Lagförslag 4/2018-2019 (parallelltext)

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2018-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 4/2018–2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna  1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 17 § 1 och 2 mom. landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

17 §

Uppföljning av normkostnaderna

     Vart fjärde år (uppföljningsår) utreds normkostnaderna i förhållande till nettodriftskostnaderna på respektive verksamhetsområde det finansår som infaller två år före uppföljningsåret.

     Uppföljningen sker för landskapet som helhet. Om uppföljningen visar att normkostnaden för ett verksamhetsområde skiljer sig från nettodriftskostnaden på området ska basbeloppet justeras så att normkostnaden motsvarar nettodriftskostnaden. Om inte annat följer av 3 mom. utgör det justerade basbeloppet grund för fastställelse av basbeloppet för finansåret efter uppföljningsåret.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

Uppföljning av basbeloppen

     Vart fjärde år (uppföljningsår) utreds basbeloppen för de kostnadsbaserade landskapsandelarna i förhållande till nettodriftskostnaderna (utesl.).

 

     Uppföljningen sker genom att basbeloppen justeras på basen av kommunernas sammanlagda nettodriftskostnader på respektive verksamhetsområde det finansår som infaller två år före uppföljningsåret. Om inte annat följer av 3 mom. utgör de justerade basbeloppen grund för fastställelse av basbeloppen för finansåret efter uppföljningsåret.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder ikraft den ...

     Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut ÅLR 2018/8327 till den del det gäller fastställande av basbeloppen för de olika intervallen. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 14 § fastställs basbeloppen som avses i 9 § för finansåret 2019 med nettodriftskostnaderna för finansåret 2015 som grund. Basbeloppen beräknas på det sätt som föreskrivs i 18 och 19 §§ och justeras därefter med förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen på Åland.

     Genom denna lag upphävs även landskapsregeringens beslut ÅLR 2018/8372 om utjämningen mellan kommunerna under övergångsperioden till den del det gäller utjämningen under finansåren 2019 och 2020. När utjämningen för dessa år beräknas ska, med avvikelse från vad som anges i 52 § 3 mom., följande belopp utgöra kommunens totalbelopp för finansåret 2018:

 

Brändö

1 119 532

Eckerö

2 379 972

Finström

3 774 588

Föglö

1 337 436

Geta

1 503 942

Hammarland

2 862 182

Jomala

3 590 546

Kumlinge

799 221

Kökar

701 234

Lemland

2 143 241

Lumparland

582 800

Saltvik

2 394 114

Sottunga

108 499

Sund

1 940 706

Vårdö

1 548 035

Mariehamn

6 230 631

 

     Senast den 11 januari 2019 ska landskapsregeringen fatta beslut om basbeloppen enligt 3 mom. samt utjämningen enligt 4 mom.