Lagförslag 7/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 7/2019-2020

 

Datum

 

 

2019-12-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I förslaget föreslås ändringar av flera landskapslagar i syfte att ge åländska myndigheter rätt att få uppgifter ur rikets inkomstdatasystem.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1. Lagstiftningen om inkomstdatasystemet 3

1.2. Ålands ställning i lagstiftningen om inkomstdatasystemet 4

1.3. Landskapslagstiftning som berörs av behovet av rätt till uppgifter ur inkomstregistret 4

2. Landskapsregeringens förslag. 10

3. Förslagets konsekvenser 11

4. Förslagets beredning. 11

Detaljmotivering. 11

1. Ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård  11

2. Ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd. 11

3. Ändring av landskapslagen om studiestöd. 11

4. Ändring av landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå. 12

5. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn. 12

6. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare  12

7. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd  12

8. Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag  12

9. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd  13

10. Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av riksförfattningar om socialvård  13

11. Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola  13

Lagtext 14

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård  14

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd. 14

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om studiestöd. 14

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå  15

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn. 15

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare. 17

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd  17

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag  17

L A N D S K A P S L A G om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd  18

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2a § landskapslagen om tillämpning på Åland av riksförfattningar om socialvård  18

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola  19

Parallelltexter 20

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1. Lagstiftningen om inkomstdatasystemet

 

Den 16 januari 2018 trädde lagen om inkomstdatasystemet (FFS 53/2018) i kraft i Finland. I lagen finns bestämmelser om ett riksomfattande informa-tionssystem för arbetsgivare och andra prestationsbetalare och för uppgiftsanvändare. I lagen finns också bestämmelser om skyldigheten att använda inkomstdatasystemet för att lämna inkomstuppgifter som omfattas av den lagstadgade anmälnings- och uppgiftsskyldigheten.

     Inkomstdatasystemet består av inkomstregistret och ett register med identifierings- och kontaktuppgifter vars syfte är att säkerställa uppgifternas riktighet. Alla uppgifter i inkomstregistret är sekretessbelagda.

     Med hjälp av inkomstdatasystemet tas inkomstuppgifter emot, lagras och förmedlas till de myndigheter och andra aktörer som har lagstadgad rätt att erhålla dessa uppgifter för att utföra sina lagstadgade uppgifter. Registeransvarig för inkomstregistret är Inkomstregisterenheten. Inkomstregistret består dels av uppgifter som det är obligatoriskt att lämna, dels av uppgifter som det är frivilligt att lämna in. Obligatoriska uppgifter är sådana uppgifter som tidigare lämnades in som årsanmälningar till Skatteförvaltningen, pensionsanstalter, försäkringsbolag och arbetslöshetsförsäkringsfonden. Frivilliga uppgifter är sådana kompletterande uppgifter som gäller arbetsavtal och anställnings- och uppdragsförhållanden som prestationsbetalarna med stöd av någon annan lagstiftning är skyldiga att lämna. Inkomstuppgifterna samlas in och förmedlas i realtid.

     Tillämpningen av lagen om inkomstregistret sker stegvis. I det första skedet, som inleddes den 1 januari 2019, anmäls information om löner och förvärvsinkomster till inkomstregistret. Från och med år 2021 ska även uppgifter om pensioner och förmåner lämnas till registret.

     Informationen i inkomstregistret används från och med den 1 januari 2019 av Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten, Sysselsättningsfonden, arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen. Från och med år 2020 ökar antalet användare, då arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, Statistikcentralen, Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner), skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna, kommunerna och samkommunerna, olycksfallsförsäkringscentralen, patientförsäkringscentralen samt arbetarskyddsmyndigheten får rätt att använda registret. Från och med februari 2019 har uppgifter som behövs för att kunna hantera ordnandet av pensionsskydd kunnat lämnas ut till landskapsregeringen och från den 1 januari 2020 kan uppgifter lämnas ut till åländska myndigheter och kommuner även för andra ändamål.

     Syftet med inkomstregistret för de som har rätt att få uppgifter ur registret och använder informationen är att handläggningen kan automatiseras, att behovet att begära in uppgifter från varje enskild stödtagare försvinner, att övervakningen sker i realtid och att uträttandet av ärenden med andra informationsanvändare förenklas. Inkomstregistret erbjuder ett uppdaterat datalager med löne-, förmåns- och pensionsinformation för informationsanvändarnas egna beslutsprocesser. Myndigheterna och övriga informationsanvändare får enbart information ur inkomstregistret som de är berättigade till och som de behöver i sin verksamhet och registret medför inga nya rättigheter att få information.

     Ytterligare ett syfte med inkomstregistret är att främja bekämpningen av grå ekonomi. Med hjälp av inkomstregistret är det möjligt att konstatera brister i inlämnandet av anmälningar en kort tid efter löneutbetalningen. I fortsättningen är det inte heller längre möjligt att anmäla uppgifter enbart till en myndighet, eftersom uppgifterna på samma anmälan utnyttjas av alla användare av informationen i inkomstregistret. Också brister i anmälningen framkommer i flera informationsanvändares processer, då det är möjligt att upptäcka dessa och reagera snabbare och effektivare.

 

1.2. Ålands ställning i lagstiftningen om inkomstdatasystemet

 

Genom en lagändring (FFS 176/2019) som trädde i kraft 15 februari 2019 kompletterades lagen om inkomstdatasystemet med en ny 25 punkt till 5 kap. 13 §. Enligt den ska inkomstregisterenheten förmedla och lämna ut sådana uppgifter ur inkomstregistret som en uppgiftsanvändare, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, med stöd av någon annan lag har rätt att få av prestationsbetalaren eller av andra uppgiftsanvändare ”till landskapet Åland och dess myndigheter och kommuner för utförande av uppdrag enligt en i självstyrelagen för Åland (1144/1991) avsedd landskapslag, med iakttagande av vad som i den föreskrivs om landskapets, myndigheternas eller kommunens rätt till information.”

     Enligt motiveringen till lagförslaget (RP 244/2018) är bestämmelsen en allmän bestämmelse med stöd av vilken sådana uppgifter som i fortsättningen kommer att införas i inkomstregistret ska lämnas ut till de behöriga myndigheter som enligt landskapslagarna har rätt att få dem för att sköta sina uppgifter enligt lagarna i fråga. En förutsättning för att uppgifterna ska lämnas ut är att det finns ett uttryckligt lagstöd i någon annan landskapslag för rätten att få uppgifterna.

 

1.3. Landskapslagstiftning som berörs av behovet av rätt till uppgifter ur inkomstregistret

 

1.3.1. Landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

 

I landskapslagen (2007:23) om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård regleras grunderna för de patientavgifter som Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) tar ut.

     Enligt lagens 4 § är gränsen för högkostnadsskyddet beroende av de sammanlagda beskattningsbara inkomsterna vid senaste beskattning. Enligt 5 § fastställs avgifter för långvarig institutionsvård enligt patientens betalningsförmåga. Enligt 8 § kan landskapsregeringen besluta att även andra avgifter ska uppbäras enligt användarens betalningsförmåga.

     I riket fastställs avgifterna för kommunala social- och hälsovårdstjänster med stöd av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992). Enligt lagens 1 § kan en avgift uppbäras hos den som använder servicen och avgiften kan uppbäras enligt användarens betalningsförmåga.

     Enligt 5 kap. 13 § 1 mom. 18 punkten i lagen om inkomstdatasystemet (FFS 53/2018) ska inkomstregistret förmedla och lämna ut sådana uppgifter som kommunerna behöver för bestämmande av klientavgifter enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

     Landskapsregeringens bedömning är att landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård måste kompletteras för att ge ÅHS samma rätt som kommunerna i riket att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om patientavgifter inom hälsovården.

 

1.3.2. Landskapslagen om hemvårdsstöd

 

I landskapslagen (2015:58) om hemvårdsstöd finns bestämmelser om hemvårdsstöd till vårdnadshavare som inte utnyttjar kommunal eller samhällsstödd privat barnomsorg.

     Enligt lagens 12 § är rätten till och storleken på hemvårdsstödets inkomstbaserade tilläggsdelen beroende av familjens skattepliktiga inkomster per kalendermånad. Enligt 22 § är vårdnadshavare som ansöker om hemvårdsstöd skyldiga att anmäla de uppgifter till kommunen som behövs för beslut om hemvårdsstöd. Om familjens gemensamma skattepliktiga inkomster varaktigt förändras med mer än 10 % är vårdnadshavare som lyfter den inkomstbaserade tilläggsdelen skyldiga att meddela kommunen om förändringen.

     I riket handhas verkställigheten av hemvårdsstödet av Folkpensionsanstalten i enlighet med 8 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (FFS 1128/1996).

     Enligt 5 kap. 13 § 17 punkten i lagen om inkomstdatasystemet ska inkomstregistret förmedla och lämna ut sådana uppgifter som Folkpensionsanstalten behöver för verkställighet av pensioner och förmåner och andra uppdrag enligt EU-förordningar och överenskommelser.

     Landskapsregeringens bedömning är att landskapslagen om hemvårdsstöd måste kompletteras för att ge kommunerna samma rätt som Folkpen-sionsanstalten att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om hemvårdsstödets inkomstbaserade tilläggsdel.

 

1.3.3. Landskapslagen om studiestöd

 

I landskapslagen om studiestöd (2006:71) finns bestämmelser om på vilka grunder Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) ska bevilja stöd för studerande efter avslutad läroplikt.

     Enligt lagens 10 § är storleken på vuxenstudiepenningens inkomsttillägg beroende på den skattepliktiga månadsinkomsten i medeltal per månad under sex eller tolv månader före studiepenningen beviljas. Enligt 20 § är beloppet av det extra tillägget till studiestöd för 17 åringar beroende av föräldrarnas senast fastställda nettoinkomster. Enligt 21 § är rätten till studiestöd beroende av den studerandes egna genomsnittliga skattepliktiga inkomst. Enligt 22 § är rätten till studiestöd beroende av vissa förmåner som den studerande får. Enligt 23 § ska den studerande lämna de uppgifter som AMS begär in och även meddela AMS alla förändringar som påverkar studiestödet.

     I riket handhas verkställigheten av studiestödet av Folkpensionsanstalten i enlighet med 8 § i lagen om studiestöd (FFS 65/1994).

     Enligt 5 kap. 13 § 17 punkten i lagen om inkomstdatasystemet ska inkomstregistret förmedla och lämna ut sådana uppgifter som Folkpensionsanstalten behöver för verkställighet av pensioner och förmåner och andra uppdrag enligt EU-förordningar och överenskommelser.

     Landskapsregeringens bedömning är att lagen om studiestöd måste kompletteras för att ge AMS samma rätt som Folkpensionsanstalten att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om studiestöd.

 

1.3.4. Landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

I landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet finns bestämmelser om arbetsmarknadspolitisk verksamhet vars uppgift är att sammanföra den som söker arbete med den som söker arbetskraft, att främja sysselsättning och kompetensutveckling, att främja en regionalt balanserad utveckling av arbetsmarknaden, att verka för kvinnors och mäns rätt till arbete på lika villkor, att motverka diskriminering på arbetsmarknaden, att underlätta för person med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och förhindra utslagning från arbetsmarknaden samt att motverka långa tiden utan reguljärt arbete.

     Enligt 40 § kan en arbetslös arbetssökande stödas med hjälp av sysselsättningsstöd. Enligt 64 § ska den som ansöker om sysselsättningsstöd lämna de uppgifter som behövs till AMS. Enligt 71 § har AMS utan hinder av bestämmelserna om en handlings hemlighållande och utan ersättning rätt att av andra myndigheter och andra serviceproducenter av arbetsmarknadsservice få de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa och utveckla arbetsmarknadsservicen.

     Enligt 5 kap. 13 § 1 mom. 8 punkten i lagen om inkomstdatasystemet ska inkomstregistret förmedla sådana uppgifter som Sysselsättningsfonden behöver för verkställighet av uppdrag enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (FFS 555/1998).

     Landskapsregeringens bedömning är att bestämmelserna i 71 § i lagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet innebär att AMS har rätt att få de uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att bevilja sysselsättningsstöd och att någon komplettering av lagen inte behövs.

 

1.3.5. Landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå

 

Enligt 1 § i landskapslagen (1993:116) om Ålands statistik- och utredningsbyrå har Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) till uppgift att verka som statistikmyndighet i landskapet samt att bedriva utredningsverksamhet. I lagen finns inga bestämmelser om rätten för ÅSUB att få uppgifter från myndigheter eller andra instanser.

     Enligt 5 kap. 13 § 1 mom. 22 punkten i lagen om inkomstdatasystemet ska inkomstregistret förmedla sådana uppgifter som Statistikcentralen behöver för framställning av statistik.

     Landskapsregeringens bedömning är att landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå måste ändras för att ge ÅSUB samma rätt som Statistikcentralen att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för framställning av statistik.

 

1.3.6. Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn

 

Enligt 1 § i landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn ska pensionslagen för den offentliga sektorn (FFS 81/2016), lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn (FFS 82/2016) samt lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (FFS 165/1999) tillämpas på Åland. Ändringar av lagarna ska tillämpas automatiskt.

     Enligt 2 § i blankettlagen ska de förvaltningsuppgifter som ankommer på statens myndigheter och Keva på Åland skötas av landskapsregeringen inom landskapets behörighet.

     Enligt 5 kap. 13 § 5 punkten i lagen om inkomstdatasystemet ska inkomstregistret förmedla och lämna ut sådana uppgifter som Keva behöver för verkställighet av uppdrag enligt pensionslagen för den offentliga sektorn.

     Landskapsregeringens bedömning är att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn måste kompletteras för att ge landskapsregeringen samma rätt som Keva att få sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om pension.

 

1.3.7. Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

 

Enligt 1 § i landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare ska lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006), lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (FFS 396/2006) samt lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (FFS 71/2016) tillämpas på Åland. Ändringar av lagarna ska tillämpas automatiskt.

     Enligt 4 § i blankettlagen ska de förvaltningsuppgifter som ankommer på Pensionsskyddscentralen på Åland skötas av landskapsregeringen inom landskapets behörighet.

     Enligt 5 kap. 13 § 6 punkten i lagen om inkomstdatasystemet ska inkomstregistret förmedla och lämna ut sådana uppgifter som Pensionsskyddscentralen behöver för verkställighet av uppdrag enligt pensionslagen för den offentliga sektorn.

     Landskapsregeringens bedömning är att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare måste kompletteras för att ge landskapsregeringen samma rätt som Pensionsskyddscentralen att få sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om pension.

 

1.3.8. Landskapslagen om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

 

I landskapslagen (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen finns bestämmelser om den rätt till ålders- och invalidpension av landskapsmedel som ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen har samt om familjepension efter den som varit ledamot av lagtinget eller landskapsregeringen.

     Enligt bestämmelserna i 6, 7, 9, 11 och 14 §§ samt i ikraftträdelsebestämmelsen till ändringen genom landskapslagen 2015/67) är pensionsskyddet för ledamöterna i landskapsregeringen beroende av pensionstid och pensionsgrundande arvoden. Anpassningsbidraget, samordning av pensioner samt pensionsskyddet för den vars ledamotsuppdrag inletts före 1 oktober 2015 är beroende av ledamotens övriga inkomster. Enligt 19 § ska det som föreskrivs om pension för landskapets personal i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande tillämpas på beviljande av ledamotspension och på utlämnande och erhållande av information.

     Landskapsregeringen konstaterar ovan i punkterna 1.3.6 och 1.3.7 att de allmänna blankettlagarna om pension; landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn och landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare, bör kompletteras med bestämmelser om rätt för landskapsregeringen att få uppgifter ur inkomstregistret för beslut om pensionsfrågor. Landskapsregeringens bedömning är då att hänvisningen i 19 § i landskapslagen om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen räcker och att någon ytterligare komplettering av denna lag inte behövs.

 

1.3.9. Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

 

Enligt 1 § i landskapslagen (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd ska lagen om underhållsstöd (FFS 580/2008) tillämpas på Åland. Ändringar av lagen ska tillämpas automatiskt.

     Syftet med lagen om underhållsstöd är att trygga underhållet för barn under 18 år som är bosatta i Finland. Enligt 13 § ska den som ansöker om underhållsstöd lämna de uppgifter till Folkpensionsanstalten som behövs för beviljande och betalning av förmånen samt för indrivning av underhållsbidrag hos den underhållsskyldige. Underhållsstödtagaren ska omedelbart underrätta Folkpensionsanstalten om förändringar i de omständigheter som inverkar på betalningen av underhållsstöd och om sådana förändringar i anslutning till indrivningen av underhållsbidrag som han eller hon känner till. Den underhållsskyldige ska på begäran av Folkpensionsanstalten lämna upplysningar om sina inkomster och tillgångar samt övriga omständigheter som inverkar på betalningsförmågan.

     I riket handhas verkställigheten av underhållsstödet av Folkpensionsanstalten i enlighet med 3 § i lagen om underhållsstöd. Enligt 2 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd ska de förvaltningsuppgifter som ankommer på Folkpensionsanstalten på Åland skötas av landskapsregeringen inom landskapets behörighet.

     Enligt 5 kap. 13 § 17 punkten i lagen om inkomstdatasystemet ska inkomstregistret förmedla och lämna ut sådana uppgifter som Folkpensionsanstalten behöver för verkställighet av pensioner och förmåner och andra uppdrag enligt EU-förordningar och överenskommelser.

     Landskapsregeringens bedömning är att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd måste kompletteras för att ge landskapsregeringen samma rätt som Folkpensionsanstalten till sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om underhållsstöd.

 

1.3.10. Landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

Enligt 1 § i landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag ska lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) tillämpas på Åland. Ändringar av lagen ska tillämpas automatiskt.

     Syftet med lagen om allmänt bostadsbidrag är enligt 1 § att sänka boendeutgifterna för hushåll genom att betala bostadsbidrag ur statens (landskapets) medel. Enligt 3 § sköter social- och hälsovårdsministeriet den allmänna ledningen och styrningen samt det allmänna utvecklandet av bostadsbidragsverksamheten i riket medan övriga uppgifter enligt lagen sköts av Folkpensionsanstalten Enligt 8 § görs ett avdrag från bostadsbidragets maximibelopp med en bassjälvriskandel som bestäms enligt inkomsterna. Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna har enligt 42 §, trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter, rätt att på begäran avgiftsfritt få uppgifter av bland annat statliga myndigheter som är nödvändiga för avgörande av bostadsbidrag.

     Enligt 2 § i landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag ska de förvaltningsuppgifter som ankommer på social- och hälsovårdsministeriet och Folkpensionsanstalten på Åland skötas av landskapsregeringen inom landskapets behörighet.

     Enligt 5 kap. 13 § 17 punkten i lagen om inkomstdatasystemet ska inkomstregistret förmedla och lämna ut sådana uppgifter som Folkpensionsanstalten behöver för verkställighet av pensioner och förmåner och andra uppdrag enligt EU-förordningar och överenskommelser.

     Landskapsregeringens bedömning är att landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag måste kompletteras för att ge landskapsregeringen samma rätt som Folkpensionsanstalten till sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om bostadsbidrag.

 

1.3.11. Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

Enligt 1 § i landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd ska lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) tillämpas på Åland. Ändringar av lagen om utkomststöd ska tillämpas automatiskt.

     Utkomststödet är enligt 1 § i lagen om utkomststöd ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand och vars syfte är att trygga en persons och familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen hand. Med hjälp av utkomststödet tryggas minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv. Den allmänna ledningen, styrningen och utvecklingen av utkomststödsverksamheten hör enligt 4 § till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. I kommunerna sköts uppgifterna av ett kollegialt organ. I fråga om det grundläggande utkomststödet sköts uppgifterna av Folkpensionsanstalten. Enligt 6 § är utkomststödets belopp skillnaden mellan de utgifter och de disponibla inkomster och tillgångar som fastställs i lagen.

     Enligt 7 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd ska de myndighetsuppgifter som ankommer på Folkpensionsanstalten skötas av en nämnd eller kommunstyrelsen på Åland.

     Enligt 5 kap. 13 § 17 punkten i lagen om inkomstdatasystemet ska inkomstregistret förmedla och lämna ut sådana uppgifter som Folkpensionsanstalten behöver för verkställighet av pensioner och förmåner och andra uppdrag enligt EU-förordningar och överenskommelser.

     Landskapsregeringens bedömning är att landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag måste kompletteras för att ge kommunerna samma rätt som Folkpensionsanstalten till sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om utkomststöd.

 

1.3.12. Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 

Enligt 1 § i landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska de ekonomiska förluster som arbetslöshet förorsakar ersättas i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002) till den del lagen innehåller bestämmelser om arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd. Ändringar av lagen ska tillämpas automatiskt.

     Enligt 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa leds, styrs och utvecklas verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa av social- och hälsovårdsministeriet såsom högsta myndighet i ärenden som gäller utkomstskyddet samt av arbets- och näringsministeriet såsom högsta myndighet i arbetskraftspolitiska ärenden. Verkställighetsuppgifterna sköts av Folkpensionsanstalten i fråga om arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen och av arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor i fråga om den inkomstrelaterade dagpenningen. Arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ger bindande utlåtanden om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmåner till Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna.

     Enligt 3 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa sköts de förvaltningsuppgifter som ankommer på statens myndigheter på Åland av landskapsregeringen och de uppgifter och befogenheter som ankommer på Folkpensionsanstalten och en arbets- och näringsbyrå ankommer på AMS inom landskapets behörighet.

     Enligt 5 kap. 13 § 17 punkten i lagen om inkomstdatasystemet ska inkomstregistret förmedla och lämna ut sådana uppgifter som Folkpensionsanstalten behöver för verkställighet av pensioner och förmåner och andra uppdrag enligt EU-förordningar och överenskommelser.

     Landskapsregeringens bedömning är att av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte behöver kompletteras för att ge AMS rätt till uppgifter ur inkomstregistret. AMS har enligt blankettlagen samma befogenheter som Folkpensionsanstalten, och Folkpensionsanstalten har direkt med stöd av lagen om inkomstdatasystemet rätt till de uppgifter som behövs för verkställigheten av sina uppgifter.

 

1.3.13. Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

Enligt 1 § i landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård ska lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992) tillämpas på Åland, dock så att lagen enligt blankettlagens 2a § endast ska tillämpas till den del den gäller socialvården.

     Enligt 5 kap. 13 § 1 mom. 18 punkten i lagen om inkomstdatasystemet ska inkomstregistret förmedla och lämna ut sådana uppgifter som kommunerna behöver för bestämmande av klientavgifter enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

     Landskapsregeringens bedömning är att en komplettering av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård måste göras för att ge de åländska kommunerna samma rätt som rikets kommuner till sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om klientavgifter inom socialvården.

 

1.3.14. Landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

Landskapslagen om barnomsorg och grundskola (LTB 74/2019) är antagen av lagtinget och torde träda i kraft den 1 januari 2021. I del II i lagen finns bestämmelser om kommunal och privat samhällsstödd barnomsorg. Enligt 24-26 §§ ska avgiften för barnomsorg beräknas utgående från familjens bruttoinkomster med vissa undantag. Enligt 24 § är vårdnadshavaren skyldig att informera kommunen om familjens förvärvs- och kapitalinkomster och kommunen har rätt att få de verifikat som behövs. Utgående från detta fastställer kommunen årligen barnomsorgsavgiften. Om inkomsterna därefter varaktigt ändras med minst tio procent ska vårdnadshavaren informera kommunen, som då ska fastställa en ny barnomsorgsavgift.

     Enligt 13 § 1 mom. 18 punkten i lagen om inkomstdatasystemet ska inkomstregistret förmedla och lämna ut sådana uppgifter som kommunerna behöver för bestämmande av klientavgifter enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (FFS 1503/2016).

     Landskapsregeringens bedömning är att landskapslagen om barnomsorg och grundskola måste ändras och kompletteras för att ge kommunerna samma rätt som kommunerna i riket till sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om barnomsorgsavgifter.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i de lagar i vilka det enligt landskapsregeringens bedömning finns ett behov av ändring för att landskapet, kommunerna eller andra myndigheter ska ha en rätt att få uppgifter ur inkomstregistret.

     Avsikten är att lagarna ska träda ikraft så snart som möjligt.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Bestämmelser om skyldigheten att lämna in uppgifter till registret hör till rikets lagstiftningsbehörighet och finns i lagen om inkomstdatasystemet.

     Konsekvenserna av de föreslagna lagförslagen är att Landskapsregeringen, kommunerna, ÅHS, AMS och ÅSUB nu får tillgång till de inkomstuppgifter som finns i inkomstregistret. Detta innebär att dessa myndigheter har tillgång till inkomstuppgifter i realtid utan att myndigheten behöver begära in sådana löne- och andra intyg som behövs för att beslut om stöd och andra förmåner ska kunna fattas. Detta innebär som indirekt konsekvens en möjlighet att effektivisera verksamheterna något och utveckla och eventuellt automatisera förfarandena vid beviljande av stöd och andra förmåner. Tillgången till inkomstuppgifter i realtid innebär att oegentligheter och återkrav i anslutning till stöd och förmåner minskas.

     För den som ansöker om ett stöd eller en förmån är den indirekta konsekvensen att löne- och andra intyg inte behöver lämnas in och att handläggningstiderna vid behandling av ansökningar om stöd och andra förmåner kan försnabbas.

 

 

4. Förslagets beredning

 

Lagförslagen har beretts som tjänstemannaberedning vid lagberedningen tillsammans med berörda avdelningar.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

 

8a § Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret. En ny 8a § föreslås fogad till lagen. I paragrafen föreslås att ÅHS ska få rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret, trots bestämmelser om sekretess och andra begränsningar, som behövs för att beslut om patientavgifter ska kunna fattas. De patientavgifter som avses och som är beroende av patientens inkomster är gränsen för högkostnadsskyddet som regleras i 4 § samt avgiften för långvarig institutionsvård som regleras i 5 §. Enligt 8 § kan ÅHS även besluta om andra avgifter som ska vara beroende av användarens betalningsförmåga på samma sätt som avgiften för den långvariga institutionsvården.

 

2. Ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd

 

22a §. Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret. En ny 22a § föreslås fogad till lagen. I paragrafen föreslås att kommunerna ska få rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret, trots bestämmelser om sekretess och andra begränsningar, som behövs för att beslut om hemvårdsstödets inkomstbaserade tilläggsdel ska kunna fattas.

 

3. Ändring av landskapslagen om studiestöd

 

23a §. Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret. En ny 23a § föreslås fogad till lagen. I paragrafen föreslås att AMS ska få rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret, trots bestämmelser om sekretess och andra begränsningar, som behövs för att beslut om studiestöd.

 

4. Ändring av landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå

 

6b §. Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret. En ny 6b § föreslås fogad till lagen. I paragrafen föreslås att ÅSUB ska få rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret, trots bestämmelser om sekretess och andra begränsningar, som behövs för framställning av statistik. Detta innebär att ÅSUB får samma befogenheter som Statistikcentralen har enligt 5 kap. 13 § 22 punkten i lagen om inkomstdatasystemet att få uppgifter ur inkomstregistret.

 

5. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn

 

2 §. Förvaltningsmyndighet. Bestämmelserna i 2 § 2 mom. föreslås kompletterade och preciserade så att även de befogenheter, förutom uppgifterna, som enligt författningarna om pension tillkommer Keva ska ankomma på landskapsregeringen inom landskapets behörighet. Detta innebär att landskapsregeringen får samma befogenheter som Keva har enligt 5 kap. 13 § 5 punkten i lagen om inkomstdatasystemet att få uppgifter ur inkomstregistret.

 

6. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

 

4 §. Förvaltningsuppgifter mm. Bestämmelserna i 4 § föreslås kompletterade och preciserade så att även de befogenheter, förutom uppgifterna, som enligt författningarna om pension för arbetstagare tillkommer Pensionsskyddscentralen ska ankomma på landskapsregeringen inom landskapets behörighet. Detta innebär att landskapsregeringen får samma befogenheter som Pensionsskyddscentralen har enligt 13 § 6 punkten i lagen om inkomstdatasystemet att få uppgifter ur inkomstregistret.

 

7. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

 

4 §. Förvaltningsuppgifter. Bestämmelserna i 4 § föreslås kompletterade och preciserade så att även de befogenheter, förutom uppgifterna, som enligt lagen om underhållsstöd tillkommer Folkpensionsanstalten ska ankomma på landskapsregeringen inom landskapets behörighet. Detta innebär att landskapsregeringen får samma befogenheter som Folkpensionsanstalten har enligt 5 kap. 13 § 17 punkten i lagen om inkomstdatasystemet att få uppgifter ur inkomstregistret.

 

8. Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

2 §. Förvaltningsuppgifter. Bestämmelserna i 2 § föreslås kompletterade och preciserade så att även de befogenheter, förutom uppgifterna, som enligt lagen om allmänt bostadsbidrag ankommer på Folkpensionsanstalten ska ankomma på landskapsregeringen inom landskapets behörighet. Det innebär att landskapsregeringen får samma befogenheter som Folkpensionsanstalten har med stöd av 5 kap. 13 § 17 punkten i lagen om inkomstdatasystemet att få uppgifter ur inkomstregistret.

 

9. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

7 §. Myndighetsutövning. Bestämmelserna i 7 § föreslås kompletterade och preciserade så att även de befogenheter, förutom uppgifterna, som enligt lagen om utkomststöd ankommer på Folkpensionsanstalten ska ankomma på landskapsregeringen inom landskapets behörighet. Det innebär att landskapsregeringen får samma befogenheter som Folkpensionsanstalten har med stöd av 5 kap. 13 § 17 punkten i lagen om inkomstdatasystemet att få uppgifter ur inkomstregistret.

 

10. Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av riksförfattningar om socialvård

 

2a §. Bestämmelserna i blankettlagens 2a § föreslås kompletterade och preciserade så att de befogenheter som enligt lagen om klientavgifter ankommer kommunala organ ska ankomma på landskapsregeringen inom landskapets behörighet. Det innebär att de kommunala organen på Åland får samma befogenheter som de kommunala organen i riket har med stöd av 5 kap. 13 § 18 punkten i lagen om inkomstdatasystemet att få uppgifter ur inkomstregistret.

 

11. Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

24 §. Beräkning av avgiften. Bestämmelserna i 24 § 2 mom. i lagens del II föreslås ändrade så vårdnadshavaren endast ska vara skyldig att ge de uppgifter som kommunen begär in om familjens inkomster. Enligt gällande lag är vårdnadshavaren alltid skyldig att informera kommunen om familjens inkomster och förmedla de verifikat till kommunen som behövs. Skyldigheten att meddela kommunen om inkomsterna förändras med mera än 10 % föreslås kvarstå.

 

24a §. Rätt till uppgifter. En ny 24a § föreslås fogad till lagens del II. I paragrafen föreslås att kommunerna ska få rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret, trots bestämmelser om sekretess och andra begränsningar, som behövs för att beslut om hemvårdsstödets inkomstbaserade tilläggsdel ska kunna fattas.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut beslut fogas till landskapslagen (2007:23) om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård en ny 8a § som följer:

 

8a §

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret

     Ålands hälso- och sjukvård har i enlighet med 5 kap. 13 § 25 punkten lagen om inkomstdatasystemet (FFS 53/2018) och trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om de patientavgifter som Ålands hälso- och sjukvård tar ut.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd en ny 22a § som följer:

 

22a §

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret

     Kommunen har i enlighet med 5 kap. 13 § 25 punkten lagen om inkomstdatasystemet (FFS 53/2018) och trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om hemvårdsstödets inkomstbaserade tilläggsdel.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2006:71) om studiestöd en ny 23a § som följer:

 

23a §

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret

     Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet har i enlighet med 5 kap. 13 § 25 punkten lagen om inkomstdatasystemet (FFS 53/2018) och trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om studiestöd.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (1993:116) om Ålands statistik- och utredningsbyrå, en ny 6b § som följer:

 

6b §

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret

     Ålands statistik- och utredningsbyrå har i enlighet med 5 kap. 13 § 25 punkten lagen om inkomstdatasystemet (FFS 53/2018) och trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för framställning av statistik.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 mom. landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn som följer:

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Keva har enligt de författningar som anges i 1 § 1 mom. och som gäller verkställigheten av arbetspensionsskyddet för de som är anställda hos staten, har landskapsregeringen på Åland i fråga om arbetspensionsskyddet för landskapets anställda till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 


 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. i landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare som följer:

 

4 §

Förvaltningsuppgifter mm.

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Pensionsskyddscentralen har enligt de författningar som avses i 1 § 1 mom., har landskapsregeringen på Åland till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området. I fråga om sådana blanketter som avses i 101 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare skall de i riket fastställda blanketterna användas, om inte landskapsregeringen genom landskapsförordning utfärdar bestämmelser om blanketter som skall användas på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 mom. landskapslagen (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd som följer:

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Folkpensionsanstalten har enligt lagen om underhållsstöd, har landskapsregeringen på Åland till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 mom. landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag som följer:

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Folkpensionsanstalten har enligt rikslagen, har landskapsregeringen på Åland till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, sådan den lyder i landskapslagen 2017/51, som följer:

 

7 §

Myndighetsutövning

     De förvaltningsuppgifter och de befogenheter som Folkpensionsanstalten har enligt 4 § 2 mom., 7 b § 2 mom., 14 f § 2 mom., 18 § 3 mom. och 20 §, har på Åland en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

10.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2a § landskapslagen om tillämpning på Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2a § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan den lyder i landskapslagen 2017/123, en ny 7 punkt som följer:

 

2a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     7) De befogenheter som ett kommunalt organ har enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, har kommunerna på Åland till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

11.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 24 § 2 mom. i del II i landskapslagen (   :   ) om barnomsorg och grundskola samt

     fogas till lagens del II en ny 24a § som följer:

 

24 §

Beräkning av avgiften

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                 -                     Kommunen fastställer årligen barnomsorgsavgiften. Vårdnadshavaren är skyldig att ge kommunen de uppgifter som kommunen begär in om familjens förvärvs- och kapitalinkomster. Om inkomsterna varaktigt ändras med minst tio procent efter att beslutet om barnomsorgsavgift har fattats ska vårdnadshavaren informera kommunen, som då ska fastställa en ny barnomsorgsavgift.

 

24a §

Rätt till uppgifter

     Kommunerna har i enlighet med 5 kap. 13 § 25 punkten lagen om inkomstdatasystemet (FFS 53/2018) och trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om barnomsorgsavgifter.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

Mariehamn den 19 december 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Harry Jansson

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 7/2019-2020