Lagförslag 4/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 4/2019-2020

 

Datum

 

 

2019-10-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier förslås ändrad så att godkännanden av rikets säkerhets- och kemikalieverk ska gälla på Åland och så att den som är införd i rikets examens- och företagsregister ska vara behörig på Åland. Lagens straffbestämmelser föreslås kompletterade.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapslagstiftning. 4

3. Behov av ändrad lagstiftning. 4

4. Landskapsregeringens förslag. 4

5. Lagstiftningsbehörighet 5

6. Förslagets konsekvenser 5

Detaljmotivering. 5

Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier 5

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier 7

Parallelltexter 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Större delen av lagstiftningen inom kemikalieområdet är reglerad på EU-nivå. En betydande del av denna lagstiftning består av EU-förordningar som är direkt tillämpliga i medlemsländerna. Lagstiftningen omfattar kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor.

     Riket har antagit en kemikalielag (FFS 599/2013) med bestämmelser om genomförande av EU´s kemikalielagstiftning. Lagen ska även tillämpas på biocidprodukter. Eftersom själva förpliktelserna regleras i EU-förordningar är lagen en s.k. tillsynslag med bestämmelser om tillsynsmyndigheternas uppgifter, rättigheter och skyldigheter.

     De EU-förordningar vars tillsyn regleras i kemikalielagen är REACH-förordningen[1], CLP-förordningen[2], biocidförordningen[3], tvätt- och rengöringsmedelsförordningen[4], förordningen om långlivade organiska föreningar[5], kvicksilverförordningen[6] samt förordningen om export och import av farliga kemikalier[7].

     REACH-förordningens viktigaste syfte är att garantera en hög nivå för hälso- och miljöskyddet, förbättra konkurrenskraften för EU:s kemiindustri, främja alternativa metoder för bedömning av hur farliga ämnen är samt att garantera den fria rörligheten för varor på Europeiska unionens inre marknad. Genom CLP-förordningen sätts det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier GHS i kraft i EU. Målsättningen med detta system är att samma principer för klassificering och märkning av kemikalier ska användas i hela världen, både vid transport av farliga ämnen och vid användning av kemikalier vilket leder till att kemikaliesäkerheten förbättras och kemikaliehandeln över gränserna underlättas. Genom biocidförordningen regleras utsläppandet av biocidprodukter på marknaden och märkning av biocidprodukter. En biocidprodukt är en kemisk eller biologisk produkt som innehåller ett eller flera verksamma ämnen, avsedd att förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer.

     På Åland tillämpas inom landskapets behörighet rikets kemikalielag (FFS 599/2013) med vissa avvikelser med stöd av en blankettlag, landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier.

 

2. Landskapslagstiftning

 

Enligt 1 § i blankettlagen, landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier, ska ändringar i kemikalielagen gälla på Åland från den tidpunkt de träder i kraft i riket.

     Enligt 2 § ska anvisningar, anteckningar och annan information som ska finnas på kemikalier på Åland vara skrivna åtminstone på svenska.

     Enligt 3 § ska förvaltningsuppgifter inom landskapets lagstiftnings- och behörighetsområde som ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralen enligt kemikalielagen eller författningar som utfärdats med stöd av den skötas av Ålands miljö- och hälsomyndighet (ÅMHM). Andra förvaltningsuppgifter ska skötas av landskapsregeringen.

     Enligt 3a § ska förvaltningsuppgifter inom landskapets lagstiftnings- och behörighetsområde som ankommer på en kommunal myndighet skötas av ÅMHM.

 

3. Behov av ändrad lagstiftning

 

Kemikalieområdet är mycket komplicerat och all myndighetsutövning och förvaltning inom detta område kräver specialkompetens och resurser.  Landskapsregeringen konstaterar att varken denna specialkompetens eller tillräckliga resurser finns inom landskapsförvaltningen och att det inte är ändamålsenligt att utöka resurserna och öka kompetensen så att de skulle möta behovet. Landskapsregeringen har därför inte upprättat några rutiner för de godkännanden som kemikalielagstiftningen kräver. Enligt en praxis gäller de godkännanden som gjorts av riksmyndigheterna även på Åland, men ett lagstöd för detta saknas.

     Landskapsregeringen har under flera års tid försökt få till stånd ett samarbete med riksmyndigheterna kring kemikaliefrågorna genom att föreslå en överenskommelseförordning. Genom överenskommelsen skulle vissa förvaltningsuppgifter som hör till landskapets behörighet med stöd av 32 § självstyrelselagen istället handhas av riksmyndigheterna. Tillsvidare har ingen överenskommelse med social- och hälsovårdsministeriet kunnat nås.

     Landskapet saknar idag reglering vad gäller miljöbrott mot biocidförordningen.

 

4. Landskapsregeringens förslag

 

En del av de oklarheter som idag råder inom kemikalieområdet kan lösas genom att det i blankettlagen fastställs att de godkännanden som Säkerhets- och kemikalieverket gör även ska gälla på Åland. Detta innebär att den praxis som tillämpas idag får ett lagstöd.

     Landskapsregeringen föreslår därför ett tillägg till blankettlagen som innebär att Säkerhets- och kemikalieverkets godkännanden enligt 27, 37, 39 och 42 §§ i rikets kemikalielag ska gälla även på Åland. Landskapsregeringen föreslår även att de personer eller verksamhetsutövare som finns införda i det examens- och företagsregister som avses i 17 § 2 mom. 4 punkten i rikets kemikalielag ska vara behöriga även på Åland. Slutligen föreslås att även bestämmelserna i 31 § i rikets kemikalielag om återkallelse och ändring av godkännande ska tillämpas på Åland.

     Som en komplettering till lagändringen kommer landskasregeringen att fortsätta sitt arbete med att få till stånd en överenskommelseförordning.

     Landskapsregeringen föreslår även att en straffbestämmelse mot miljöbrott mot biocidförordningen tas in i lagens 5 §.

 

5. Lagstiftningsbehörighet

 

Kemikalielagstiftningen berör flera rättsområden och lagstiftningsbehörigheten är delad mellan landskapet och riket.

     Landskapet har enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen (1991:71) lagstiftningsbehörighet om landskapets myndigheter, enligt 18 § 4 punkten om kommunernas förvaltning, enligt 18 § 6 punkten om allmän ordning och säkerhet, enligt 18 § 7 punkten om byggnads- och planväsendet, enligt 18 § 10 punkten om natur- och miljövård, vilket omfattar lagstiftning om miljöfarliga kemikalier, enligt 18 § 12 punkten om hälso- och sjukvård med vissa undantag samt enligt 18 § 14 punkten om undervisning.

      Riket har enligt 27 § 30 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet om framställning av gifter och fastställande av deras användningsändamål och enligt 27 § 33 punkten om förebyggande av införsel av växtförstörare. Kemikalielagstiftningen berör till viss del även andra rättsområden såsom konsumentskydd, arbetsrätt, skjutvapen samt försvarsväsendet och gränsbevakningen. Inom alla dessa områden har riket lagstiftningsbehörighet i enlighet med 27 § 10, 21, 27, och 34 punkterna i självstyrelselagen.

     Enligt 30 § 8 punkten i självstyrelselagen ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare samt om framställning och användning av gifter ankommer på en riksmyndighet skötas av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag.

      Med stöd av 18 § 3 mom. i självstyrelselagen kan för vinnande av enhetlighet och överskådlighet intas bestämmelser av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag. Detta innebär att de bestämmelser som är av rikslagsstiftningsnatur i kemikalielagen kan tas in i landskapslagstiftningen.

 

6. Förslagets konsekvenser

 

De föreslagna ändringarna av blankettlagen innebär att situationen förbättras jämfört med i dag och att rådande praxis får ett uttryckligt lagstöd.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

 

3c §. I 27 § i kemikalielagen bestäms att biocidprodukter inte får släppas ut på marknaden eller användas om de inte godkänts, om inte något annat bestäms i kemikalielagen eller -förordningen. Beslut om godkännande fattas av Säkerhets- och kemikalieverket.

     I 37 § i kemikalielagen bestäms att Säkerhets- och kemikalieverket godkänner utbildningsproducenter och utbildningsprogram för yrkesmässiga skadedjursbekämpare för korrekt och säker användning av biocidprodukter som är avsedda för skadedjursbekämpning.

     I 39 § i kemikalielagen bestäms att Säkerhets- och kemikalieverket godkänner examinatorer för examen i användningen av biocidprodukter.

     I 42 § i kemikalielagen bestäms att Säkerhets- och kemikalieverket godkänner anordnare av specialexamen.

     Landskapsregeringen föreslår att samtliga dessa godkännanden av Säkerhets- och kemikalieverket ska gälla även på Åland. Även ändringar och återkallelser av godkännandena ska gälla på Åland. Bestämmelser om ändring och återkallelser finns i 31, 37, 39, 40, 42, 43 §§ i kemikalielagen.

 

3d § I 17 § 2 mom. 4 punkten bestäms att Säkerhets- och kemikalieverket för ett examens- och företagsregister med uppgifter om personer som avlagt examen i fråga om biocidprodukter eller specialexamen samt om registrerade företag och ansvarspersoner som utför skadedjursbekämpning med biocidprodukter.

     Landskapsregeringen föreslår att de personer och företag som registrerats i examens- och företagsregistret ska vara behöriga även på Åland.

 

5 §. Lagens straffbestämmelser föreslås kompletterade så att även handlingar i strid med biocidförordningen straffbeläggs.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 3 punkten landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier, sådan den lyder i landskapslagen 2014/24, samt

     fogas till lagen nya 3c och d §§ samt till 5 § en ny 3a punkt som följer:

 

3c §

     Godkännanden som gjorts av Säkerhets- och kemikalieverket i enlighet med bestämmelserna i 27, 37, 39 och 42 § i kemikalielagen är gällande på Åland.

     Återkallelse samt ändringar av de godkännanden som avses i 1 mom. är gällande på Åland.

 

3d §

     Personer och företag som i enlighet med bestämmelserna i 40, 43 och 44 §§ i kemikalielagen har registrerats i det examens- och företagsregister som avses i 17 § 4 mom. 4 punkten i kemikalielagen är behöriga på Åland.

 

5 §

     Utöver straffbestämmelserna i 59 § kemikalielagen ska bestämmelserna i 44 kap. 1 § 3 punkten strafflagen (FFS 39/1889) om hälsobrott tillämpas i landskapet. Dessutom ska den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-förordningen),

     3a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (biocidförordningen) eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 31 oktober 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 4/2019-2020[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

[3] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

[4] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

[5] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (tidigare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG

[6] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (tidigare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG

[7] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier.