Ändring av blankettlagar om socialvård samt hälso- och sjukvård

Lagförslag LF 35/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att tekniska ändringar görs i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter för att behålla det rättsläge som gäller fram till den 1 januari 2024 då rikets lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården träder i kraft.
Rikslagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården kommer att innehålla centrala bestämmelser om behandlingen av kunduppgifter och av kundhandlingar inom social- och hälsovården samt om informationssystem inom social- och hälsovården. När rikslagen träder i kraft upphävs de bestämmelser om behandling av kund- eller klientupp-gifter som finns i andra lagar. Någon motsvarande reform kommer inte att genomföras på Åland i nuläget, utan de bestämmelser om behandling av kund- eller klientuppgifter som finns i andra lagar som gjorts tillämpliga på Åland kommer även i fortsättningen behöva tillämpas här.
Målsättningen är att införa avvikelser till rikslagarna i de åländska blankettlagarna och därigenom upprätthålla nuläget. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2024.


Åtgärder