Ändring av vattenlagen

Lagförslag LF 33/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om vattenskyddsområde i vattenlagen för landskapet Åland förtydligas och utvidgas. Dess-utom föreslås att ersättningsbestämmelserna i lagen ska gälla för skada eller annan olägenhet som uppstår till följd av skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde. Landskapsregeringen föreslår även att tydligare bestämmelser införs för inrättande, ändring och indragning av grunda farleder. Kompletterande bestämmelser för beslutsfattande om vattenuttag vid vattenbrist föreslås även.
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder