Lagförslag 34/2022-2023 (parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-06-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Könsneutral lagstiftning kring graviditet

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 34/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd  1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 28 och 48 §§ landskapslagen om hälso- och sjukvård. 2

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 och 5 §§ landskapslagen (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd, samt

     ersätts ordet ”landskapsstyrelsen” i lagens 4 § med ordet ”landskapsregeringen” som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Finansiering

     För en kvinna som är berättigad till moderskapsunderstöd och bosatt i landskapet betalas moderskapsunderstöd av landskapets medel.

     Understödet utbetalas av kommunerna som kalenderårsvis erhåller ersättning av landskapet för de utbetalade medlen. Ersättningen skall sökas senast den 30 april.

 

 

 

3 §

Finansiering

     Moderskapsunderstöd betalas av landskapets medel till en gravid person som är berättigad till understödet och som är bosatt på Åland.

     Understödet utbetalas av kommunerna som kalenderårsvis erhåller ersättning av landskapet för de utbetalade medlen. Ersättningen ska sökas senast den 30 april.

 

 

4 §

Understödets innehåll

     [Landskapsstyrelsen] beslutar om moderskapsförpackningens innehåll och fastställer den beloppsmässiga storleken på moderskapsunderstödet.

 

 

 

4 §

Understödets innehåll

     Landskapsregeringen beslutar om moderskapsförpackningens innehåll och fastställer den beloppsmässiga storleken på moderskapsunderstödet.

 

 

5 §

Ändringssökande

     Beslut som fattas aven kommunal myndighet skall överklagas hos [landskapsstyrelsen].

 

     Nytt moment

 

 

 

5 §

Ändringssökande

     I ett beslut som fattats av en kommunal myndighet med stöd av denna lag får rättelse begäras hos kommunen inom 14 dagar efter delfåendet av beslutet.

     I ett beslut som fattats med anledning av begäran om rättelse enligt 1 mom. får ändring sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 28 och 48 §§ landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 28 § 1 och 2 mom. 1 punkten och 48 § 1 mom. landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

28 §

Rådgivning för gravida och barn under läropliktsåldern

     Ålands hälso- och sjukvård ska ordna rådgivning för gravida kvinnor och familjer som väntar barn samt för barn under läropliktsåldern och för deras familjer.

     Rådgivningens uppgifter är

     1) att regelbundet och utifrån det individuella behovet övervaka och främja fostrets sunda tillväxt, utveckling och välfärd samt främja hälsan hos gravida kvinnor och kvinnor som fött barn,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

28 §

Rådgivning för gravida och barn under läropliktsåldern

     Ålands hälso- och sjukvård ska ordna rådgivning för gravida personer och familjer som väntar barn sam för barn under läropliktsåldern och för deras familjer.

     Rådgivningens uppgifter är

     1) att regelbundet och utifrån det individuella behovet övervaka och främja fostrets sunda tillväxt, utveckling och välfärd samt främja hälsan hos gravida personer och personer som fött barn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

48 §

Beaktandet av barn i service som riktar sig till vuxna

     Ålands hälso- och sjukvård ska ordna sådana tjänster som är nödvändiga för att gravida kvinnor och deras ofödda barn ska ges särskilt skydd.

 

 

 

48 §

Beaktandet av barn i service som riktar sig till vuxna

     Ålands hälso- och sjukvård ska ordna sådana tjänster som är nödvändiga för att gravida personer och deras ofödda barn ska ges särskilt skydd.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________