Lagförslag 33/2022-2023

Tillhör ärendet: Ändring av vattenlagen
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 33/2022-2023

 

Datum

 

 

2023-06-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av vattenlagen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om vattenskyddsområde i vattenlagen för landskapet Åland förtydligas och utvidgas. Dessutom föreslås att ersättningsbestämmelserna i lagen ska gälla för skada eller annan olägenhet som uppstår till följd av skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde. Landskapsregeringen föreslår även att tydligare bestämmelser införs för inrättande, ändring och indragning av grunda farleder. Kompletterande bestämmelser för beslutsfattande om vattenuttag vid vattenbrist föreslås även.

     Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden och förslag. 3

3. Lagstiftningsbehörighet 3

4. Förslagets verkningar 4

5. Beredning av förslaget 4

Detaljmotivering. 4

Ändring av vattenlagen för landskapet Åland. 4

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av vattenlagen för landskapet Åland. 7

Parallelltexter 11

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Våra vatten är viktiga ur en mängd olika synvinklar. Vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen, innehåller många bestämmelser om nyttjande, skydd och vård. En totalrevidering av vattenlagen är under beredning, men det finns vissa ändringar som landskapsregeringen anser att det brådskar med. Därför har några bestämmelser brutits ut från totalrevisionen. Dessa är tre helheter i form av förtydliganden vid inrättande av vattenskyddsområden, inrättande och indragning av grunda farleder samt specialbestämmelser om förfaranden vid vattenbrist.

 

2. Överväganden och förslag

 

Vattenlagen innehåller bestämmelser om inrättande av vattenskyddsområden men bestämmelserna är för knapphändiga och ett särskilt behov finns att införa ersättningsbestämmelser. Det finns i dag en osäkerhet hur begränsningar som uppkommer av skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde ska ersättas. Därför föreslås uttryckliga bestämmelser om det. Dessutom föreslås att landskapsregeringen kan bestämma att beslutet om inrättande av vattenskyddsområdet ska kunna tillämpas trots eventuella besvär. Det kan vara viktigt för skyddet av området om det annars skulle finnas ett konkret hot mot vattenkvaliteten i skyddsområdet.

     Bestämmelserna i vattenlagen om inrättande och indragning av farleder för den lokala sjötrafiken är mycket begränsade och behöver tydliggöras. En farled föreslås av landskapsregeringen kunna inrättas om det bedöms vara väsentligt för att tillgodose ett allmänt intresse och på motsvarande sätt indra en farled om det allmänna intresset inte längre finns. Det kan även finnas behov av att kunna utfärda bestämmelser i förordning om förfarandet vid inrättande och indragning av farleder.

     Vid vattenbrist kan det finnas behov av myndighetsbeslut som avviker från tillstånd eller beslut om miljögranskning. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet i rollen som tillsynsmyndighet kan bäst göra en helhetsbedömning av situationen. Därför föreslås att myndigheten tillfälligt kan tillåta, begränsa eller förbjuda uttag av vatten om det på grund av vattenbrist finns överhängande risk att samhällets vattenförsörjning äventyras. Om det behövs för att avvärja eller hindra en överhängande skada på samhällets funktionalitet föreslås även att den som i stöd av tillstånd tar vatten för samhällets vattenförsörjning tillfälligt får avvika från bestämmelserna i tillståndet.

 

3. Lagstiftningsbehörighet

 

Landskapet har enligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om natur- och miljövård, friluftsliv och vattenrätt. Förslaget berör också jord- och skogsbruk, båttrafik, farleder för den lokala sjötrafiken, näringsverksamhet samt straff på vilka områden landskapet har lagstiftningsbehörigheten enligt 18 § 15, 21, 22 och 25 punkterna i självstyrelselagen.

     Förslaget har samband med grundlagsskyddade fri- och rättigheter, främst i 15 och 20 §§ i Finlands grundlag. Enligt 15 § är vars och ens egendom tryggad och bestämmelser om expropriation av egendom för allmänt behov mot full ersättning ska utfärdas genom lag. Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet enligt 20 §. Fram för allt bestämmelserna om inrättande av ett skyddsområde är en avvägning mellan de båda intressena. Landskapsregeringen anser att bestämmelserna i lagförslaget uppfyller grundlagens krav.

 

4. Förslagets verkningar

 

De tydligare bestämmelserna om vattenskyddsområde och ersättningsbestämmelser för skada och förlust av förmån innebär bättre skydd för vattnet, i första hand hushållsvatten. Förslaget kan innebära att inskränkningar införs för områden runt skyddsområden, men bestämmelser om hur förluster ska ersättas föreslås även.

     Förslaget bedöms inte ha konsekvenser för jämställheten mellan könen eller för barn.

 

5. Beredning av förslaget

 

Förslaget har brutits ut från det omfattande förslaget till ny vattenlag, vilket var på remiss under tiden den 18 november 2022 – 24 januari 2023. Synpunkter lämnades bl.a. på bestämmelserna om inrättande av vattenskyddsområde.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

3 kap. Förfogande över annans egendom

 

8a § Inrättande och indragning av farled. Om det bedöms vara väsentlig för att tillgodose ett allmänt intresse kan landskapsregeringen inrätta en farled för den lokala sjötrafiken. Ett inrättandebeslut kan verkställas även om besvär lämnats in om inte besvärsmyndigheten vid prövning av beslutets laglighet beslutar annat.

     Samhällets nytta av en inrättad farled för sjötrafiken kan minska så att intresset av att anslå underhållsresurser för den minskar eller helt upphör. Ett sådant beslut föregås såsom vid farledsinrättande av ett förankringsförfarande, som inför ett eventuellt beslut om indragning tydliggör om det fortsatt finns ett tillräckligt behov av en farled.

     Som en del av förankringsprocessen ska ett förslag till beslut om inrättande, ändring eller indragning av en farled för den lokala sjötrafiken vara utställt på landskapsregeringens webbplats under minst trettio dagar. Efter att ett beslut fattats om inrättande, ändring eller indragning av en farled för den lokala sjötrafiken ska det meddelas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på det sätt som anges i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

     Landskapsregeringen föreslås i landskapsförordning kunna besluta närmare om de förfaranden som ska föregå ett beslut om inrättande respektive indragning av en grund farled.

 

5 kap. Bestämmelser om vattenkvalitet

 

3 § Vattenskyddsområde. För att skydda en vattenförekomst som används eller kan antas komma att användas för vattentäkt av hushållsvatten kan landskapsregeringen fastställa ett vattenskyddsområde. Motsvarande bestämmelse finns i gällande paragrafs 1 mom. Paragrafen utvidgas så att skyddsområde även kan fastställas för att hindra förorening av vatten, trygga fiskbeståndet eller för att bevara skyddsvärda arter, biotoper eller andra särskilda naturvärden. När storleken på skyddsområdet bedöms ska det inte ges större omfattning än vad som behövs för att tillgodose dess syfte.

     Landskapsregeringen kan självständigt initiera ett ärende, men en ansökan om att landskapsregeringen ska inrätta ett skyddsområde kan enligt 3 mom. även göras av annan berörd part. Exempelvis kan prövningsmyndigheten i samband med prövning av tillstånd om uttag av vatten ansöka om inrättande av vattenskyddsområde.

     Skyddet av ett vattenskyddsområde är så viktigt att beslutet att inrätta ett sådant ska efterlevas innan det har vunnit laga kraft om landskapsregeringen bestämmer det. I beslutsprocessen för fastställande av ett skyddsområde ska i tillämpliga delar iakttas vad som i 14 kap. föreskrivs om vattenförrättning.

 

3a § Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifter ska fogas till ett beslut om ett vattenskyddsområde. Genom skyddsföreskrifterna kan vattenverksamheter i vattenskyddsområdet förbjudas, begränsas eller påföras tillståndsplikt. De ska dock inte begränsa vattenverksamheter som inte äventyrar skyddsområdets syfte. Bestämmelserna får inte heller vara strängare än vad som är nödvändigt för att tillfredsställa syftet. Skyddsföreskrifterna kan också variera för olika delar av ett vattenskyddsområde.

     Föreskrifterna kan exempelvis avse hantering av petroleumprodukter och av andra kemikalier, spridning av gödsel, spridning av bekämpningsmedel, bristande infiltration av använt hushållsvatten och kommunalt dagvatten, industriell verksamhet, transport av farligt gods, anläggande av vägar, bebyggelse, grävning, täktverksamhet, bad, båtfart och fiske.

     Ett förslag till skyddsföreskrifter ska vara utställt på landskapsregeringens webbplats under minst trettio dagar innan skyddsföreskrifterna för ett vattenskyddsområde fastställs.

     Förlust av förmån till följd av skyddsföreskrifter ersätts enligt bestämmelserna i 7 kap. Ersättningsskyldigheten ska inte avse en förlust av förmån på grund av lag. Ersättningsansvar uppkommer till följd av förlust av förmån som beror på begränsningar som går längre än vad lagstiftningen kräver.

 

7 kap. Ersättning och inlösen

 

1 § Inledande bestämmelser. Paragrafen kompletteras med att ersättningsbestämmelserna även gäller för skyddsföreskrifterna i vattenskyddsområde som inrättas enligt 5 kap. 3 §.

 

4 § Skadegrunder. Paragrafens 1 mom. kompletteras med att ersättning ska betalas för inrättande av ett vattenskyddsområde.

 

6 § Skada som ersätts. Paragrafen kompletteras med en ny punkt om att ersättning av skada ska betalas för förlust som uppkommer till följd av att ett vattenskyddsområde inrättats. Ersättningen ska fastställas i landskapsregeringens beslut om inrättande av vattenskyddsområde efter yrkande av skadelidande part.

 

6a § Ersättningsansvar vid inrättande av skyddsområde. Den som mot betalning distribuerar hushållsvatten från vattenverk inom ett vattenskyddsområde ansvarar för ersättning för förlust av förmån på grund av skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde som har inrättats enligt 5 kap. 3 §. Landskapet ansvarar för ersättning av förlust som orsakas av ett skyddsområde som landskapsregeringen inrättat för annat ändamål än för hushållsvatten.

 

9 § Skada orsakad av farleds inrättande. Paragrafen kompletteras med hänvisning även till den föreslagna nya 8a § i 3 kap.

 

9 kap. Straffbestämmelser

 

9 § Brott mot bestämmelse för vattenskyddsområde. Paragrafen ändras så att hänvisningen om vattenskyddsbestämmelser är till den föreslagna nya 3a § i 5 kap. i stället för 3 § 2 mom. andra meningen i det kapitlet.

 

 

 

10 kap. Dikning

 

1 § Dikning. Paragrafens 1 mom. kompletteras med att även föreskrifter i ett beslut om att inrätta skyddsområde ska iakttas.

 

3a § Begränsning av rätten till dikning och skydd för fiskens lek och fiskbeståndet. Landskapsregeringen kan begränsa rätten till dikning i anslutning till ett vattenskyddsområde, som inrättats i enlighet med 5 kap 3 §.

     Vid underhåll av ett dike som är viktigt för fiskens lek och fiskbeståndet ska den eller de som har nytta av diket sträva efter att orsaka minsta skada eller olägenhet för fiskens lek och fiskbeståndet.

 

11 kap. Avlopp

 

1 § Avledande av avloppsvatten. Paragrafen kompletteras med att avloppsvatten inte får ledas till sötvatten som används som vattentäkt då detta kan medföra betydande skada för vattentäkten.

 

12 kap. Vattentäkt

 

2a § Begränsning och fördelning av vattenuttag i undantagsfall.  Vid vattenbrist kan det finnas behov av snabba myndighetsbeslut om det finns en överhängande risk att samhällets vattenförsörjning äventyras. Då kan Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet i rollen som tillsynsmyndighet tillfälligt tillåta, begränsa eller förbjuda uttag av vatten. Eventuella skador ersätts enligt 7 kap.

 

2b § Undantagsregel om vattentäkt för samhällets behov. Ett enskilt vattenverk som i stöd av tillstånd enligt vattenlagen tar vatten för samhällets behov kan tillfälligt avvika från tillståndsbestämmelserna om det är nödvändigt för att trygga vattenförsörjningen. Bestämmelsen är avsedd att trygga vattenförsörjningen under exceptionella, tvingande omständigheter. I de fall skador uppstår för annan ersätts de enligt 7 kap. i första hand enligt 11 §.

 

Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdande lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 kap. 3 §, 7 kap. 1 § och 4 § 1 mom. c och d punkterna, 6 § d och e punkterna och 9 § 1 mom., 9 kap. 9 §, 10 kap. 1 § 1 mom. och 11 kap. 1 § 1 mom. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, sådana 10 kap. 1 § 1 mom. och 11 kap. 1 § 1 mom. lyder i landskapslagen 2008/125, samt

     fogas till 3 kap. en ny 8a §, till 5 kap. en ny 3a §, till 7 kap. 4 § 1 mom. en ny e punkt, till 6 § en ny f punkt och en ny 6a §, till 10 kap. en ny 3a § och till 12 kap. nya 2a och 2b §§ som följer:

 

3 kap.
Förfogande över annans egendom

 

8a §

Inrättande och indragning av farled

     Landskapsregeringen kan för den lokala sjötrafiken inrätta eller ändra en farled om det bedöms vara väsentligt för att tillgodose ett allmänt intresse. Besvär över landskapsregeringens beslut om inrättande eller ändring av en sådan farled utgör inte hinder för att det verkställs, om inte besvärsmyndigheten vid prövning av beslutets laglighet beslutar annat.

     Landskapsregeringen kan dra in en för den lokala sjötrafiken inrättad farled om den inte bedöms vara väsentlig att tillgodose ett allmänt intresse.

     Innan ett beslut enligt 1 och 2 mom. fattas ska ett förslag under minst trettio dagar ha varit utställt på landskapsregeringens webbplats, efter att ett meddelande om detta har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla. Under utställningstiden kan synpunkter skriftligen framföras på förslaget.

     Ett meddelande om landskapsregeringens beslut enligt 1 och 2 mom. ska genom offentlig delgivning publiceras på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Beslutet och handlingarna ska vara tillgängliga på landskapsregeringens webbplats under den tid meddelandet är publicerat på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om förfarandet vid inrättande av en farled enligt 1 mom. och indragning av en farled enligt 2 mom.

 

5 kap.
Bestämmelser om vattenkvalitet

 

3 §

Vattenskyddsområde

     Landskapsregeringen ska fastställa ett vattenskyddsområde för att skydda en vattenförekomst eller en del av en vattenförekomst som används eller kan antas komma att användas för vattentäkt av hushållsvatten. Landskapsregeringen kan i andra fall för att skydda en vattenförekomst, eller en del av en vattenförekomst, besluta att ett avgränsat område ska utgöra ett vattenskyddsområde, för att hindra förorening av vatten, trygga fiskbeståndet eller för att bevara skyddsvärda arter, biotoper eller andra särskilda naturvärden.

     Ett vattenskyddsområde får inte ges större omfattning än vad som behövs för att tillgodose dess syfte.

     En ansökan om att inrätta ett vattenskyddsområde kan göras av berörd verksamhetsutövare, myndighet eller annan part vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av ett sådant beslut.

     Landskapsregeringen kan bestämma att ett beslut att inrätta ett vattenskyddsområde ska efterlevas trots eventuellt besvär. Vid inrättande av ett vattenskyddsområde ska i tillämpliga delar iakttas vad som i 14 kap. föreskrivs om vattenförrättning.

 

3a §

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

     Till ett beslut att inrätta ett vattenskyddsområde ska fogas skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet med bestämmelser om förbud och begränsningar för områdets användning, samt kan även fogas om tillståndsplikt för verksamheter i området, som är nödvändiga för att uppnå och bevara ändamålet med vattenskyddsområdet.

     Innan skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde fastställs ska ett förslag till skyddsföreskrifter under minst trettio dagar ha varit utställt på landskapsregeringens webbplats, efter att ett meddelande om detta har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla. Under utställningstiden kan synpunkter skriftligen framföras på förslaget.

     I 7 kap. finns bestämmelser om ersättning för förlust av förmån till följd av skyddsföreskrifter i ett vattenskyddsområde.

     Landskapsregeringen kan ge tillstånd till viss åtgärd eller verksamhet inom vattenskyddsområde om det är utrett att detta kan ske utan risk för försämring av vattenkvaliteten.

 

7 kap.
Ersättning och inlösen

 

1 §

Inledande bestämmelser

     Skada eller annan olägenhet som uppstår till följd av vattenföretag eller vattenfarlig verksamhet, som utgörs av ändrad vattenkvalitet eller är en följd av sådan effekt, ska ersättas eller inlösas i den omfattning och under de förutsättningar som gäller enligt bestämmelserna i detta kapitel. Samma gäller skada eller annan olägenhet till följd av utnyttjande av rätt enligt 3 kap. att ta i anspråk eller på andra sätt förfoga över eller påverka annans egendom eller för skyddsföreskrifterna i vattenskyddsområde som inrättas enligt 5 kap. 3 §.

 

4 §

Skadegrunder

     Ersättning ska betalas för inte obetydlig skada eller olägenhet på människors hälsa och på egendom om skadan eller olägenheten beror på

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) förekomsten av anläggning, vatten- eller avloppsledning, andra anordningar eller diken som orsakar skada eller olägenhet som anges i b punkten,

     d) vattenfarlig verksamhet eller

     e) skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde som inrättats enligt 5 kap. 3 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6 §

Skada som ersätts

     Ersättning vid skada enligt 4 § ska betalas för

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) hindrande eller avsevärt försvårande av möjligheterna att på annan grund än äganderätt eller annan särskild rätt nyttja ett vattenområde eller dess strand för yrkesmässigt fiske eller annat viktigt lovligt ändamål,

     e) förlust som orsakas av avbrott i rörelse om avbrottet har samband med sådan skada som enligt a-d punkten är ersättningsgill samt för

     f) förlust som uppkommer till följd av att ett vattenskyddsområde inrättats, varvid ersättningen fastställs i beslutet om inrättande av vattenskyddsområde efter yrkande av skadelidande part.

 

6a §

Ersättningsansvar vid inrättande av skyddsområde

     För ersättning för förlust av förmån på grund av skyddsföreskrifter för att ett vattenskyddsområde har inrättats enligt 5 kap. 3 §, ansvarar den som mot betalning distribuerar hushållsvatten från vattenverk inom vattenskyddsområdet. Om flera samtidigt mot betalning distribuerar hushållsvatten från vattenverk inom samma vattenskyddsområde svarar de solidariskt för ersättningen.

     Om landskapsregeringen i andra fall än de som avses i 1 mom. inrättar ett vattenskyddsområde svarar landskapet för den ersättning till dem som orsakas förlust.

 

9 §

Skada orsakad av farleds inrättande

     För nyttjande av vattenområde som farled enligt 3 kap. 7, 8 och 8a §§ ska ersättning inte betalas om inte annat gäller enligt 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

9 kap.
Straffbestämmelser

 

9 §

Brott mot bestämmelse för vattenskyddsområde

     Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet utövar vattenfarlig verksamhet som strider mot bestämmelser för vattenskyddsområde eller mot av landskapsregeringen utfärdade bestämmelser enligt 5 kap. 3a § döms för brott mot bestämmelse för vattenskyddsområde till böter eller fängelse i högst två år.

 

10 kap.
Dikning

 

1 §

Dikning

     Med iakttagande av vad som i denna lag stadgas om tillstånd, miljögranskning, försiktighetsmått och skyddsföreskrifter i ett beslut att inrätta ett skyddsområde samt med iakttagande av med stöd av lagen utfärdade kvalitetsnormer, får dikning enligt detta kapitel utföras om det behövs för att erhålla en ändamålsenlig avvattning av mark.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3a §

Begränsning av rätten till dikning och skydd för fiskens lek och fiskbeståndet

     I ett vattenskyddsområde kan dikning med nya öppna diken förbjudas eller begränsas genom skyddsföreskrifter i beslutet att inrätta skyddsområdet.

     Om ett dike är viktigt för fiskens lek och fiskbeståndet ska den eller de som har nytta av diket vid underhåll av det sträva efter att orsaka minsta skada eller olägenhet för fiskens lek och fiskbeståndet. I landskapslagen (1956:39) om fiske i landskapet Åland finns särskilda bestämmelser om skydd för fiskens vandring och lek.

 

11 kap.
Avlopp

 

1 §

Avledande av avloppsvatten

     Med iakttagande av vad som i denna lag stadgas om tillstånd, miljögranskning och försiktighetsmått samt med iakttagande av med stöd av lagen utfärdade kvalitetsnormer, får avloppsvatten avledas enligt detta kapitel. Avloppsvatten får inte ledas till sötvatten som används som vattentäkt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

12 kap.
Vattentäkt

 

2a §

Begränsning och fördelning av vattenuttag i undantagsfall

     Tillsynsmyndigheten kan tillfälligt tillåta, begränsa eller förbjuda uttag av vatten, om det på grund av vattenbrist finns en överhängande risk att samhällets vattenförsörjning äventyras. Förlust av förmån för tredje part ersätts enligt bestämmelserna i 7 kap.

 

2b §

Undantagsregel om vattentäkt för samhällets behov

     Den som i stöd av tillstånd tar vatten för samhällets vattenförsörjning, har rätt att för avvärjande eller hindrande av överhängande skada på samhällets funktionalitet, tillfälligt avvika från bestämmelserna i tillståndet. Sådana avvikelser ska meddelas tillsynsmyndigheten utan dröjsmål. Förlust av förmån ersätts enligt bestämmelserna i 7 kap.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

Mariehamn den 1 juni 2023

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Harry Jansson

 

 

Föredragande minister

 

 

Christian Wikström

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 33/2022-2023