Lagförslag 3/2022-2023 (parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-10-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Marknadskontroll inom miljöområdet

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 3/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om miljöskydd. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 12 § plan- och bygglagen för landskapet Åland. 3

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 och 4 §§ landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 4 mom. landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, sådant det lyder i landskapslagen 2022/15 och

     fogas till lagens 1 § 1 mom., sådant det lyder i landskapslagarna 2017/141, 2019/66, 2021/160, 2022/15 och 202X/XX, nya 17-19 punkter som följer:

 

Gällande lydelse i LF 29/2021-2022

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande tillgänglighets- och produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nya punkter

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande tillgänglighets- och produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     17) Landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.

     18) Landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag.

     19) Plan- och bygglagen (2008:12) för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

Tillsynsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillsynsmyndighet enligt landskapslagen om tobak och relaterade produkter och landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

 

 

4 §

Tillsynsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillsynsmyndighet enligt landskapslagen om tobak och relaterade produkter och landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt för produkter som avses i 27b § 1 mom. i landskapslagen om miljöskydd.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

__________________

 

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 34c § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, sådan den lyder i landskapslagen 2017/72, och

     fogas till lagen en ny 27b § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

     Ny paragraf

 

 

 

27b §

Tillsynsmyndighet för marknadskontrollen

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillsynsmyndighet för marknadskontrollen när det gäller produkter som innehåller organiska lösningsmedel och när det gäller produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006.

     Landskapsregeringen är tillsynsmyndighet för marknadskontrollen när det gäller kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen.

     Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll och sökande av ändring i marknadskontrollmyndighetens beslut finns i landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter. Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

 

 

34c §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt de riksbestämmelser som avses i 34a § ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

34c §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt de riksbestämmelser som avses i 34a § ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket ska på Åland skötas av landskapsregeringen och de förvaltningsuppgifter som enligt riksbestämmelserna ankommer på tillsynsmyndigheten ska på Åland skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

__________________

 

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 12 § plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 12 § 3 mom. plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland, sådant det lyder i landskapslagen 2017/82, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

12 §

Landskapsregeringens övriga uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om det finns grundad anledning att misstänka att en byggprodukt är farlig för säkerheten, hälsan eller miljön eller byggprodukten inte stämmer överens med ett typgodkännande, kontrollintyg, tillverkningskontroll eller något annat frivilligt certifikat eller ett certifikat som grundar sig på ömsesidigt godkännande, kan landskapsregeringen ålägga importören eller tillverkaren eller ett av tillverkaren bemyndigat ombud att avhjälpa bristerna inom en skälig tid. Om bristen inte avhjälps inom den utsatta tiden eller om bristen är allvarlig, kan landskapsregeringen förbjuda användningen av produkten och vid behov ålägga importören eller tillverkaren eller ett av tillverkaren bemyndigat ombud att vidta åtgärder för att dra tillbaka produkten från marknaden.

 

 

 

12 §

Landskapsregeringens övriga uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om det finns grundad anledning att misstänka att en byggprodukt är farlig för säkerheten, hälsan eller miljön eller byggprodukten inte stämmer överens med CE-märkning, ett typgodkännande, kontrollintyg, tillverkningskontroll eller något annat frivilligt certifikat eller ett certifikat som grundar sig på ömsesidigt godkännande, ska landskapsregeringen vidta de åtgärder som avses i artiklarna 11 och 25–28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, marknadskontrollförordningen, artiklarna 56–59 i byggproduktförordningen och företa inspektioner enligt bestämmelserna i 8 § i landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, marknadskontrollagen. Landskapsregeringen kan utöva befogenheter enligt artikel 14 i marknadskontrollförordningen och har rätt att få uppgifter enligt 3 kap. i marknadskontrollagen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

__________________