Lagförslag 6/2022-2023 (parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-11-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Landskapsfinansiering av medborgarinstitut

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 6/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om medborgarinstitut 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 2

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om medborgarinstitut

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 8a § landskapslagen (1993:75) om medborgarinstitut, så som den lyder i landskapslagen 2021/54, och

     ändras 8 § i lagen så som den lyder i landskapslagen 2017/132, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8 §

     Kommunen tilldelas landskapsandel för medborgarinstitut enligt landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna. Enligt 12 § 2 mom. i den nämnda lagen är huvudmannen för medborgarinstitutet mottagare av landskapsandelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Om en kommun är huvudman för ett medborgarinstitut och även andra kommuner utnyttjar dess tjänster, är de övriga kommunerna skyldiga att betala den andel av medborgarinstitutets driftskostnader som hänför sig till kommunen. Om inte annat avtalats ska kommunens betalningsandel räknas ut så att från de faktiska driftskostnaderna för hela medborgarinstitutets verksamhet i landskapet dras av den landskapsandel huvudmannen har fått. Kommunerna debiteras slutligen nettokostnaden i förhållande till antalet invånare i var och en kommun.

 

 

 

8 §

     Huvudmannen för ett medborgarinstitut beviljas landskapsstöd enligt ett flerårigt avtal mellan huvudmannen och landskapsregeringen inom ramen för landskapets budget. I avtalet ska regleras för vilka ändamål landskapsstödet kan användas, vilken beräkningsgrund som används för landskapsstödet, de andra kommunernas möjlighet att ta del av utbudet, hur redovisningen av landskapsstödet ska göras till landskapsregeringen och avtalets varaktighet. Närmare bestämmelser om avtalets innehåll får beslutas i landskapsförordning.

     Om en kommun är huvudman för ett medborgarinstitut och även andra kommuner utnyttjar dess tjänster, är de övriga kommunerna skyldiga att betala den andel av medborgarinstitutets driftskostnader som hänför sig till kommunen. Om inte annat avtalats ska kommunens betalningsandel räknas ut så att från de faktiska driftskostnaderna för hela medborgarinstitutets verksamhet i landskapet dras av det landskapsstöd huvudmannen har fått. Kommunerna debiteras slutligen nettokostnaden i förhållande till antalet invånare i var och en kommun.

 

 

8a §

     Utöver landskapsandel för medborgarinstitut tilldelas kommunerna åren 2018–2022, i enlighet med vad som fastställs i landskapet Ålands budget, ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut. Det temporära stödet betalas ut till kommunerna i procentuell andel i förhållande till kommunernas invånarantal.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 12 § landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna samt

     ändras rubriken för 4 kap. och lagens 28 § 1 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 kap.
Landskapsandelar för medborgarinstitut och kulturverksamhet

 

 

 

4 kap.
Landskapsandelar för kulturverksamhet

 

 

12 §

Landskapsandel för medborgarinstitut

     För att beräkna landskapsandelen för medborgarinstitut fastställs ett basbelopp. Kommunens landskapsandel är 10 procent av det belopp som beräknas genom att basbeloppet multipliceras med kommunens invånarantal.

     Huvudmannen för medborgarinstitutet är mottagare av den landskapsandel som avses i 1 mom.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

28 §

Finansieringsplan

     Landskapsregeringen ska årligen i samband med avgivandet av förslaget till budget anta en finansieringsplan för anläggningsprojekt inom grundskola, medborgarinstitut och kulturverksamhet under de fem följande finansåren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

28 §

Finansieringsplan

     Landskapsregeringen ska årligen i samband med avgivandet av förslaget till budget anta en finansieringsplan för anläggningsprojekt inom utbildningsverksamhet och kulturverksamhet under de fem följande finansåren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________