Lagförslag 4/2021-2022 (parallelltext)

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2021-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändringar i samfundsbeskattningen 2022

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 4/2021–2022

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025. 2

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 29f § 3 punkten kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2021/73, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

29f §

Kommunalskattesatsen för skatteåren 2020–2027

     Med avvikelse från 29 § ska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) samfund betala 6,838 procent och samfällda förmåner 9,06035 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2022,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

29f §

Kommunalskattesatsen för skatteåren 2020–2027

     Med avvikelse från 29 § ska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) samfund betala 6,752 procent och samfällda förmåner 8,9464 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2022,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den… och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2022. Vid den första redovisningen av samfundsskatt till kommunerna efter att lagen har trätt i kraft rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2022 så att de motsvarar denna lag.

 

 

__________________

 


 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras lagens rubrik, 1 och 2 §§ samt 3 § 2 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

L A N D S K A P S L A G
om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2027

 

 

1 §

     Den som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk har rätt att vid kommunalbeskattningen under skatteåren 2021–2025 från sin inkomst av näringsverksamhet eller jordbruk göra ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2021–2025 (FFS 1078/2020 (tillägg)), med de undantag som följer av denna lag.

 

 

 

1 §

     Den som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk har rätt att vid kommunalbeskattningen under skatteåren 2021–2027 från sin inkomst av näringsverksamhet eller jordbruk göra ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2021–2027 (FFS 1078/2020, nedan lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet), med de undantag som följer av denna lag.

 

 

2 §

     Ändringar av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2021–2025 ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag.

     En hänvisning i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2021–2025 till en riksförfattning ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser som finns i landskapslagstiftningen.

 

 

 

2 §

     Ändringar av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (utesl.) ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag.

 

     En hänvisning i lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (utesl.) till en riksförfattning ska inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser som finns i landskapslagstiftningen.

 

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen tillämpas vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2021–2025. Lagen tillämpas inte på projekt inom forsknings- och utvecklingsverksamheten som inletts före den 1 januari 2021. Ett projekt anses ha inletts vid den tidpunkt då avtalet om projektet undertecknas.

 

 

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen tillämpas vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2021–2027. Lagen tillämpas inte på projekt inom forsknings- och utvecklingsverksamheten som inletts före den 1 januari 2021. Ett projekt anses ha inletts vid den tidpunkt då avtalet om projektet undertecknas.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2022.

 

__________________