Lagförslag 6/2023-2024

Tillhör ärendet: Ändring av studiestödslagen
Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 6/2023-2024

 

Datum

 

 

2024-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av studiestödslagen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar av studiestödslagen vad gäller bestämmelserna om vem som har rätt till studiestöd, definitionen av stadigvarande bosatt på Åland samt begränsningen av möjligheten att bevilja studiestöd för längre tid än ett år i sänder.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens överväganden och förslag. 3

2.1. Rätt till studiestöd. 3

2.2. Definitionen av stadigvarande bosatt på Åland. 4

2.3. Möjlighet att bevilja studiestöd för högst ett läsår i sänder 4

3. Lagförslagets konsekvenser 5

3.1. Konsekvenser för de studerande. 5

3.2. Administrativa konsekvenser för AMS. 5

3.3. Ekonomiska konsekvenser 5

3.4. Övriga konsekvenser 5

4. Lagstiftningsbehörigheten. 5

5. Ärendets beredning. 5

Detaljmotivering. 6

Ändring av landskapslagen om studiestöd. 6

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om studiestöd. 7

Parallelltexter 8

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Bestämmelser om rätt till studiestöd finns i landskapslagen (2006:71) om studiestöd. I lagen regleras på vilka grunder Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) beviljar stöd för studerande efter avslutad läroplikt. En större ändring av lagen trädde i kraft den 1 augusti 2023.

     De allmänna villkoren för rätt till studiestöd är enligt 3 § att den studerande har antagits till en högskola eller annan läroanstalt eller deltar i grundskoleutbildning för andra än läropliktiga, att studierna bedrivs som huvudsyssla, att den studerande studerar i tillräcklig omfattning samt att den studerande behöver ekonomiskt stöd.

     Enligt 5 § beviljas studiestöd för den tid den studerande bedriver studier, men för högst 55 månader för högskolestudier och för högst 36 månader för andra studier räknat från det att den studerande fyller 20 år. Tiden för högskolestudier kan i vissa fall förlängas, till exempel för den som avlägger en dubbelexamen.

     Studiestödet beviljas enligt 6 § i form av studiepenning eller vuxenstudiepenning, bostadsstöd, försörjartillägg, tillägg för studerande som är 17 år samt landskapsborgen för studielån.

     Studiepenningens belopp fastställs enligt 8 § med beaktande av den studerandes ålder, boendeform, studieform och studietakt.

     En heltidsstuderande har enligt 20 § rätt till studiestöd om den studerandes skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomst är högst 1 410 euro i genomsnitt per stödmånad. En deltidsstuderande har rätt till studiestöd om den studerandes skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomst är högst 2 040 euro i genomsnitt per stödmånad. Vid beräkningen av förvärvsinkomsterna beaktas endast den inkomst den studerande har under de kalenderdagar som studiestöd beviljas. Vid beräkningen av kapitalinkomsterna beaktas den inkomst den studerande har under hela året.

 

2. Landskapsregeringens överväganden och förslag

 

Landskapsregeringen konstaterar att de ändringar som trädde i kraft den 1 augusti 2023 kommer att utvärderas då de varit i kraft i minst ett läsår, varefter beslut om eventuella förändringar kommer att göras. Landskapsregeringen konstaterar dock att det redan nu finns ett behov av att justera vissa av de ändrade bestämmelserna.

     Landskapsregeringen föreslår att 1 § 1 mom. med bestämmelser om vem som har rätt till studiestöd och 2 § 1 mom. med bestämmelser om definitionen av vem som är stadigvarande bosatt på Åland justeras samt att bestämmelsen i 23 § 3 mom. som begränsar möjligheten att bevilja studiestöd för längre tid än ett år i sänder stryks.

 

2.1. Rätt till studiestöd

 

Enligt bestämmelserna i 1 § 1 mom. har den som är stadigvarande bosatt på Åland och har rätt att uppehålla sig i Finland mer än tillfälligt rätt till studiestöd i enlighet med bestämmelserna i lagen.

     AMS har idag en praxis som innebär att rätten till studiestöd för den som flyttat från Åland kvarstår i två år från det att personen senast beviljats eller haft rätt till studiestöd. Detta korrelerar med de bestämmelser Centrala studiestödsnämnden (CSN) har för studier i Sverige. Enligt bestämmelserna har den som arbetat i Sverige i minst två år eller som är gift eller sambo i Sverige sedan minst två år rätt till studiestöd.

     Landskapsregeringen föreslår att bestämmelsen i 1 § 1 mom. kompletteras så att praxis lagfästs så att rätten till studiestöd för den som flyttat från Åland kvarstår i två år från det att personen senast beviljats eller haft rätt till studiestöd.

 

2.2. Definitionen av stadigvarande bosatt på Åland

 

Enligt den ursprungliga definitionen av stadigvarande bosättningsort skulle den som haft sin hemort på Åland under minst 185 dagar per år anses vara stadigvarande bosatt på Åland. Vid den lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2023 ändrades bestämmelsen så att den som i minst sex månader i följd före den första studiestödsmånaden haft sin hemort på Åland i annat syfte än studier skulle anses som stadigvarande bosatt på Åland.

 

 

Ursprunglig lydelse:

 

Med stadigvarande bosättningsort avses den ort där en studiestödssökande under minst 185 dagar varje år bor till följd av personlig och yrkesmässig anknytning. Den som har personlig och yrkesmässig anknytning till två eller flera orter anses ha stadigvarande bosättningsort på den ort dit denne regelbundet återvänder och anses ha störst personlig anknytning till. Den stadigvarande bosättningsorten ändras inte för den som bor på annan ort huvudsakligen på grund av studier.

 

Lydelse efter ändringen 2023/58:

 

Med den som är stadigvarande bosatt på Åland avses en person som har haft sin hemkommun på Åland i annat syfte än studier, i minst sex månader i en följd före den första månaden för vilken studiestöd beviljas. Den stadigvarande bosättningen ändras inte för den som bor på annan ort huvudsakligen på grund av studier och som beviljats studiestöd enligt denna lag.

 

 

     Landskapsregeringen konstaterar nu att den ändrade definitionen av rätten till åländskt studiestöd i praktiken omfattar alla som någon gång bott minst sex månader i följd på Åland och då kan anses omfatta en alltför stor krets av studerande.

     Landskapsregeringen konstaterar att avsikten inte var att utvidga området för vem som har rätt till studiestöd på det frikostiga sätt som den ändrade bestämmelsen medför. Landskapsregeringen föreslår därför att bestämmelsen justeras så att personen ska ha haft sin hemort på Åland under minst sex månader i följd under det år som föregår den första studiestödsmånaden.

 

2.3. Möjlighet att bevilja studiestöd för högst ett läsår i sänder

 

I 23 § 3 mom. finns i dag en bestämmelse om att studiestöd kan beviljas för högst ett läsår i sänder. AMS har uttryckt önskemål om att kunna bevilja studiestöd för en hel utbildning vid samma tillfälle. Landskapsregeringen konstaterar att detta skulle öka smidigheten i systemet till fördel för både de studerande och AMS.

      Bestämmelsen i 5 § om tidsbegränsningar för studiestödet begränsar den mängd månader som den studerande totalt kan få studiestöd för. Enligt bestämmelsen i 23 § 1 och 2 mom. ska den studerande lämna alla uppgifter som AMS begär in och meddela sådana förändringar som påverkar studiestödet. Det innebär till exempel att AMS under utbildningens gång begär in uppgifter om studieprestationer och att den studerande ska lämna in uppgifter om sina inkomster om de överstiger den nivå som påverkar studiestödet. Landskapsregeringen konstaterar att detta sammantaget innebär att det inte finns något som talar för en begränsning i lagen av för hur lång tid studiestöd kan beviljas med samma beslut.

 

3. Lagförslagets konsekvenser

 

3.1. Konsekvenser för de studerande

 

Ändringen av 1 § innebär att praxis lagfästs så att de som flyttat från Åland har en fortsatt rätt till studiestöd under två år. Det är positivt till exempel för en studerande som arbetar ett år efter examen för att sedan börja studera på nytt.

     Ändringen av bestämmelserna i 2 § 1 mom. om definitionen av vem som är stadigvarande bosatt på Åland föreslås justerad så att den grupp som anses vara stadigvarande bosatt på Åland begränsas något. Jämfört med den lydelse 2 § 1 mom. hade före den 1 augusti 2023 är gruppen dock fortfarande större.

     Ändringen av 23 § så att 3 mom. upphävs och att det inte finns någon begränsning av för hur lång period i taget studiestöd kan beviljas innebär en ökad smidighet för de studerande.

 

3.2. Administrativa konsekvenser för AMS

 

Ändringen av bestämmelserna i 2 § 1 mom. medför i viss mån ett merarbete men också att antalet personer som har rätt till studiestöd minskas.

     Då 23 § 3 mom. upphävs kan AMS utgående från en ansökan före eller i samband med att utbildningen inleds bevilja studiestöd för en hel utbildning. Detta medför en jämnare arbetsbelastning under året eftersom antalet ansökningar som ska handläggas under högsäsongen juli-september blir färre och handläggning som berör tidigare beviljade studiestöd kan planeras in för att handläggas under en annan tid på året.

 

3.3. Ekonomiska konsekvenser

 

Ändringen av bestämmelserna i 2 § 1 mom. om definitionen av vem som är stadigvarande bosatt på Åland medför att antalet personer som har rätt till studiestöd minskas något. Det är svårt att bedöma hur många personer som berörs av ändringarna men landskapsregeringen bedömer att kostnaderna för studiestödet kommer att minska något genom de förslagna till ändringarna.

 

3.4. Övriga konsekvenser

 

Förslaget har inga kända konsekvenser för miljön, barn eller jämställdheten.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Landskapet har med stöd av 18 § 1, 13, 14 och 23 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om socialvård, undervisning och främjande av sysselsättningen.

     Riket har enligt 27 § 1 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om stiftande, ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag. Enligt 16 § 2 mom. i grundlagen ska det allmänna säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv.

     Studiestödslagens syfte är att förverkliga 16 § 2 mom. i grundlagen genom bestämmelser om studiestöd och studiesociala förmåner, vilka områden hör till landskapets behörighet.

 

5. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som tjänstemannaberedning vid lagberedningen i samråd med AMS.

     Ärendet har skickats på remiss till Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi, Åländska studentföreningen i Helsingfors., Studerandekåren vid Högskolan på Åland, Åländska Studentföreningen i Uppsala, Ålands ungdomsförbund, Ålands gymnasium, Ålands folkhögskola, Högskolan på Åland och Rädda barnen på Åland r.f.

     Endast tre av remissinstanserna har inkommit med utlåtande. Av dessa är Högskolan på Åland och Åländska studentföreningen i Helsingfors positiva till förslaget utan närmare kommentarer. Även Rädda barnen på Åland är positiv till förslaget och välkomnar ändringarna. Rädda barnen lyfter särskilt frågan om att utbildning ska vara åtkomligt och tillgängligt för alla barn och unga enligt förmåga och behov och oavsett ekonomisk situation. Föreningen påminner även om att det vid beslut som handlar om att minska antalet personer som har rätt till studiestöd är viktigt att noggrant bedöma på förhand ifall det finns en möjlighet att ändringen påverkar någon grupp av studerande.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om studiestöd

 

1 § Rätt till studiestöd. Paragrafens namn föreslås ändrat för att bättre svara mot innehållet.

     Ändringen innebär att rätten till studiestöd kvarstår i två år efter att personen senast beviljats eller haft rätt till studiestöd.

 

Tabell 1: Exempel på hur bosättningskravet och 2-årsregeln påverkar rätten till studiestöd

Exempel 1

Person A, som varit bosatt på Åland hela sitt liv, flyttar till Sverige för att studera och beviljas studiestöd från AMS. A blir klar med studierna, studiestödet avslutas och A bor kvar i Sverige. För att ha rätt till åländskt studiestöd för ytterligare studier längre fram i tiden måste A börja studera inom två år från det att A senast lyfte det åländska studiestödet. Om det gått mer än två år ska A söka studiestöd från CSN.

 

Exempel 2

Person B, som varit bosatt på Åland de två senaste åren, flyttar till Sverige för att jobba. Efter tre år i Sverige börjar B studera. B har då inte längre rätt till studiestöd från AMS, eftersom det gått mer än två år sedan flytten, utan ska söka studiestöd från CSN.

 

Exempel 3

Person C, som varit bosatt på Åland hela sitt liv, flyttar till Sverige för att jobba. Efter ett år i Sverige börjar C studera. C har då rätt till studiestöd från AMS eftersom det gått kortare tid än två år sedan flytten.

 

Exempel 4

Person D, som varit bosatt på Åland 5 månader, flyttar till Sverige för att jobba. Efter ett år i Sverige börjar D studera. D har då inte rätt till studiestöd från AMS, eftersom D inte varit bosatt på Åland tillräckligt länge innan flytten till Sverige, utan ska söka studiestöd från CSN.

 

 

2 § Definitioner. Landskapsregeringen föreslår en begränsning av den mängd personer som enligt nuvarande formulering av 2 § 1 mom. anses som stadigvarande bosatta på Åland. Begränsningen föreslås vara att en person ska ha bott på Åland i minst sex månader i följd under de tolv senaste månaderna innan den första månad som personen beviljas studiestöd för.

 

23 § Ansökan om och beviljande av studiestöd. Landskapsregeringen föreslår att den begränsning som idag finns av för hur länge studiestöd kan beviljas med samma beslut ska slopas. Det finns inget behov av att begränsa tiden och ett slopande av begränsningen innebär att en studerande kan beviljas studiestöd för hela sin utbildning med samma beslut.

 

Ikraftträdelse. Lagen föreslås träda i kraft till läsåret 2024-2025 som börjar den 1 augusti 2024.


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 23 § 3 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd och

     ändras 1 § 1 mom. och 2 § 1 mom., sådana lagrummen lyder i landskapslagen 2023/58, som följer:

 

1 §

Rätt till studiestöd

     Den som är stadigvarande bosatt på Åland och har rätt att uppehålla sig i Finland annat än tillfälligt har rätt till studiestöd i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Rätten till studiestöd kvarstår i två år efter att en person beviljats eller haft rätt till studiestöd trots att personen inte är stadigvarande bosatt på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

Definitioner

     Med den som är stadigvarande bosatt på Åland avses en person som har haft sin hemkommun på Åland i annat syfte än studier, i minst sex månader i följd under de tolv senaste månaderna före den första månaden för vilken studiestöd beviljas. Den stadigvarande bosättningen ändras inte för den som bor på annan ort huvudsakligen på grund av studier och som beviljats studie-stöd enligt denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2024.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 19 januari 2024

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Annika Hambrudd

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 6/2023-2024