Lagförslag 7/2023-2024 (parallelltext)

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2024-02-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Frysning och indexering av bostadsbidraget

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 7/2023-2024

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 3 § landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag ett nytt 22 mom. och till lagen en ny 3a §, av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i landskapslagarna 2016/92, 2017/52, 2021/122 och 2023/45, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Avvikelser och särskilda bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt moment

 

 

3 §

Avvikelser och särskilda bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i rikslagens 8 § 1 mom. och 16 § 1 mom. ska på Åland tillämpas i den lydelse de har i lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) den 31 mars 2024.

 

 

     Ny paragraf

 

 

3a §

Justering av det allmänna bostadsbidraget

     Beloppen för de bostadsbidrag som omfattas av denna lag justeras årligen såsom föreskrivs i rikslagstiftningen beträffande motsvarande förmånsbelopp i riket.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

__________________