Lagförslag 4/2022-2023 (Parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-11-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Frysning av rättsläget vad gäller handikappservice och specialomsorger

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 4/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 2

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp sådant det lyder i landskapslag som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ändringar av handikappservicelagen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

 

 

 

1 §

Lagens innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om service och stöd på grund av handikapp ska inom landskapets lagstiftningsbehörighet tillämpas i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2022.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

__________________

 

 


 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, sådan den lyder i landskapslagen 2019/31, samt

     ändras 1 § 2 mom. landskapslag (1978:48) om tillämpning i landskapet Åland av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, sådant det lyder i landskapslagen 2017/144 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den i 1 mom. nämnda lagen tillämpas i landskapet sådan den lyder då denna lag träder i kraft. Sker därefter ändringar i lagen, ska de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

 

 

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ska inom landskapets lagstiftningsbehörighet tillämpas i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2022.

 

 

4 §

     Landskapsregeringen eller den kommunala myndighet som avses i 3 § kan med det kommunalförbund som avses i 6 § 4 mom. i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda avtala om anlitande av dess anstalter eller tjänster för befrämjandet av vården och omsorgen om utvecklingsstörda.

 

 

 

     Paragrafen upphävs.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________