Lagförslag 37/2019-2020 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Stöd för hållbart skogsbruk
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk

 

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 37/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 24 § 2 mom. landskapslagen (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk

     ändras lagens 1 § 2 mom. och 23 § 1 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Syfte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stöd kan beviljas i enlighet med bestämmelserna om stöd av mindre betydelse (de minimis) som avses i den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

 

1 §

Syfte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid beviljande av stöd ska iakttas vad som bestäms i den Europeiska unionens vid varje tidpunkt gällande bestämmelser om stöd av mindre betydelse (de minimis).

 

 

23 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015 och gäller till och med den 31 december 2020. Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den har trätt i kraft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

23 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015 (uteslutning). (Uteslutning).

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

24 §

Övergångsbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De villkor för stöd som har beviljats enligt denna lag är tillämpliga också efter att lagens giltighetstid har gått ut. Stöd som beviljats enligt denna lag kan betalas ut senast den 31 december 2022.

 

 

24 §

Övergångsbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Momentet upphävs)

 

 

___________________

 

Denna lag träder i kraft den

 

__________________