har genomförts med statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (FFS 837/2005), nedan VOC-förordningen. Den tillämpas på Åland med stöd av 1 § 6 punkten i landskapsförordningen (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften, nedan luftförordningen.

     - Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG har delvis genomförts med statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen (FFS 1206/2010). Den tillämpas på Åland med stöd av 1 § 12 punkten i luftförordningen.

     - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, nedan EU:s ozonförordning, har genomförts med miljöskyddslagen.

     - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006, nedan EU:s F-gasförordning, har genomförts med miljöskyddslagen.

     Bilaga I till EU:s marknadskontrollförordning innehåller även fyra direktiv om producentansvar som har genomförts huvudsakligen genom landskapsförordningen (2018:92) om producentansvar, nedan producentansvarsförordningen, vilken är en blankettförordning som utfärdats med stöd av landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag, nedan blankettlagen om avfall. Direktiven är följande.

     - Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, som har genomförts med statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (FFS 1029/2021) vilken tillämpas på Åland med stöd av 1 § 4 punkten i producentansvarsförordningen.

     - Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon som har genomförts med statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (FFS 123/2015), vilken tillämpas med stöd av 1 § 7 punkten i producentansvarsförordningen.

     - Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG som har genomförts med statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (FFS 520/2014), vilken tillämpas med stöd av 1 § 6 punkten i producentansvarsförordningen.

     - Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, som har genomförts med statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (FFS 519/2014) vilken tillämpas med stöd av 1 § 5 punkten i producentansvarsförordningen.

 

1.4 EU-bestämmelser om marknadskontroll för byggprodukter

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG, nedan byggproduktförordningen, ingår också i EU:s marknadskontrollförordnings bilaga 1.

 

2. Nuläge

 

2.1 Tillsynen inom miljöområdet

 

Inom miljöområdet bygger lagstiftningen på en minskning av de miljökonsekvenser som olika verksamheter och åtgärder medför, till exempel föroreningar som orsakas av verksamheten eller olägenheter som orsakas av avfall, och på förebyggande av olägenheter för hälsan som orsakas av utsläpp. Perspektivet i de marknadskontrollbestämmelser som följer av EU:s marknadskontrollförordning är produkternas överensstämmelse med kraven och utsläppande av produkterna på EU-marknaden på behörigt sätt. Produktperspektivet och marknadskontroll är inte ett typiskt tillvägagångssätt i lagstiftningen inom miljöområdet.

     Inom de produktgrupper som hör till EU:s marknadskontrollförordnings tillämpningsområde finns i gällande miljölagstiftning vissa marknadskontrollskyldigheter som baserar sig på den EU-reglering som ligger till grund för respektive produktgrupp.

     Med tillsyn avses i lagstiftningen inom miljöområdet förhandstillsyn, exempelvis miljötillstånd, eller efterhandstillsyn, exempelvis tillsyn över miljötillstånd, som hänför sig till förhindrande av förorening av miljön. Marknadskontroll har i nuläget utövats parallellt med denna miljötillsyn. Det kan ibland vara svårt att skilja marknadskontroll från annan tillsyn av verksamhet som förorenar miljön, när marknadskontroll har utövats med hjälp av tillsynsmetoderna inom miljölagstiftningen. Miljötillsynens och marknadskontrollens metoder är delvis desamma, exempelvis granskning av handlingar och inspektionsbesök, och användning av administrativa tvångsmedel. Grunderna för tillsynen är dock olika i och med att syftet med tillsynen över miljölagstiftningen är att hindra förorening av miljön, medan syftet med marknadskontroll är att säkerställa att produkterna överensstämmer med kraven. Dessutom är miljölagstiftningen till sin natur mera heltäckande, eftersom till exempel all verksamhet som kräver miljötillstånd ska övervakas, medan marknadskontroll genomförs i form av stickprov eller på basis av anmälningar.

 

2.2 Ändringar i rikets avfallslag

 

De nödvändiga lagändringarna om marknadskontroll för de fyra direktiven om producentansvar genomförs genom ändringen av rikets avfallslag som trädde i kraft den 1 januari 2022 och bedöms inte medföra ändringsbehov i blankettlagen om avfall.

 

2.3 Marknadskontroll av byggprodukter

 

Vissa bestämmelser om tillsynen av marknadskontrollen finns i 12 § i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland. Enligt 12 § 2 mom. är landskapsregeringen marknadstillsynsmyndighet enligt byggproduktförordningen. Paragrafen har tillämpats i ett marknadskontrollärende under 2019, som innebar relativt mycket arbete för landskapsregeringen.

 

2.4 Marknadskontrollen enligt marknadskontrollagen

 

Marknadskontrollen utgående från EU:s marknadskontrollförordning och marknadskontrollagen har inte pågått så lång tid ännu. Myndigheterna kommer att få visst stöd i uppbyggnaden av rutinerna för marknadskontrollen genom samarbetet i Finlands samarbetsgrupp för marknadskontroll där landskapsregeringen har två medlemmar. I lagförslag 29/2021-2022 föreslås marknadskontrollen utvidgas till landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter. Det här lagförslaget är anpassat till detta.

 

3. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ändringar i marknadskontrollagen, miljöskyddslagen samt plan- och bygglagen för att utöka marknadskontrollen till även vissa produkter enligt miljöskyddslagen, blankettlagen om avfall samt plan- och bygglagen för att överensstämma med EU:s marknadskontrollförordning. Därmed skulle marknadskontroll införas för ytterligare nio av rättsakterna i EU:s marknadskontrollförordning.

 

4. Lagstiftningsbehörighet

 

Lagförslaget berör landskapsregeringen, byggnads- och planväsendet, miljövård och näringsverksamhet vilka rättsområden enligt 18 § 1, 7, 10 och 22 punkterna i självstyrelselagen hänförs till landskapets lagstiftningsbehörighet. Till landskapets behörighet hör enligt 18 § 26 punkten i självstyrelselagen även användning av tvångsmedel inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

5. Förslagets verkningar

 

Förslaget kan innebära ett visst merarbete för landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, men utgångspunkten är att arbetet huvudsakligen kan göras genom det befintliga tillsynsarbetet. Dessutom förväntas att samarbetet med riksmyndigheterna ska kunna underlätta arbetet, särskilt genom deltagandet i Säkerhets- och kemikalieverkets samordningsgrupp för marknadskontroll.

     För företagen bedöms förslaget inte innebära några större konsekvenser, men i de fall ett företag inte följer marknadskontrollbestämmelserna har myndigheterna mera effektiva tillsynsverktyg för att få företaget att följa regelverket. Generellt innebär förslaget att de företag som följer regelverket ges bättre förutsättningar för sin verksamhet. Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för jämställdheten mellan könen eller för barn.

 

6. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med infrastrukturavdelningen och social- och miljöavdelningen vid landskapsregeringen. Lagförslaget har skickats på remiss till Ålands näringsliv, Företagarna på Åland och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

1 § Tillämpningsområde. Paragrafens 1 mom. utökas med en bestämmelse om att marknadskontrollagen ska tillämpas på de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för ytterligare tre lagar. De är lagstiftningen om miljöskydd och avfall samt planering och byggande. Ingressen och numreringen i momentet överensstämmer med formuleringen i lagförslag 29/2021-2022.

 

4 § Tillsynsmyndighet. Paragrafens 4 mom. ändras så att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet även är tillsynsmyndighet i fråga om de produkter som avses i 27b § 1 mom. i miljöskyddslagen. Förslaget motsvarar dagsläget, eftersom myndigheten är tillsynsmyndighet för sådana produkter. Landskapsregeringen följer upp kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen som regleras i miljöskyddslagen och är tillsynsmyndighet för de produkter som avses i avfallslagen samt i plan- och bygglagen.

 

Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdande lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

27b § Tillsynsmyndighet för marknadskontrollen. En ny paragraf om tillsynen gällande marknadskontroll införs med hänvisning till bestämmelser om tillsynsåtgärder i marknadskontrollagen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillsynsmyndighet för marknadskontrollen av produkter som innehåller organiska lösningsmedel, dvs. VOC-förordningen och för EU:s ozonförordning och EU:s F-gasförordning. För marknadskontrollen när det gäller kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen är landskapsregeringen tillsynsmyndighet.

 

34c § Förvaltningsuppgifter. I paragrafen förtydligas att uppgifterna som sköts av tillsynsmyndigheten enligt de riksbestämmelser som avses i 34a §, dvs. 8 a kap. i rikets miljöskyddslag ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Det följer även den uppgiftsfördelning som framgår av 27 § i lagen. 8a kap. i rikets miljöskyddslag gäller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt fluorerande växthusgaser.

 

Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdande lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

3. Landskapslag om ändring av 12 § plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

12 § Landskapsregeringens övriga uppgifter. Paragrafens 3 mom. ändras för att anpassas till EU:s marknadskontrollförordning.

 

Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdande lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 4 mom. landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, sådant det lyder i landskapslagen 2022/15 och

     fogas till lagens 1 § 1 mom., sådant det lyder i landskapslagarna 2017/141, 2019/66, 2021/160, 2022/15 och 202X/XX, nya 17-19 punkter som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande tillgänglighets- och produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     17) Landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.

     18) Landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag.

     19) Plan- och bygglagen (2008:12) för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Tillsynsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillsynsmyndighet enligt landskapslagen om tobak och relaterade produkter och landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt för produkter som avses i 27b § 1 mom. i landskapslagen om miljöskydd.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 


 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 34c § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, sådan den lyder i landskapslagen 2017/72, och

     fogas till lagen en ny 27b § som följer:

 

27b §

Tillsynsmyndighet för marknadskontrollen

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillsynsmyndighet för marknadskontrollen när det gäller produkter som innehåller organiska lösningsmedel och när det gäller produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006.

     Landskapsregeringen är tillsynsmyndighet för marknadskontrollen när det gäller kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen.

     Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll och sökande av ändring i marknadskontrollmyndighetens beslut finns i landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter. Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

34c §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt de riksbestämmelser som avses i 34a § ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket ska på Åland skötas av landskapsregeringen och de förvaltningsuppgifter som enligt riksbestämmelserna ankommer på tillsynsmyndigheten ska på Åland skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 


 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 12 § plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 12 § 3 mom. plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland, sådant det lyder i landskapslagen 2017/82, som följer:

 

12 §

Landskapsregeringens övriga uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om det finns grundad anledning att misstänka att en byggprodukt är farlig för säkerheten, hälsan eller miljön eller byggprodukten inte stämmer överens med CE-märkning, ett typgodkännande, kontrollintyg, tillverkningskontroll eller något annat frivilligt certifikat eller ett certifikat som grundar sig på ömsesidigt godkännande, ska landskapsregeringen vidta de åtgärder som avses i artiklarna 11 och 25–28 i Europaparlamentets och rådets förordning  (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, marknadskontrollförordningen, artiklarna 56–59 i byggproduktförordningen och företa inspektioner enligt bestämmelserna i 8 § i landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, marknadskontrollagen. Landskapsregeringen kan utöva befogenheter enligt artikel 14 i marknadskontrollförordningen och har rätt att få uppgifter enligt 3 kap. i marknadskontrollagen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 27 oktober 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Harry Jansson

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 3/2022-2023