Lagförslag 6/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 6/2013-2014

 

Datum

 

 

2014-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I lagförslaget föreslås att namnet på två avdelningar vid landskapsregeringens allmänna förvaltning ändras samtidigt som vissa uppgifter och ansvarsområden för de berörda avdelningarna förändras. Den avdelning som i dag kallas kansliavdelningen får genom förslaget ett mer renodlat verksamhetsområde och kommer framdeles att benämnas regeringskansliet. Den tidigare trafikavdelningen ska med ett breddat ansvarsområde benämnas infrastrukturavdelningen.

     Samtidigt föreslås vissa tekniska justeringar av landskapslagen om motorfordonsbyrån och landskapslagen om enskilda vägar i landskapet Åland.

     Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2015.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Gällande bestämmelser 3

1.1 Allmänt 3

1.2 Kansli- och trafikavdelningen. 3

2. Landskapsregeringens överväganden och förslag. 4

3. Förslagets verkningar 5

Detaljmotivering. 5

1. Ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning  5

2. Ändring av 5 § landskapslagen om motorfordonsbyrån. 5

3. Ändring av 49 § landskapslagen om enskilda vägar i landskapet Åland. 6

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning  7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § landskapslagen om motorfordonsbyrån  7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 49 § landskapslagen om enskilda vägar i landskapet Åland  8

Parallelltexter 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Gällande bestämmelser

 

1.1 Allmänt

 

Landskapsregeringen och dess medlemmar biträds i sitt arbete av Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning. Förutom att biträda landskapsregeringen och dess medlemmar i de ärenden och andra uppgifter som ankommer på landskapsregeringen ger den allmänna förvaltningen service till allmänheten. Närmare bestämmelser om den allmänna förvaltningen finns i landskapslagen (1998:70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning och landskapsförordningen (2011:35) om landskapsregeringens allmänna förvaltning.

     Landskapsregeringens allmänna förvaltning är organisatoriskt uppdelad i sex avdelningar, vilka utgörs av en eller flera byråer som i sin tur kan indelas i enheter. Om byrå- och enhetsindelningen beslutar landskapsregeringen genom förordning utgående från de behov och förutsättningar som föreligger.

     Enligt 4 § landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning är avdelningarna och deras huvudsakliga uppgifter följande:

·         för kansliavdelningen, författningsenliga frågor, offentlig förvaltning, externa relationer, allmän ordning och säkerhet samt samhällsplanering,

·         för finansavdelningen, landskapets ekonomi och den ekonomiska utvecklingen i landskapet,

·         för social- och miljöavdelningen, välbefinnandet hos människor, djur och miljön,

·         för utbildning- och kulturavdelningen, utbildning och kultur jämte kulturminnesvård samt idrott,

·         för näringsavdelningen, främjandet av näringarna, sysselsättningen och regional balans samt

·         för trafikavdelningen, trafikfrågor.

     Det huvudsakliga verksamhetsområdet för varje avdelning har beskrivits på ett sådant sätt att ett visst mått av stabilitet ska råda till följd av lagnivån samtidigt som mindre omfattande ändringar ska kunna genomföras utan att lagen behöver ändras. Bestämmelserna om avdelningarnas verksamhetsområden har inte ändrats sedan lagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning trädde ikraft vid ingången av år 1999. På förordningsnivå har däremot ett flertal ändringar gjorts och den nuvarande landskapsförordningen om landskapsregeringens allmänna förvaltning trädde ikraft den 1 augusti 2011.

 

1.2 Kansli- och trafikavdelningen

 

Enligt landskapsförordningen om landskapsregeringens allmänna förvaltning består kansliavdelningen av två byråer, allmänna byrån och byggnadsbyrån med underlydande enheter. Under allmänna byrån finns följande enheter; rättsserviceenheten, enheten för kommunikation och externa kontakter, enheten för Europarätt och externa frågor, personalenheten, jämställdhetsenheten och serviceenheten. Byggnadsbyrån består av fastighetsenheten, bostadsenheten samt el- och energienheten.

     Trafikavdelningen omfattar tre byråer, allmänna byrån, trafikbyrån och produktionsbyrån med underlydande enheter. Under trafikbyrån finns enheten Ålandstrafiken och under produktionsbyrån finns rederienheten, vägunderhållsenheten samt verkstads- och lagerenheten.

 

2. Landskapsregeringens överväganden och förslag

 

I regeringsprogrammet (M 1/2011-2012) har landskapsregeringen enats om att förändringar ska göras i avdelningsstrukturen inom landskapsregeringens allmänna förvaltning.  I programmet sägs att landskapsregeringen avser att ombilda trafikavdelningen till en avdelning för infrastruktur. Med infrastruktur avses enligt regeringsprogrammet alla system för transport av varor, personer, energi och information. Till infrastruktur räknas även bebyggelse, bostäder och samhällsplanering.

     Överväganden har även gjorts inom landskapsregeringen om att ombilda kansliavdelningen till en avdelning som benämns regeringskansliet. För att närmare utreda och ta fram förslag till åtgärder i fråga om en förändring av kansli- och trafikavdelningens ansvarsområden och organisation beslöt landskapsregeringen den 4 september 2012 tillsätta en arbetsgrupp för ändamålet. Landskapsregeringen antecknade arbetsgruppens slutrapport till kännedom den 2 maj 2013 och beslöt samtidigt påbörja arbetet med att utforma ett lagförslag i enlighet med slutrapporten.

     Genom detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att förvaltningsstrukturen vid landskapsregeringens allmänna förvaltnings kansli- och trafikavdelning ändras. En stor del av den föreslagna organisationsförändringen kommer även att kräva förändringar av författningar på längre nivå än lag.

     Under flera års tid har en kontinuerlig förändring genomförts av kansliavdelningens organisation och arbetssätt. Inom kansliavdelningen har ansvarsområdet successivt förändrats bland annat genom att framförallt rättsservice-, kommunikations- och personalfrågor fått en ökad tyngd inom avdelningen. Avsikten med denna och den pågående förändringsprocessen är att förstärka avdelningens roll som stabsfunktion för förvaltningen och den politiska ledningen. Inom ramen för denna förändringprocess förslås att benämningen på kansliavdelningen ändras till regeringskansliet. Några förändringar föreslås inte i fråga om förvaltningschefens roll som avdelningschef. De föreslagna förändringarna av kansliavdelningen kan sedermera komma att följas upp av flera delreformer. Det fortsatta förändringsarbetet i lagstiftningen om den allmänna förvaltningen är till att börja med framförallt beroende av det resultat, som den arbetsgrupp som landskapsregeringen tillsatt och som jobbar med en översyn av ledningsfunktionen inom den allmänna förvaltningen, kommer fram till.

     Landskapsregeringens lagförslag medför således att verksamhetsområdet för kansliavdelningen renodlas, så att det vid det nya regeringskansliet kommer att handläggas författningsenliga frågor, frågor om offentlig förvaltning, externa relationer och allmän ordning och säkerhet. Samhällsplaneringen förs genom förslaget över till trafikavdelningen. Samtidigt som lagförslaget medför att trafikavdelningens ansvarsområde utvidgas, ändras även avdelningens namn till infrastrukturavdelningen, som bättre beskriver den verksamhet som avdelningen kommer att sköta.

     Mer konkret är avsikten med reformen av kansli- och trafikavdelningen att radio- och televisionsfrågor samt ärenden som anknyter till postväsendet och samhällsplanering skulle föras över från kansliavdelningen till infrastrukturavdelningen. Övrig verksamhet som i dagsläget sköts vid kansliavdelningens allmänna byrå skulle genom förslaget föras över till det nya regeringskansliet. Avsikten med reformen är samtidigt att de uppgifter som handläggs vid nuvarande kansliavdelnings byggnadsbyrå, såsom plan- och bygglagsfrågor, expropriationsärenden, geografiska informationssystem (GIS), bostadsärenden samt el- och energifrågor, skulle överföras till den nya infrastrukturavdelningen. De uppgifter som byggnadsbyråns fastighetsenhet sköter skulle tillsvidare flyttas över till finansavdelningens ansvarsområde. För att kunna förverkliga de planerade organisationsförändringarna fordras även en ändring av landskapsförordningen om landskapsregeringens allmänna förvaltning.

 

3. Förslagets verkningar

 

De föreslagna organisatoriska förändringarna torde åtminstone inte på kort sikt få några nämnvärda ekonomiska verkningar. Förslaget medför att befintlig personal förflyttas inom organisationen. På längre sikt kan det däremot vara nödvändigt med förstärkta resurser för samhällsplaneringen.

     Förslaget har inga kända konsekvenser för varken jämställdheten eller miljön.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning

 

3 § Avdelningar och byråer. I paragrafens 1 mom. ändras namnet på kansliavdelningen till regeringskansliet, medan trafikavdelningen föreslås få benämningen infrastukturavdelningen. Några förändringar föreslås inte i detta skede i fråga om förvaltningschefens roll som avdelningschef, utan förvaltningschefen kommer enligt paragrafens 2 mom. att vara avdelningschef även för det nya regeringskansliet.

 

4 § Avdelningarnas verksamhetsområde. Paragrafens 1 och 6 punkt föreslås ändrad med anledning av den förändrade organisationen inom allmänna förvaltningen. Verksamhetsområdet samhällsplanering föreslås inte ingå bland de frågor som det nya regeringskansliet ska sköta, eftersom denna typ av ärenden framdeles kommer att hanteras av infrastrukturavdelningen inom ramen för infrastrukturfrågor.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Avsikten är att den föreslagna lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt efter sedvanlig lagtingsbehandling och lagstiftningskontroll. Med tanke på de förflyttningar som krävs av personal inom allmänna förvaltningen och de förändringar som även fordras i landskapsförordningen om landskapsregeringens allmänna förvaltning finner landskapsregeringen det mest ändamålsenligt att lagen träder i kraft den 1 januari 2015. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås att datumet för ikraftträdelsen för lagen lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

2. Ändring av 5 § landskapslagen om motorfordonsbyrån

 

5 § I paragrafen beskrivs de uppgifter som motorfordonsbyråns registersektion sköter. I paragrafen finns en hänvisning till kansliavdelningens allmänna byrå som föreslås ändrad så att hänvisningen sker till landskapsregeringens allmänna förvaltnings infrastrukturavdelning. Ändringen föranleds av att Motorfordonsbyrån administrativt har flyttats från att ha varit en fristående myndighet under kansliavdelningen till att numera med samma status vara placerad under trafikavdelningen. Genom detta lagförslag ändras benämningen på trafikavdelningen till infrastrukturavdelningen.

     Samtidigt föreslås att paragrafen anpassas till den nya landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning, men även till den praxis som utvecklats i fråga om bland annat myndighetens bokföring som i dag sköts centralt av landskapsregeringens allmänna förvaltnings finansavdelning.

     I förtydligande syfte föreslås att lagen kompletteras med en bestämmelse i ett nytt 2 mom. enligt vilken landskapsregeringen vid behov kan utfärda närmare bestämmelser om motorfordonsbyråns ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen handhar skötseln av dessa uppgifter.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Avsikten är att landskapslagen ska träda i kraft vid samma tidpunkt som ändringen av 3 och 4 §§ landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelsen av lagen lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

3. Ändring av 49 § landskapslagen om enskilda vägar i landskapet Åland

 

49 § Enligt paragrafens 1 mom. ska ett meddelande om vägförrättning lämnas till landskapets vägnämnd för enskilda vägar. När det är fråga om anläggande eller flyttning av en väg, där vägen skulle komma att leda in på ett allmänt vägområde, ska även landskapsregeringens trafikavdelning underrättas. Enligt lagförslaget föreslås momentet preciserad så att hänvisningen sker till landskapsregeringens allmänna förvaltnings infrastrukturavdelning.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Avsikten är att landskapslagen ska träda i kraft vid samma tidpunkt som ändringen av 3 och 4 §§ landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelsen av lagen lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 och 3 mom. och 4 § 1 och 6 punkten landskapslagen (1998/70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning, av dessa lagrum sådan 3 § 3 mom. lyder i landskapslag 2006/91, som följer:

 

3 §

Avdelningar och byråer

     Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar. Dessa är regeringskansliet, finansavdelningen, social- och miljöavdelningen, utbildnings- och kulturavdelningen, näringsavdelningen samt infrastrukturavdelningen. Dessutom finns det en lagberedning, om vilken det finns särskilda bestämmelser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förvaltningschefen sköter uppgiften som avdelningschef för regeringskansliet. Vid varje annan avdelning finns det en avdelningschef. Vid varje byrå finns det en byråchef. En av byråcheferna eller en annan tjänsteman vid avdelningen kan vid behov utses till ställföreträdande avdelningschef, som vid förfall för avdelningschefen fullgör dennes åligganden. Avdelningschefen kan vara chef för en av avdelningens byråer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Avdelningarnas verksamhetsområde

     Det huvudsakliga verksamhetsområdet för de olika avdelningarna är

     1) för regeringskansliet författningsenliga frågor, offentlig förvaltning, externa relationer och allmän ordning och säkerhet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) för infrastrukturavdelningen infrastrukturfrågor.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om motorfordonsbyrån

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § landskapslagen (1975:9) om motorfordonsbyrån som följer:

 

5 §

     Registersektionen sköter de ärenden, vilka berör motorfordonsbyråns förvaltning samt registrering och automatisk databehandling, också övriga ärenden, vilkas handläggning inte uppdragits åt tekniska sektionen eller landskapsregeringens allmänna förvaltnings infrastrukturavdelning.

     Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om motorfordonsbyråns ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen handhar skötsel av dessa uppgifter.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 49 § landskapslagen om enskilda vägar i landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 49 § 1 mom. landskapslagen (2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland som följer:

 

49 §

     Meddelande om en vägförrättning ska lämnas till vägnämnden. När det är fråga om anläggande eller flyttning av en väg ska miljöbyrån vid landskapsregeringens allmänna förvaltning underrättas om vägförrättningen och, om vägen skulle komma att leda in på ett allmänt vägområde, även landskapsregeringens allmänna förvaltnings infrastrukturavdelning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 16 januari 2014

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Nordlund

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 6/2013-2014