Lagförslag 6/2023-2024 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ändring av studiestödslagen
Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2024-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av studiestödslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 6/2023-2024

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av studiestödslagen. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av studiestödslagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 23 § 3 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd och

     ändras 1 § 1 mom. och 2 § 1 mom., sådana lagrummen lyder i landskapslagen 2023/58, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

     Den som är stadigvarande bosatt på Åland och har rätt att uppehålla sig i Finland annat än tillfälligt har rätt till studiestöd i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Rätt till studiestöd

     Den som är stadigvarande bosatt på Åland och har rätt att uppehålla sig i Finland annat än tillfälligt har rätt till studiestöd i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Rätten till studiestöd kvarstår i två år efter att en person beviljats eller haft rätt till studiestöd trots att personen inte är stadigvarande bosatt på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

2 §

Definitioner

     Med den som är stadigvarande bosatt på Åland avses en person som har haft sin hemkommun på Åland i annat syfte än studier, i minst sex månader i en följd före den första månaden för vilken studiestöd beviljas. Den stadigvarande bosättningen ändras inte för den som bor på annan ort huvudsakligen på grund av studier och som beviljats studiestöd enligt denna lag.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

2 §

Definitioner

     Med den som är stadigvarande bosatt på Åland avses en person som har haft sin hemkommun på Åland i annat syfte än studier, i minst sex månader i en följd under de tolv senaste månaderna före den första månaden för vilken studiestöd beviljas. Den stadigvarande bosättningen ändras inte för den som bor på annan ort huvudsakligen på grund av studier och som beviljats studiestöd enligt denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

23 §

Ansökan om och beviljande av studiestöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Studiestöd beviljas för högst ett läsår i sänder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

23 §

Ansökan om och beviljande av studiestöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Momentet upphävs

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2024.

__________________