Lagförslag 35/2022-2023 (parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-06-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av blankettlagar om socialvård samt hälso- och sjukvård

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 35/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter 2

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan den lyder i landskapslagen 2022:91, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

     Med i denna lag angivna avvikelser skall i landskapet Åland tillämpas följande lagar:

     1) upphävd (2020:12),

     2) upphävd (2022:91),

     3) lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000),

     4) upphävd (2012/36),

     5) lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005). (2007/111)

     Ändring av de i 1 mom. angivna lagarna gäller i landskapet från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av denna lag.

     Hänvisningar i lagen till bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska inom landskapets lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (2020:12) om socialvård. (2020/20)

     4 mom. upphävt (2022:91).

 

 

 

1 §

     Med i denna lag angivna avvikelser och inom Ålands lagstiftningsbehörighet ska följande lagar tillämpas på Åland:

     1) lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2023

     2) lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005).

 

 

     Ändringar i lagen om stöd för närståendevård gäller på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

     Hänvisningar i de i 1 mom. angivna lagarna till bestämmelser i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska inom Ålands lagstiftningsbehörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (2020:12) om socialvård.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter, sådan den lyder i landskapslagen 2020/108, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

     Lagen den 17 augusti 1992 om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) samt med stöd av den utfärdade bestämmelser skall, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas i landskapet Åland.

 

 

 

 

     Var och en som varaktigt bor på Åland har utan diskriminering och inom gränserna för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. (2020/108)

     Ändring av den i 1 mom. angivna lagen gäller i landskapet, om inte annat följer av denna lag.

 

 

 

1 §

     Med de avvikelser som anges i denna lag och inom Ålands lagstiftningsbehörighet ska lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) (patientlagen) tillämpas på Åland i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2023. Bestämmelser som utfärdats med stöd av patientlagen ska tillämpas på Åland om de har stöd i lagen i den lydelse som gäller på Åland.

     Var och en som varaktigt bor på Åland har utan diskriminering och inom gränserna för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________