Frysning och indexering av bostadsbidraget

Lagförslag LF 7/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag ändras. Genom förslaget mildras de inbesparingar som annars per automatik hade blivit tillämpliga på Åland. Inbesparingarna i rikslagstiftningen syftar till att balansera statsfinanserna.
Samtidigt föreslås att blankettlagen kompletteras med ny bestämmelse som gör att justeringar av det allmänna bostadsbidraget som genomförs i riket med stöd av särskild lagstiftning per automatik blir gällande på Åland om de omfattas av blankettlagen. En sådan bestämmelse har konstaterats vara nödvändig inom ramen för Folkpensions-anstaltens hantering av bostadsbidragen.
Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder