Lagförslag 35/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 35/2022-2023

 

Datum

 

 

2023-06-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av blankettlagar om socialvård samt hälso- och sjukvård

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att tekniska ändringar görs i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter för att behålla det rättsläge som gäller fram till den 1 januari 2024 då rikets lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården träder i kraft.

     Rikslagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården kommer att innehålla centrala bestämmelser om behandlingen av kunduppgifter och av kundhandlingar inom social- och hälsovården samt om informationssystem inom social- och hälsovården. När rikslagen träder i kraft upphävs de bestämmelser om behandling av kund- eller klientuppgifter som finns i andra lagar. Någon motsvarande reform kommer inte att genomföras på Åland i nuläget, utan de bestämmelser om behandling av kund- eller klientuppgifter som finns i andra lagar som gjorts tillämpliga på Åland kommer även i fortsättningen behöva tillämpas här.

     Målsättningen är att införa avvikelser till rikslagarna i de åländska blankettlagarna och därigenom upprätthålla nuläget. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2024.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Målsättning. 3

3. Landskapsregeringens föreslag. 3

4. Lagstiftningsbehörigheten. 3

5. Konsekvenser 3

Detaljmotivering. 4

1. Ändring av 1 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 4

2. Ändring av 1 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter 5

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I riket träder en ny lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården i kraft de 1 januari 2024 (FFS 703/2023). Samtidigt upphävs bestämmelser om behandling av kund- eller klientuppgifter som finns i vissa andra lagar som tillämpas på Åland. Det är meningen att den nya rikslagen om behandling av kunduppgifter, eller en åländsk lag med motsvarande innehåll ska tas fram så småningom men för att Åland inte ska bli utan bestämmelser om behandling av kunduppgifter och kundhandlingar inom social- och hälsovården samt om informationssystem inom social- och hälsovården innan det kan ske, behöver lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000), klientlagen och lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992), patientlagen frysas i den lydelse lagarna har innan rikets lag om behandling av kunduppgifter blir gällande, när de tillämpas på Åland. Rikslagarna har gjorts tillämpliga på Åland genom landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och genom landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter.

 

2. Målsättning

 

Målsättningen är att upprätthålla nuvarande lydelsen av klientlagen och patientlagen. Ifall ändringar inte görs, kommer man att på Åland sakna relevanta bestämmelser inom socialvårdslagstiftningen och i patientlagen. Bestämmelserna gäller bland annat socialvårdens rätt att få nödvändiga uppgifter av andra myndigheter som behövs för att socialvården ska fungera på rätt sätt. För hälso- och sjukvårdens del berörs bland annat hanteringen av journalhandlingar samt sekretessbelagda uppgifter och hur hälso- och sjukvården ska hantera dessa typer av uppgifter.

 

3. Landskapsregeringens föreslag

 

Landskapsregeringen föreslår att de ovannämnda rikslagarna förblir tillämpliga i den lydelse de har den 31 december 2023. Det här förhindrar att de ändringar av lagarna som träder i kraft den 1 januari 2024 även träder i kraft på Åland. Den föreslagna åtgärden innebär att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter ändras så att den nuvarande lydelsen av klientlagen och patientlagen, med de avvikelser som redan intagits i blankettlagarna, ska tillämpas även efter den 1 januari 2024 vilket innebär att lagstiftningens materiella innehåll på Åland inte förändras.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Lagstiftningsbehörigheten för området socialvård tillkommer Åland enligt 18 § 13 punkten i självstyrelselagen (1991:71). Enligt 18 § 12 punkten självstyrelselagen har landskapet behörighet i fråga om hälso- och sjukvård, med de undantag som stadgas i 27 § 24, 29 och 30 punkterna.

 

5. Konsekvenser

 

Lagförslaget har inte några större ekonomiska eller administrativa konsekvenser. Förslaget bedöms heller inte ha direkta konsekvenser miljön eller ha några konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för barn.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av 1 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

1 § Paragrafen anger vilka rikslagar som ska tillämpas på Åland. Genom denna lagändring anges att lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) inte längre ska ändras när den ändras i riket utan tillämpas på Åland i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2023.

 

2. Ändring av 1 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

 

1 § Paragrafen anger att lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) ska tillämpas på Åland. Genom denna lagändring anges att framtida ändringar som görs i patientlagen inte ska tillämpas på Åland utan lagen ska fortsätta att tillämpas i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2023. Bestämmelser som utfärdas med stöd av patientlagen efter den 31 december 2023 ska tillämpas på Åland om de har stöd i lagen i den lydelse som gäller på Åland.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
1 § landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan den lyder i landskapslagen 2022/91, som följer:

 

1 §

     Med i denna lag angivna avvikelser och inom Ålands lagstiftningsbehörighet ska följande lagar tillämpas på Åland:

     1) lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2023

     2) lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005).

     Ändringar i lagen om stöd för närståendevård gäller på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

     Hänvisningar i de i 1 mom. angivna lagarna till bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska inom Ålands lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (2020:12) om socialvård.

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 §
landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter, sådan den lyder i landskapslagen 2020/108, som följer:

 

1 §

     Med de avvikelser som anges i denna lag och inom Ålands lagstiftningsbehörighet ska lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) (patientlagen) tillämpas på Åland i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2023. Bestämmelser som utfärdats med stöd av patientlagen ska tillämpas på Åland om de har stöd i lagen i den lydelse som gäller på Åland.

     Var och en som varaktigt bor på Åland har utan diskriminering och inom gränserna för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 6 juni 2023

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annette Holmberg-Jansson

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 35/2022-2023