Lagförslag 5/2023-2024 (parallelltext)

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-12-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Regler om arvode och ersättning vid föräldraledighet för medlemmar av Ålands landskapsregering

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 5/2023-2024

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsregering  1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsregering

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 3 mom. landskapslagen (1985:17) om arvode för medlem av Ålands landskapsregering sådant det lyder i landskapslagen 2000/64 samt

     ändras 3 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1988/5 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Medlem äger rätt till semester under 24 vardagar under tiden 1 juni till 30 september och sex vardagar under annan tid.

 

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 mom. upphävs

 

 

3 §

     Medlem som på grund av sjukdom eller havandeskap och förlossning är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag äger under tiden för avbrottet rätt till arvode och övriga förmåner enligt de grunder som gäller för landskapets tjänstemän i motsvarande fall.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

     En medlem av landskapsregeringen som inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom eller graviditet eller som av lantrådet medgetts frånvaro för föräldraledighet har rätt till arvode och övriga förmåner enligt de grunder som gäller för landskapets tjänstemän.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________