Lagförslag 7/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-12-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 7/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd  2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag  3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning I landskapet Åland av lagen om utkomststöd  4

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola. 4

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 mom. landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Förvaltningsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som anges i 1 § 1 mom. ankommer på Keva och som hänför sig till verkställigheten av arbetspensionsskyddet för de som är anställda hos staten, ska i landskapet i fråga om arbetspensionsskyddet för landskapets anställda skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Keva har enligt de författningar som anges i 1 § 1 mom. och som gäller verkställigheten av arbetspensionsskyddet för de som är anställda hos staten, har landskapsregeringen på Åland i fråga om arbetspensionsskyddet för landskapets anställda till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. i landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Förvaltningsuppgifter mm.

     De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna ankommer på Pensionsskyddscentralen skall i landskapet Åland handhas av landskapsregeringen såvitt fråga är om uppgifter som underligger landskapets behörighet. I fråga om sådana blanketter som avses i 101 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare skall de i riket fastställda blanketterna användas, om inte landskapsregeringen genom landskapsförordning utfärdar bestämmelser rörande blanketter som skall användas i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Förvaltningsuppgifter mm.

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Pensionsanstalten har enligt de författningar som avses i 1 § 1 mom., har landskapsregeringen Åland till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området. I fråga om sådana blanketter som avses i 101 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare ska de i riket fastställda blanketterna användas, om inte landskapsregeringen genom landskapsförordning utfärdar bestämmelser om blanketter som ska användas på Åland.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 mom. landskapslagen (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om underhållsstöd sköts av Folkpensionsanstalten ska i landskapet Åland skötas av landskapsregeringen såvitt fråga är om uppgifter som hör till landskapets behörighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Folkpensionsanstalten har enligt lagen om underhållsstöd har landskapsregeringen på Åland till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

__________________

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 mom. landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Även de förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen sköts av Folkpensionsanstalten ska på Åland skötas av landskapsregeringen.

 

 

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Folkpensionsanstalten har enligt rikslagen, har landskapsregeringen på Åland till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning I landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, sådan den lyder i landskapslagen 2017/51, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

7 §

Myndighetsutövning

     De förvaltningsuppgifter som enligt 4 § 2 mom., 7 b § 2 mom., 18 § 3 mom. och 20 § ankommer på Folkpensionsanstalten ska på Åland handhas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

 

 

7 §

Myndighetsutövning

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Folkpensionsanstalten har enligt 4 § 2 mom., 7 b § 2 mom., 18 § 3 mom. och 20 §, har på Åland en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

11.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 24 § 2 mom. i del II I landskapslagen (2019:   ) om barnomsorg och grundskola samt

     fogas till lagens del II en ny 24a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

24 §

Beräkning av avgiften

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vårdnadshavaren är skyldig att informera kommunen om familjens förvärvs- och kapitalinkomster och kommunen har rätt att få de verifikat som behövs. Utgående från detta fastställer kommunen årligen barnomsorgsavgiften. Om inkomsterna därefter varaktigt ändras med minst tio procent ska vårdnadshavaren informera kommunen, som då ska fastställa en ny barnomsorgsavgift.

 

 

 

24 §

Beräkning av avgiften

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Kommunen fastställer årligen barnomsorgsavgiften. Vårdnadshavaren är skyldig att ge kommunen de uppgifter som kommunen begär in om familjens förvärvs- och kapitalinkomster. Om inkomsterna varaktigt ändras med minst tio procent efter att beslutet om barnomsorgsavgift har fattats ska vårdnadshavaren informera kommunen, som då ska fastställa en ny barnomsorgsavgift.

 

 

 

(Ny paragraf)

 

 

 

24a §

Rätt till uppgifter

     Kommunen har i enlighet med 5 kap. 13 § 25 punkten lagen om inkomstdatasystemet (FFS 53/2018) och trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret som behövs för att fatta beslut om barnomsorgsavgifter.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________