Könsneutral lagstiftning kring graviditet

Lagförslag LF 34/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i land-skapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd och landskapslagen om hälso- och sjukvård ändras. De föreslagna ändringarna är av teknisk natur och syftar till att tillförsäkra alla gravida personer, oavsett juridiskt kön, lika rätt att komma i åtnjutande av de tjänster och förmåner som nämnda författningar garanterar. Rent konkret föreslås att samtliga lagrum som innehåller omnämnanden av gravida kvinnor er-sätts med det könsneutrala begreppet gravida personer. Bakgrunden till lagförslaget är den lag om könsfastställelse, den så kallade translagen, som trädde i kraft den 3 april 2023. Den nya lagen har föranlett följdändringar i ett antal angränsande lagar, däribland lagen om moderskapsunderstöd.
Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder