Lagförslag 8/2018-2019 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Kollektivtrafiktjänster
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2018-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Kollektivtrafiktjänster

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 8/2018-2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § körkortslagen för Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare  3

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom., körkortslagen (2015:88) för Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Yrkesmässig trafik

     Bestämmelser om yrkesmässig trafik finns i landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Yrkesmässig trafik

     Bestämmelser om yrkesmässig trafik finns i landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik och landskapslagen ( : ) om ordnande av kollektivtrafiktjänster. Bestämmelser om transport av farliga ämnen finns i landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 


3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 15 § landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik sådan den lyder i landskapslagen 2000/4 samt

     fogas till lagens 6 § landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik sådan den lyder i landskapslagen 2000/4 ett nytt 4 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

6 §

Prövning av ansökan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Nytt moment)

 

 

6 §

Prövning av ansökan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I de fall fråga är om upphandling eller direkttilldelning i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. i landskapslagen ( : ) om ordnande av kollektivtrafiktjänster prövas den obligatoriska ansökan om beviljande av trafiktillstånd under förutsättning att sökanden, vid en samlad bedömning av landskapsregeringen, i övrigt och innan ansökan lämnas in fyller de övriga i landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster angivna kraven som ska ställas på landskapsregeringens eller kommunens avtalsslutande motpart. Om sökanden vid tillståndsprövningen även uppfyller de i denna lag angivna kraven för beviljande av tillstånd träder avtalet ikraft och tillståndshavaren ska omedelbart därefter ansvara för skötseln av kollektivtrafiken, i enlighet med vad som överenskommits i avtalet ifråga och med vad som i övrigt följer av bestämmelser i lag och med stöd därav utfärdade författningar. Om sökanden vid nämnda tillståndsprövning inte uppfyller de i denna lag ställda kraven för beviljande av trafiktillstånd förfaller avtalet i sin helhet.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 


4.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom., landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare sådant det lyder i landskapslagen 2015/92 som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens innehåll och syfte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om behörighet att framföra motordrivna fordon finns i körkortslagen (2015:88) för Åland, nedan kallad körkortslagen. Bestämmelser om yrkesmässig trafik finns i landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik. Bestämmelser om transport av farliga ämnen finns i landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen.

 

 

 

1 §

Lagens innehåll och syfte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om behörighet att framföra motordrivna fordon finns i körkortslagen (2015:88) för Åland, nedan kallad körkortslagen. Bestämmelser om yrkesmässig trafik finns i landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik och landskapslagen ( : ) om ordnande av kollektivtrafiktjänster. Bestämmelser om transport av farliga ämnen finns i landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________