Lagförslag 7/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 7/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-03-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av blankettlagar om socialvård

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att vissa blankettlagar om socialvård ändras. Genom förslaget tillförsäkras att de ändrade blankettlagarna kan tillämpas på Åland i enlighet med nuvarande lydelse även efter ikraftträdandet av de ändringar av rikets socialvårdslagstiftning som har samband med en ny socialvårdslag i riket.

     Lagarna bör i lagtinget behandlas i brådskande ordning.

 

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Ny socialvårdslag i riket och vissa lagar som har samband med den. 3

1.2. Blankettlagar om socialvård som har samband med den nya socialvårdslagstiftningen i riket 3

2. Utvärdering av nuläget och landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets konsekvenser 4

4. Beredningen av ärendet och ikraftträdande. 4

Detaljmotivering. 4

1. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen  4

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp. 5

3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  6

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd  6

5. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice  6

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen  7

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp. 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  8

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd  9

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice. 9

Bilaga 1 – FFS 1302/2014. 11

Lag om ändring av barnskyddslagen. 11

Bilaga 2 – FFS 1309/2014. 17

Lag om ändring av 8 d och 17 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp  17

Bilaga 3 – FFS 1311/2014. 17

Lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården  17

Bilaga 4 – FFS 1312/2014. 18

Lag om ändring av 24 § i lagen om utkomststöd. 18

Bilaga 5 – FFS 1313/2014. 18

Lag om ändring av 3 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården  18

Bilaga 6 – FFS 1317/2014. 19

Lag om ändring av 12 § i lagen om stöd för närståendevård. 19

Bilaga 7 – FFS 1321/2014. 19

Lag om ändring av lagen om privat socialservice. 19

Parallelltexter 21

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Ny socialvårdslag i riket och vissa lagar som har samband med den

 

Riksdagen har nyligen genomfört en reform av den allmänna socialvårdslagstiftningen. Reformen består i tillkomsten av en ny socialvårdslag och följdändringar i viss annan lagstiftning inom den sociala sektorn. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 april 2015 (FFS 1301-1324/2014). Samtidigt upphävs den idag gällande socialvårdslagen från år 1982 (FFS 710/1982). Den rikslagen är tillämplig på Åland genom en sk. blankettlag, landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

 

1.2. Blankettlagar om socialvård som har samband med den nya socialvårdslagstiftningen i riket

 

I och med att den nya socialvårdslagen träder i kraft i riket sker samtidigt ändringar av ett antal rikslagar. Av dessa är följande tillämpliga i landskapet:

- barnskyddslagen (FFS 417/2007) i enlighet med landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, nedan blankettlagen om barnskydd;

- lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1997) i enlighet med landskapslag (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp, nedan blankettlagen om handikappservice;

- lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) i enlighet med landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, nedan blankettlagen om socialvård;

- lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) i enlighet med landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, nedan blankettlagen om utkomststöd;

- lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) i enlighet blankettlagen om socialvård;

- lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) i enlighet med blankettlagen om socialvård samt

- lagen om privat socialservice (FFS 922/2011) vilken gäller i enlighet med landskapslag (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice, nedan blankettlagen om privat socialservice.

 

2. Utvärdering av nuläget och landskapsregeringens förslag

 

Socialvårdslagen (FFS 710/1982) gäller på Åland i enlighet med blankettlagen om socialvård. Landskapsregeringen har för avsikt att låta den nuvarande socialvårdslagen gälla som blankettlag även efter den 1 april 2015 när den nya socialvårdslagen träder i kraft i riket.

     Landskapsregeringen konstaterar att de lagändringar som nu föreslås medför att vissa delar av den berörda lagstiftningen blir komplicerad att tillämpa. Detta förhållande har landskapsregeringen för avsikt att åtgärda i brådskande ordning, varför de lösningar som nu genomförs bör ses som kortsiktiga lösningar. I förslaget till budget för år 2015 redogör landskapsregeringen för de grundläggande principer som ska iakttas i det reformarbetet.

     De ändringar av andra rikslagar som är en följd av den nya socialvårdslagen i riket är huvudsakligen av teknisk natur. Det är fråga om att hänvisningar till bestämmelser i den gällande socialvårdslag ersätts i huvudsak med hänvisningar till bestämmelser i den nya socialvårdslagen.

     Då avsikten är att låta den nuvarande socialvårdslagen gälla som blankettlag även efter den 1 april 2015 behöver lagstiftningsåtgärder vidtas genom ändringar av blankettlagen om barnskydd, blankettlagen om handikappservice, blankettlagen om socialvård, blankettlagen om utkomststöd och blankettlagen om privat socialservice så att det inte i dem indirekt hänvisas till bestämmelser i den nya socialvårdslagen i riket.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Förslaget har inte några större ekonomiska eller administrativa verkningar. Förslaget bedöms heller inte ha direkta verkningar på miljön eller ha några följder för jämställdheten mellan kvinnor och män.

 

4. Beredningen av ärendet och ikraftträdande

 

Landskapsregeringen har upphandlat juridiska tjänster för lagberedning av förslaget. Därefter har några mindre omarbetningar gjorts.

     Datum för ikraftträdande har lämnats öppet för landskapsregeringen att besluta om. Avsikten är att lagarna ska sättas i kraft så snart det är möjligt efter att lagstiftningskontrollen avslutats.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

1 § Lagens tillämpningsområde. Landskapsregeringen föreslår att till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. som anger att lagen om ändring av barnskyddslagen inte ska tillämpas i landskapet till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet. Förslaget medför:

     a) Beaktande lagstiftningsbehörigheten upphävs inte i barnskyddslagen 2 kap. om främjande av barns och ungas välfärd, 31 § 2 mom. om diskussion i klientens ärende, 35 § 2 mom. om tryggande av försörjning och boende samt ändras inte 3 a § 1 mom. om förebyggande barnskydd, 25 a § om begäran om bedömning av barnskyddsbehovet, 25 b § om registerföring, 25 c § 3 mom. om föregripande barnskyddsanmälan, 26 § om inledande av ett barnskyddsärende och en klientrelation, 27 § om utredning av behovet av barnskydd, 30 § om klientplan, 34 § 1 mom. om skyldighet att vidta stödåtgärder inom öppenvården, 36 § om andra stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård, 37 § 2 mom. om placering som stödåtgärd inom öppenvården, 37 a § 1 mom. om allmänna förutsättningar för användning av placering inom öppenvården och 56 § om ordnande av vård utom hemmet som familjevård då dessa bestämmelser hör till socialvården, som enligt 18 § 13 punkten självstyrelselagen hör till landskapets behörighet. Dessutom ändrar inte ändringen av 90 § 3 mom. barnskyddslagen rättsläget till den det är fråga om vart ändringssökande ska vända sig och om förfarandet med rättelseyrkande då frågan om sökande av ändring regleras i 7 § blankettlagen om barnskydd och om rättelseyrkande regleras i 7 kap. socialvårdslagen. Slutligen, beaktande lagstiftningsbehörigheten, fogas inte till barnskyddslagen en ny 37 b § om brådskande stödåtgärder inom öppenvården och en ny 76 a § om tryggande av boende och försörjning i eftervården då dessa bestämmelser hör till socialvården, som enligt 18 § 13 punkten självstyrelselagen hör till landskapets behörighet.

     b) Beaktande lagstiftningsbehörigheten ändras i barnskyddslagen 25 § 1 mom. (Bestämmelsen i 25 § 1 mom. om tullens, gränsbevakningsväsendets och utsökningsmyndighetens skyldighet att göra barnskyddsanmälan hör till statsmyndigheternas organisation och verksamhet, som enligt 27 § 3 punkten självstyrelselagen hör till rikets behörighet.), 25 § 3 mom. och 25 d § (Bestämmelsen i 25 § 3 mom. om anmälningsskyldighet till polisen om skäl att misstänka att ett barn utsatts för sexualbrott eller brott mot liv och hälsa hör till förundersökning av brott, som enligt 27 § 23 punkten självstyrelselagen hör till rikets behörighet.), 38 § (Bestämmelsen i 38 § om brådskande placering hör till administrativa ingrepp i den personliga friheten, som enligt 27 § 24 punkten självstyrelselagen hör till rikets behörighet.) och 89 § 1 mom. 2 punkten (Bestämmelsen i 89 § 1 mom. 2 punkten om rätt att söka ändring hör till rättskipning, som enligt 27 § 23 punkten självstyrelselagen hör till rikets behörighet.) Slutligen, beaktande lagstiftningsbehörigheten, fogas till barnskyddslagen en ny 38 a § om beslut om fortsatt brådskande placering och ett nytt 2 mom. till 39 a § om utredning av de delaktigas åsikt då dessa bestämmelser hör till administrativa ingrepp i den personliga friheten, som enligt 27 § 24 punkten självstyrelselagen hör till rikets behörighet.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp

 

1 § Lagens innehåll och 5a § Rättelseyrkande och ändringssökande. Landskapsregeringen föreslår att till 1 § fogas ett nytt 3 mom. som anger att lagen om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp, nedan rikslagen, inte ska tillämpas i landskapet till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

     Beaktande lagstiftningsbehörigheten medför förslaget att 8 d § 2 mom. 2 punkten handikappservicelagen om sätt att ordna personlig assistans i handikappservicelagen inte ändras då den bestämmelsen hör till socialvården, som enligt 18 § 13 punkten självstyrelselagen hör till landskapets behörighet.

     Genom rikslagen har bestämmelsen i 17 § handikappservicelagen ändrats så att i fråga om sökande av ändring i ärenden som avses i handikappservicelagen gäller vad som föreskrivs i 6 kap. i den nya socialvårdslagen. I nämnda 6 kap. anges i 50 § att omprövning av ett beslut får på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen begäras hos det organ som svarar för den kommunala socialvården och i 51 § att ett beslut som meddelats av det organ som ansvarar för den kommunala socialvården med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Omprövning av förvaltningsbeslut hör till förvaltningsrätten och inte till rättskipningen. I landskapet finns inte någon lagstiftning om omprövning av förvaltningsbeslut. Bestämmelserna om att ändringssökandet ska föregås av ett omprövningsförfarande ska inte tillämpas i landskapet, då lagstiftning om omprövning av kommunala beslut hör till kommunernas förvaltning, som enligt 18 § 4 punkten självstyrelselagen hör till landskapets behörighet. För att rättelseyrkandet ska kunna behållas har en uttrycklig bestämmelse härom intagits i lagen. Bestämmelsen har utformats utgående från det som i dag gäller inom socialvården och dessutom har det allmänna kravet på skriftlig form i motsvarande bestämmelser i kommunallagen införts. Samtidigt införs de bestämmelser som behövs för att klargöra att det enligt självstyrelselagen är rikslagstiftningen som ska tillämpas på ändringssökandet.

 

3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

1och 3a §§. Landskapsregeringen föreslår att till 1 § fogas ett nytt 3 mom. som anger att lagen om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom socialvården och lagen om ändring av 3 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inte ska tillämpas. Den förstnämnda rikslagen hänvisar angående avgiftsfria former av socialservice till den nya socialvårdslagen i riket och den följande rikslagen hänvisar angående definitionen av socialvård till 14 § i den nya socialvårdslagen, varför det är nödvändigt att ange att rikslagarna inte ska tillämpas för att rättsläget i landskapet ska bevaras oförändrat.

     På samma sätt som i lagförslag nr 2 har uttryckliga bestämmelser införts om rättelseyrkande. Däremot har här inte intagits några bestämmelser om ändringssökande eftersom sådana redan finns i lagens 4 §.

     Av de riksförfattningar som tidigare har gjorts tillämpliga i lagens 1 § innehåller lagen om klientens ställning och rättigheter ett system för ändringssökande som avviker från det som gäller enligt de andra författningarna som där uppräknas. Det normala förfarandet enligt socialvårdslagen är således inte heller i dag tillämpligt på de ärenden som avgörs enligt den lagen. Den nya bestämmelsen om rättelseyrkande görs därför tillämplig endast på de beslut som fattats med stöd av de lagar som gjorts tillämpliga i 1 § 1 mom. 1, 2 eller 5 punkterna.

 

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

6a § Rättelseyrkande och ändringssökande. I paragrafen har intagits bestämmelser som krävs för att behålla nuvarande system med ett förfarande med rättelseyrkande som föregår ändringssökande i beslut som fattats av en tjänsteman.

 

5. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

1 § Inledande bestämmelse. Landskapsregeringen föreslår att till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. som anger att lagen om ändring av lagen om privat socialservice (FFS 1321/2014), nedan rikslagen, inte ska tillämpas i landskapet. I rikslagens 3 § 1 punkten definieras privat socialservice genom bland annat en hänvisning till den nya socialvårdslagen, varför det är nödvändigt att ange att rikslagen inte ska tillämpas för att rättsläget i landskapet ska bevaras oförändrat. Hänvisningarna i rikslagens 13 § och 27 § 2 mom. till den nya socialvårdslagen kräver inte lagstiftningsåtgärder för att bevara rättsläget oförändrat då nödvändiga avvikelse från dessa bestämmelser redan gjorts i 3 § tabell 1 punkten 7 i blankettlagen om privat socialservice.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen ett nytt 3 mom. som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av barnskyddslagen (FFS 1302/2014) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet, utan på Åland ska barnskyddsslagen, till den del det är fråga om bestämmelser inom landskapets behörighet och om annat inte följer av denna lag, tillämpas den i den lydelse den hade vid utgången av mars månad 2015.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den .

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 5a § som följer:

 

1 §

Lagens innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 1309/2014) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

5a §

Rättelseyrkande och ändringssökande

     Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av en tjänsteman enligt denna lag har rätt att yrka på rättelse av beslutet hos socialnämnden eller hos annat motsvarande kollegialt organ som utsetts av kommunen för att sköta uppgifterna enligt denna lag. Yrkandet om rättelse ska göras i skriftlig form inom 14 dagar från det att den missnöjde fått del av beslutet. Till beslutet ska tjänstemannen foga anvisningar om hur rättelseyrkandet ska göras. Rättelseyrkandet ska behandlas i brådskande ordning.

     Det beslut som fattats av tjänstemannen får delges i brev per post. Delgivningen anses härvid, om inte annat visas, ha ägt rum den sjunde dagen efter det beslutet, försett med adress som uppgivits av vederbörande, har inlämnats till posten för befordran. I övrigt iakttas förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

     I socialnämndens eller det andra motsvarande kollegiala organets beslut får ändring sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol i enlighet med vad därom i rikslagstiftningen föreskrivits. Till beslutet ska fogas anvisningar om hur ändring söks i beslutet.

     Vid ändringssökande i beslut som fattats med stöd av denna lag gäller också till övriga delar vad därom i rikslagstiftningen är föreskrivet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den .

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan den lyder i landskapslagarna 2007/11 och 2012/36, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 3a § som följer:

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom socialvården (FFS 1311/2014) och lagen om ändring av 3 § i lagen om klientens ställning och rättigheter (FFS 1313/2014) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

3a §

Rättelseyrkande

     Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av en tjänsteman vid tillämpningen av någon av de i 1 § 1 mom. 1,2 eller 5 punkterna nämnda lagarna har rätt att yrka på rättelse av beslutet hos socialnämnden eller hos annat motsvarande kollegialt organ som utsetts av kommunen för att sköta uppgifterna enligt denna lag. Yrkandet om rättelse ska göras i skriftlig form inom 14 dagar från det att den missnöjde fått del av beslutet. Till beslutet ska tjänstemannen foga anvisningar om hur rättelseyrkandet ska göras. Rättelseyrkandet ska behandlas i brådskande ordning.

     Det beslut som fattats av tjänstemannen får delges i brev per post. Delgivningen anses härvid, om inte annat visas, ha ägt rum den sjunde dagen efter det beslutet, försett med adress som uppgivits av vederbörande, har inlämnats till posten för befordran. I övrigt iakttas förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den .

 

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd en ny 6a § som följer:

 

6a §

Rättelseyrkande och ändringssökande

     Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av en tjänsteman enligt denna lag har rätt att yrka på rättelse av beslutet hos socialnämnden eller hos annat motsvarande kollegialt organ som utsetts av kommunen för att sköta uppgifterna enligt denna lag. Yrkandet om rättelse ska göras i skriftlig form inom 14 dagar från det att den missnöjde fått del av beslutet. Till beslutet ska tjänstemannen foga anvisningar om hur rättelseyrkandet ska göras. Rättelseyrkandet ska behandlas i brådskande ordning.

     Det beslut som fattats av tjänstemannen får delges i brev per post. Delgivningen anses härvid, om inte annat visas, ha ägt rum den sjunde dagen efter det beslutet, försett med adress som uppgivits av vederbörande, har inlämnats till posten för befordran. I övrigt iakttas förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

     I socialnämndens eller det andra motsvarande kollegiala organets beslut får ändring sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol i enlighet med vad därom i rikslagstiftningen föreskrivits. Till beslutet ska fogas anvisningar om hur ändring söks i beslutet.

     Vid ändringssökande i beslut som fattats med stöd av denna lag gäller också till övriga delar vad därom i rikslagstiftningen är föreskrivet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den .

 

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice ett nytt 3 mom. som följer:

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av lagen om privat socialservice (FFS 1321/2014) ska inte tillämpas.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den .

 

Mariehamn den 2 mars 2015

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Carina Aaltonen

 


 

Bilaga 1 – FFS 1302/2014

 

Lag
om ändring av barnskyddslagen

 

     I enlighet med riksdagens beslut

     upphävs i barnskyddslagen (417/2007) 2 kap., 31 § 2 mom. samt 35 § 2 mom.,

     ändras 3 § 2 mom., 3 a § 1 mom., 25 § 1 och 3 mom., 25 a och 25 b §, 25 c § 3 mom., 25 d, 26 och 27 §, 30 § 1 och 2 mom., 34 § 1 mom., 36 §, 37 § 2 mom., 37 a § 1 mom., 38 och 39 a §, 89 § 1 mom. 2 punkten samt 90 §, av dem 3 § 2 mom., 3 a § 1 mom., 25 a och 25 b §, 25 c § 3 mom., 26 §, 37 § 2 mom., 37 a § 1 mom., 39 a § samt 89 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 88/2010, 25 § 1 mom. och 36 § sådana de lyder i lag 911/2012, 25 § 3 mom. sådant det lyder i lag 542/2011, 25 d § sådan den lyder i lagarna 88/2010 och 542/2011 samt 38 och 90 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 88/2010, samt

     fogas till lagen nya 37 b, 38 a och 76 a § som följer:

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det barn- och familjeinriktade barnskyddet innebär att klientplaner upprättas och att stödåtgärder inom öppenvården tillhandahålls.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 a §

Förebyggande barnskydd

     För att främja barns och unga personers välfärd tillhandahåller kommunen utöver barnskydd också förebyggande barnskydd då barnet eller familjen inte är klient inom barnskyddet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

25 §

Anmälningsskyldighet

     De som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag hos

     1) social- och hälsovården och barndagvården,

     2) undervisningsväsendet,

     3) ungdomsväsendet,

     4) polisväsendet,

     5) Brottspåföljdsmyndigheten,

     6) brand- och räddningsväsendet,

     7) en producent av socialservice, barndagvård eller hälso- och sjukvårdstjänster,

     8) en undervisnings- eller utbildningsanordnare,

     9) en församling eller något annat religiöst samfund,

     10) en förläggning eller flyktingsluss som avses i 3 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011),

     11) en enhet som bedriver nödcentralsverksamhet,

     12) en enhet som ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever,

     13) Tullen,

     14) gränsbevakningsväsendet, eller

     15) utsökningsmyndigheten

     eller de som utför motsvarande uppgifter i uppdragsförhållanden eller som självständiga yrkesutövare samt alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att utan dröjsmål och trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att behovet av barnskydd utreds.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De personer som avses i 1 mom. är skyldiga att trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till polisen, när de på grund av omständigheter som de har fått kännedom om i sin uppgift har skäl att misstänka att ett barn utsatts för

     1) en gärning som är straffbar som sexualbrott enligt 20 kap. i strafflagen (39/1889), eller

     2) en gärning som är straffbar som brott mot liv och hälsa enligt 21 kap. i strafflagen och vars föreskrivna maximistraff är fängelse i minst två år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

25 a §

Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet

     Den anmälningsskyldighet som avses i 25 § kan trots sekretessbestämmelserna också uppfyllas genom att tillsammans med barnet eller barnets föräldrar ta kontakt i enlighet med 35 § i socialvårdslagen för att få stödbehovet bedömt, under förutsättning att

     1) kontakten tas utan dröjsmål och

     2) den person som enligt 25 § 1 mom. är anmälningsskyldig i samband med kontakten uppger vilka omständigheter som lett till kontakten.

 

25 b §

Registerföring

     Det organ som ansvarar för socialvården ska föra register över barnskyddsanmälningarna och deras innehåll.

 

25 c §

Föregripande barnskyddsanmälan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett barnskyddsärende och en klientrelation inom barnskyddet inleds efter barnets födelse, i enlighet med vad som bestäms i 26 och 27 §.

 

25 d §

Barnskyddsmyndigheternas anmälningsskyldighet

     Om barnet flyttar från kommunen medan en utredning av behovet av barnskydd enligt 26 § pågår eller medan barnet är klient inom barnskyddet, ska det organ som ansvarar för socialvården trots sekretessbestämmelserna omedelbart underrätta barnets nya hemkommun eller den boningskommun som avses i 16 § 1 mom. om flyttningen. Även de handlingar som är nödvändiga för bedömningen av barnskyddsbehovet eller för vidtagandet av barnskyddsåtgärder ska vid behov utan dröjsmål lämnas till den nya hem- eller boningskommunen. Barnets nya hem- eller boningskommun ska fortsätta med utredningen eller andra barnskyddsåtgärder, med beaktande av vad som bestäms i 16 §.

     Om ett beslut om brådskande placering eller ändring av platsen för vård utom hemmet fattas när ett ärende som gäller omhändertagande av barnet eller vård utom hemmet är anhängigt vid förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen, ska beslutsfattaren omedelbart underrätta förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen om beslutet.

 

26 §

Inledande av ett barnskyddsärende och utredning av barnskyddsbehovet

     Ett barnskyddsärende inleds på ansökan eller när en socialarbetare eller någon annan anställd inom barnskyddet på något annat sätt fått kännedom om ett barn som eventuellt är i behov av barnskydd.

     Efter att ett barnskyddsärende har inletts ska socialarbetaren eller någon annan anställd inom barnskyddet omedelbart bedöma barnets eventuella brådskande behov av barnskydd.

     Dessutom ska en bedömning av servicebehovet enligt 36 § i socialvårdslagen göras, om det inte är uppenbart onödigt att göra en bedömning. I samband med bedömningen av servicebehovet utreds barnskyddsbehovet, om inte ärendet tydligt är av sådan karaktär att stödåtgärder inom barnskyddet inte behövs.

     En bedömning av behovet av tjänster och stödåtgärder enligt barnskyddslagen görs av en socialarbetare. Socialarbetaren bedömer barnets uppväxtförhållanden samt vilka möjligheter vårdnadshavarna eller andra personer som svarar för barnets vård och fostran har att sörja för barnets vård och fostran. Bedömningen görs i den omfattning som omständigheterna i det aktuella fallet förutsätter. För att göra bedömningen kan socialarbetaren vid behov stå i kontakt med barnet närstående personer samt med olika samarbetspartner och experter enligt vad som föreskrivs i 41 § i socialvårdslagen.

     Vid bedömningen av servicebehovet ska bestämmelserna i 36 § i socialvårdslagen följas. Bedömningen ska påbörjas utan dröjsmål och slutföras utan ogrundat dröjsmål. Bedömningen ska påbörjas senast den sjunde vardagen efter det att ärendet har inletts, och den ska bli klar senast tre månader från inledningen.

 

27 §

Inledande av en klientrelation inom barnskyddet

     En klientrelation inom barnskyddet börjar när en socialarbetare utifrån en bedömning av servicebehovet konstaterar att

     1) barnets uppväxtförhållanden äventyrar eller inte tryggar barnets hälsa eller utveckling, eller

     2) barnet genom sitt beteende äventyrar sin hälsa och utveckling, och

     3) barnet behöver tjänster och stödåtgärder enligt barnskyddslagen.

     En klientrelation inom barnskyddet börjar också då när brådskande åtgärder vidtas för att trygga barnets hälsa och utveckling till följd av att ett barnskyddsärende inletts eller när barnet eller barnets familj annars får service eller annat stöd som avses i denna lag innan bedömningen av servicebehovet blivit färdig.

     Socialarbetaren ska i de barnskyddshandlingar som berör barnet göra en anteckning om att en klientrelation inom barnskyddet har inletts samt omedelbart underrätta vårdnadshavaren och barnet om detta, dock med beaktande av vad som föreskrivs i 11 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

 

30 §

Klientplan

     För ett barn som är klient inom barnskyddet ska en klientplan göras upp.

     Klientplanen ska, om det inte finns något uppenbart hinder för det, göras upp och ses över i samråd med barnet och vårdnadshavaren samt vid behov med en annan laglig företrädare för barnet, föräldrarna, någon annan person som svarar för barnets vård och fostran eller står barnet nära samt centralt deltar i vårdnaden om barnet. I klientplanen antecknas de omständigheter och saker som målet är att påverka, barnets och familjens behov av stöd, tjänster och andra stödåtgärder genom vilka målet är att behovet av stöd ska mötas samt den tid inom vilken man uppskattar att målen kan uppnås. I klientplanen ska även antecknas de berördas avvikande meningar om behovet av stöd och ordnandet av tjänster och andra stödåtgärder. Klientplanen ska ses över vid behov, dock minst en gång om året.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

7 kap.
Öppenvården

 

34 §

Skyldighet att vidta stödåtgärder inom öppenvården

     När behovet av barnskydd har konstaterats ska det organ som ansvarar för socialvården utan dröjsmål vidta sådana stödåtgärder inom öppenvården som avses i detta kapitel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

36 §

Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård

     Utöver den socialservice som nämns i 3 kap. i socialvårdslagen, som hemservice, referensgruppsverksamhet, stödperson eller stödfamilj samt utkomststöd och förebyggande utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) och sådan barndagvård enligt lagen om barndagvård (36/1973) som omfattas av undervisningsväsendet, ska för en familj som är klient inom barnskyddet med beaktande av den på barnets och familjens behov av stöd baserade klientplanen som stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård vid behov ordnas

     1) stöd för utredning av barnets och familjens problemsituation,

     2) ekonomiskt eller annat stöd för barnet i skolgången, vid anskaffning av yrke och bostad, placering i arbete, fritidsintressen, upprätthållandet av nära mänskliga relationer och tillgodoseendet av andra personliga behov,

     3) vård- och terapiservice som stöder barnets rehabilitering,

     4) intensifierat familjearbete,

     5) familjerehabilitering, samt

     6) andra tjänster och stödåtgärder som stöder barnet och familjen.

     Sådana socialvårdstjänster och sådan barndagvård som är nödvändiga med tanke på barnets hälsa eller utveckling ska tillhandahållas i enlighet med den bedömning av behovet av dem som den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter har gjort i barnets eller förälderns klientplan.

 

37 §

Placering som stödåtgärd inom öppenvården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om barnet inte i enlighet med barnets bästa kan placeras tillsammans med sin förälder, vårdnadshavare eller med den som svarar för barnets vård och fostran, kan barnet som stödåtgärd inom öppenvården för en kort tid även placeras ensamt. För detta krävs samtycke av barnets vårdnadshavare och av barnet självt, om barnet har fyllt 12 år. Villkoren för en sådan placering är att den behövs för att

     1) barnets behov av stöd ska kunna bedömas,

     2) barnet ska kunna rehabiliteras, eller för att

     3) tillfällig omsorg om barnet ska kunna ordnas på grund av att vårdnadshavaren eller någon annan person som svarar för barnets vård och fostran är sjuk, eller av någon annan motsvarande orsak.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

37 a §

Allmänna förutsättningar för användning av placering inom öppenvården

     Placering av ett barn får inte upprepade gånger användas som stödåtgärd inom öppenvården, om inte barnets bästa nödvändigt kräver en ny kortvarig placering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

37 b §

Brådskande stödåtgärd inom öppenvården

     Om ett barn av skäl som anges i 40 § behöver brådskande hjälp, kan stödåtgärder inom öppenvården enligt 7 kap. ordnas brådskande förutsatt att stödåtgärderna är lämpliga, möjliga och tillräckliga för att tillhandahålla omsorg som är i enlighet med barnets bästa.

 

38 §

Brådskande placering av barn

     Om ett barn av skäl som anges i 40 § befinner sig i omedelbar fara, kan den vård och omsorg som barnet behöver ordnas som brådskande placering.

     Beslut om brådskande placering fattas av den tjänsteinnehavare som anges i 13 § 1 mom. Med stöd av ett beslut av denna tjänsteinnehavare kan den brådskande placeringen fortgå i högst 30 dagar. Tidsfristen inkluderar den dag då barnet faktiskt placerades brådskande. Om beslutet om brådskande placering fattades före det dygn under vilket barnet faktiskt placerades, inkluderas dagen då beslutet fattades i tidsfristen.

     Trots vad som föreskrivs i 1 mom., kan en brådskande placering utan särskilt beslut fortgå över 30 dagar, om

     1) den tjänsteinnehavare som anges i 13 § 2 och 3 mom. inom 30 dagar efter att den brådskande placeringen inletts gör en ansökan om omhändertagande enligt 43 § 2 mom. till förvaltningsdomstolen, eller

     2) ett ärende som gäller omhändertagande av barnet redan är anhängigt vid förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen då beslutet om brådskande placering av barnet fattas.

     Under den tid som en brådskande placering varar har det organ som ansvarar för socialvården rätt att besluta om barnets angelägenheter i den omfattning syftet med den brådskande placeringen förutsätter enligt vad som föreskrivs i 45 §.

 

38 a §

Beslut om att fortsätta brådskande placering

     Om 30 dagar inte är en tillräckligt lång tid för att behovet av omhändertagande av barnet ska kunna utredas eller tillräckliga stödåtgärder kartläggas, kan den tjänsteinnehavare som anges i 13 § 2 och 3 mom. fatta beslut om att den brådskande placeringen av barnet ska förlängas med högst 30 dagar, under förutsättning att

     1) det inte är möjligt att fatta beslut om behövliga barnskyddsåtgärder utan tilläggsutredningar,

     2) nödvändiga tilläggsutredningar inte kan fås inom 30 dagar efter att den brådskande placeringen har inletts, och

     3) beslutet om fortsatt placering är förenligt med barnets bästa.

     Vid beräkningen av tidsfristen följs bestämmelserna i 38 § 2 mom.

 

39 a §

Utredning av de delaktigas åsikt

     Innan ett beslut som gäller en brådskande placering fattas enligt 38 och 38 a § samt 39 § 1 mom. ska det utredas vilken åsikt och uppfattning barnet, föräldrarna och vårdnadshavarna samt andra personer som svarar för barnets vård och fostran har om saken. Utredningen behöver inte göras om den skulle medföra ett sådant dröjsmål i ärendets behandling som skulle orsaka men för barnets hälsa, utveckling eller säkerhet.

     Om en i 1 mom. avsedd persons åsikt inte har utretts före en brådskande placering, ska personen informeras om den brådskande placeringen så snart som möjligt efter händelsen. I samband med detta ska personen ges möjlighet att lägga fram sin åsikt om ärendet och få information om rätten att få hjälp enligt vad som föreskrivs i denna eller någon annan lag.

 

76 a §

Tryggande av boende och försörjning i eftervården

     När en otillräcklig försörjning, bristfälliga boendeförhållanden eller avsaknad av bostad är ett väsentligt hinder för rehabiliteringen av ett barn eller en ung person i eftervården, ska kommunen utan dröjsmål ordna ett tillräckligt ekonomiskt stöd samt rätta till bristerna i boendeförhållandena eller ordna en behovsenlig bostad.

 

89 §

Rätt att söka ändring

     Barnets förälder och vårdnadshavare samt den som svarar eller omedelbart före beredningen av ärendet har svarat för barnets vård och fostran får var för sig söka ändring i ett ärende som gäller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) sådan förlängning av en brådskande placering som avses i 38 a §,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

90 §

Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

     I ett beslut av en tjänsteinnehavare som är underställd det organ som ansvarar för socialvården får ändring sökas genom besvär direkt hos förvaltningsdomstolen, i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen, då ärendet gäller

     1) en sådan brådskande placering som avses i 38 § 1 mom.,

     2) sådan förlängning av en brådskande placering som avses i 38 a §,

     3) sådant omhändertagande samt därtill ansluten vård utom hemmet som avses i 43 § 1 mom.,

     4) sådan ändring av platsen för vård utom hemmet som enligt 43 § 3 mom. görs under den tid omhändertagandet eller den brådskande placeringen varar,

     5) sådant avslutande av omhändertagande som avses i 47 §,

     6) sådan begränsning av kontakter som avses i 63 §,

     7) sådant omhändertagande av ämnen och föremål som avses i 65 §,

     8) sådant undanhållande av en försändelse som avses i 67 § 4 mom.,                 

     9) sådan begränsning av rörelsefriheten som avses i 69 §,

     10) sådan isolering som avses i 70 §, samt

     11) sådan särskild omsorg som avses i 72 §.

     I beslut som någon annan än en tjänsteinnehavare som är underställd det organ som ansvarar för socialvården har fattat i ärenden som gäller begränsningar och begränsande åtgärder får ändring sökas på det sätt som anges i 1 mom. Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

     Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas på ändringssökande i övrigt vad som föreskrivs i socialvårdslagen och förvaltningsprocesslagen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 april 2015, dock så att 38 och 38 a §, 39 a § 2 mom., 89 § 1 mom. 2 punkten och 90 § 1 mom. 2 punkten tillämpas först från och med den 1 januari 2016.

     På besvär med anledning av ett beslut som fattats innan denna lag har trätt i kraft eller på behandlingen av besvär över ett sådant ärende vid en högre besvärsinstans tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

__________________

 

 

Bilaga 2 – FFS 1309/2014

 

Lag
om ändring av 8 d och 17 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp

 

     I enlighet med riksdagens beslut

     ändras i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 8 d § 2 mom. 2 punkten och 17 §, av dem 8 d § 2 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 981/2008, som följer:

 

8 d §

Sätt att ordna personlig assistans

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunen kan ordna personlig assistans

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) genom att ge den gravt handikappade en servicesedel som aves i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) och som uppgår till ett skäligt värde och med vilken personen i fråga kan skaffa assistent service, eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

17 §

Ändringssökande

     I fråga om sökande av ändring i ärenden som avses i denna lag gäller vad som föreskrivs i 6 kap. i socialvårdslagen (1301/2014) och vad som föreskrivs nedan i denna lag.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

 

__________________

 

 

Bilaga 3 – FFS 1311/2014

 

Lag
om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

 

     I enlighet med riksdagens beslut

     ändras i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) 4 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1268/2006, som följer:

 

4 §

Avgiftsfri socialservice

     Avgiftsfria är följande former av socialservice:

     1) socialt arbete enligt 14 § 1 mom. 1 punkten i socialvårdslagen (1301/2014), social handledning enligt momentets 2 punkt, social rehabilitering enligt momentets 3 punkt, familjearbete enligt momentets 4 punkt, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor enligt momentets 12 punkt, övervakning av umgänge mellan barn och förälder enligt momentets 13 punkt, stöttat umgänge och övervakade byten enligt 27 § i den lagen samt verksamhet i sysselsättningssyfte för handikappade och arbetsverksamhet för handikappade, med undantag för transporter och måltider, enligt 27 d och 27 e § i socialvårdslagen (710/1982),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

 

__________________

 

Bilaga 4 – FFS 1312/2014

 

Lag
om ändring av 24 § i lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med riksdagens beslut

     ändras i lagen om utkomststöd (1412/1997) 24 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1555/2009, som följer:

 

24 §

Ändringssökande

     Bestämmelser om sökande av ändring i de ärenden som avses i denna lag finns i 6 kap. i socialvårdslagen (1301/2014).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

 

__________________

 

Bilaga 5 – FFS 1313/2014

 

Lag
om ändring av 3 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

 

     I enlighet med riksdagens beslut

     ändras i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 3 § 2 punkten, sådan den lyder i lag 1135/2002, som följer:

 

3 §

Definitioner

     I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) socialvård socialservice som nämns i 14 § i socialvårdslagen (1301/2014) samt med nämnda tjänster sammanhängande åtgärder som är avsedda att främja och upprätthålla enskilda personers eller familjers sociala trygghet och funktionsförmåga, samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

 

__________________

 

Bilaga 6 – FFS 1317/2014

 

Lag
om ändring av 12 § i lagen om stöd för närståendevård

 

     I enlighet med riksdagens beslut

     ändras i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) 12 § som följer:

 

12 §

Ändringssökande och behandling av tvister som gäller avtal om närståendevård

     I fråga om sökande av ändring i ärenden som avses i denna lag gäller 6 kap. i socialvårdslagen (1301/2014). Tvister som hänför sig till avtal om närståendevård behandlas som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

 

__________________

 

Bilaga 7 – FFS 1321/2014

 

Lag
om ändring av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med riksdagens beslut

     ändras i lagen om privat socialservice (922/2011) 3 § 1 punkten, 13 § och 27 § 2 mom. som följer:

 

3 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) privat socialservice de former av socialservice som nämns i 14 § i socialvårdslagen (1301/2014) och den professionella handledning och rådgivning inom det sociala området i anslutning till anordnandet av dem som en enskild person, en sammanslutning eller en stiftelse eller ett affärsföretag bildat av ett offentligt samfund producerar mot ersättning genom drivande av rörelse eller yrkesutövning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

13 §

Kommunens skyldighet att lämna regionförvaltningsverket anmälda uppgifter

     Det kommunala organet ska utan dröjsmål lämna regionförvaltningsverket de uppgifter som organet fått med stöd av 11 och 12 §, med undantag för uppgifter om serviceproducenter som producerar endast stödservice i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i socialvårdslagen eller med stödtjänster jämförbara tjänster.

 

27 §

Registrering av uppgifter om anmälningspliktig verksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I registret förs inte in uppgifter om serviceproducenter som producerar endast stödtjänster i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i socialvårdslagen eller med stödtjänsterna jämförbara tjänster eller privat familjedagvård.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

 

__________________

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 7/2014-2015