Lagförslag 4/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-10-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 4/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 3 punkten landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier, sådan den lyder i landskapslagen 2014/24, samt

     fogas till lagen nya 3c och d §§ samt till 5 § en ny 3a punkt som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

3c §

     Godkännanden som gjorts av Säkerhets- och kemikalieverket i enlighet med bestämmelserna i 27, 37, 39 och 42 § i kemikalielagen är gällande på Åland.

     Återkallelse samt ändringar av de godkännanden som avses i 1 mom. är gällande på Åland.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

3d §

     Personer och företag som i enlighet med bestämmelserna i 40, 43 och 44 §§ i kemikalielagen har registrerats i det examens- och företagsregister som avses i 17 § 4 mom. 4 punkten i kemikalielagen är behöriga på Åland.

 

 

5 §

     Utöver straffbestämmelserna i 59 § kemikalielagen ska bestämmelserna i 44 kap. 1 § 3 punkten strafflagen (FFS 39/1889) om hälsobrott tillämpas i landskapet. Dessutom ska den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-förordningen) eller

 

     Ny punkt

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

     Utöver straffbestämmelserna i 59 § kemikalielagen ska bestämmelserna i 44 kap. 1 § 3 punkten strafflagen (FFS 39/1889) om hälsobrott tillämpas i landskapet. Dessutom ska den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-förordningen),

     3a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (biocidförordningen) eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________