Stöd för hållbart skogsbruk

Lagförslag LF 37/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Stöd enligt landskapslagen (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk kan beviljas i enlighet med Europeiska unionens bestämmelser om stöd av mindre betydelse. Då landskapslagen antogs varade giltighetstiden för dessa unionsbestämmelser till och med den 31 december 2020. Som en följd av detta beslöt lagtinget att även landskapslagen skulle gälla till och med samma datum.
Kommissionens arbete med att förnya regelverket kring statligt stöd har försenats. Dock har kommissionen genom förordning nyligen förlängt giltighetstiden för bestämmelserna om stöd av mindre betydelse till den 31 december 2023. Det är således nödvändigt att även ändra giltighetstiden för landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk.
Den gällande åländska lagstiftningen är kopplad till en specifik EU-förordning, vilket skapar administrativa problem i samband med ändringar i unionsbestämmelserna. Därför föreslås nu att landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk i stället ska kopplas till de vid varje tidpunkt gällande unionsbestämmelserna om stöd av mindre betydelse. Lagtinget bör be-handla lagförslaget i sådan ordning att det kan träda i kraft så fort som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skogsbruk