Lagförslag 9/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 9/2021-2022

 

Datum

 

 

2022-01-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av landskapslagen om studiestöd. Genom förslaget slopas gränsen för de förvärvsinkomster den studerande kan ha under år 2022 samtidigt som han eller hon lyfter studiestöd. Förslaget omfattar de studiestöd som beviljas för tiden efter att den föreslagna lagen har trätt i kraft och som hänför sig till studier under år 2022. Slopandet av inkomstgränsen möjliggör för studerande att vid sidan av studier kunna arbeta som vikarier under kortare perioder utan att arbetsinsatsen ska påverka möjligheten att lyfta studiestöd. Förslaget bidrar också till att öka studerandes intresse för en arbetsinsats vid sidan av studierna.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2022 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.

     Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Gällande bestämmelser 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

4. Lagstiftningsbehörigheten. 4

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd. 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Gällande bestämmelser

 

Studiestöd kan beviljas en studerande som fortsätter att studera efter att läroplikten är avslutad och som är i behov av stödet för att kunna studera. Bestämmelser om studiestöd finns i landskapslagen (2006:71) om studiestöd och i landskapsförordningen (2006:72) om maximitiden för studiestöd för högre högskoleexamen och grunderna för förlängning av maximitiden.

     De allmänna förutsättningarna för att vara berättigad till studiestöd är att den studerande har antagits till en högskola eller annan läroanstalt, bedriver studier som huvudsyssla, har framgång i studierna samt behöver ekonomiskt stöd. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams) behandlar ansökningar om studiestöd och informerar om reglerna för det åländska studiestödet. Studiestödet kan beviljas för högst ett studieår i sänder och tidigast från ingången av den månad då ansökan är inlämnad till Ams.

     Studiestödet är ett ekonomiskt stöd som består av olika bidrag samt landskapsborgen för studielån. Bidragen utgörs av studiepenning eller vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg samt försörjartillägg. I lag anges det eurobelopp för bidrag och lån som den studerande kan lyfta per månad om han eller hon har beviljats studiestöd och i övrigt uppfyller de förutsättningar som krävs för att vara berättigad till det specifika stödet.

     För att vara berättigad till studiestöd måste studierna åtminstone omfatta 13 veckors studier.

     När behovet av ekonomiskt stöd prövas beaktas den sökandes samt dennes föräldrars inkomster. Föräldrainkomster beaktas inte om sökanden vid studiestödets beviljande har fyllt 18 år eller har fullföljt en gymnasieutbildning.

     I fråga om den sökandes egna inkomster är en heltidsstuderande berättigad till studiestöd om dennes skattepliktiga inkomst är högst 939 euro i genomsnitt per stödmånad. Är den sökande deltidsstuderande är han eller hon berättigad till studiestöd om dennes skattepliktiga inkomst är högst 1 358 euro i genomsnitt per stödmånad. Med skattepliktig inkomst avses förvärvs- och kapitalinkomst. När det gäller beräkningen av den genomsnittliga förvärvsinkomsten beaktas endast den inkomst den studerande har under stödmånaderna, medan det vid beräkningen av den genomsnittliga kapitalinkomsten beaktas den inkomst som den studerande har under hela året. Studiestöd beviljas enligt huvudregeln för högst nio månader per läsår. Ams får uppgifter om studerandes skattepliktiga inkomst direkt från Skattestyrelsen när ett skatteårs beskattning är verkställd.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Coronavirusepidemin har fortsatt påverkan på det åländska samhället och beräknas även ha det under år 2022. Åtgärder krävs av olika slag för att lindra de konsekvenser epidemin skapar. Det finns ett behov av att studerande under epidemin ska kunna arbeta och tillfälligt avlasta vård och omsorg men även andra för samhället viktiga funktioner.

     Landskapsregeringen föreslår att inkomstgränsen för lyftande av studiestöd i fråga om förvärvsinkomst slopas temporärt under år 2022 för de studiestöd som utbetalas efter att den föreslagna lagen har trätt i kraft. Slopandet av inkomstgränsen möjliggör för studerande att vid sidan av studierna kunna arbeta som vikarier under kortare perioder utan att arbetsinsatsen påverkar möjligheten att lyfta studiestöd. Förslaget bidrar också till att öka studerandes intresse för en arbetsinsats vid sidan av studierna.

     Lagförslaget är avsett att behandlas som en så kallad budgetlag. Landskapsregeringen anser det viktigt att de förändringar som föreslås i fråga om studiestödet kan träda i kraft så snart som möjligt, redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § i självstyrelselagen är slutförd. Landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2022 förutsätter att en landskapslag stiftas för att förverkliga regelsystemet så snabbt som möjligt. Avsikten är att den föreslagna lagen skulle träda i kraft vid tidigast möjliga månadsskifte under det första halvåret 2022. Med hänvisning till ordalydelsen i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen lämnas ikrafträdelsedatumet för lagen dock öppen. I ikraftträdelsebestämmelsen till lagen föreslås att en bestämmelse intas där lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att lagen helt eller delvis träder i kraft vid en tidpunkt som infaller innan lagstiftningskontrollen är slutförd.

 

3. Förslagets verkningar

 

I och med att den föreslagna lagen kommer att omfatta studiestöd som beviljas efter att den föreslagna lagen har trätt i kraft kommer förslaget inte att medföra något nämnvärt merarbete för Ams.

     Landskapsregeringen uppskattar att förslaget kommer att medföra en tilläggskostnad på cirka 300 000 euro. Förslagets ekonomiska verkningar är svåra att uppskatta, men landskapsregeringen gör den bedömningen att när inkomstgränsen för förvärvsinkomster slopas under år 2022 för de studiestöd som betalas ut efter att den föreslagna lagen har trätt i kraft kommer det även att ske en viss ökning av studiestödsansökningarna i och med att kriterierna för studiestöd baserat på inkomster har förändrats. En större andel vuxenstuderande finns troligen bland de sökande som inte annars skulle ha lyft något studiestöd på grund av för höga inkomster. En trolig slutsats är att detta kommer att leda till att den maximala vuxenstudiepenningen kommer att beviljas fler studerande. Vuxenstudiepenningens belopp för heltidsstudier är minst lika stort som grunddelen, det vill säga 415 euro per månad, och högst 988 euro per månad. Den vanliga studiepenningen ligger på som högst 342 euro per månad. Förslagets kalkyl bygger på att cirka 100 personer fler kommer att lyfta studiestöd med stöd av förslaget, med en någorlunda jämn fördelning mellan vanlig studiepenning och vuxenstudiepenning.

     Förslaget har inte några kända konsekvenser för miljön eller jämställdheten.

     Enligt landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för 2022 upptas medel för att täcka de merutgifter som förslaget förväntas få på budgeten för år 2022.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Den förslagna landskapslagen gäller landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar, socialvård, undervisning, studiesociala förmåner och främjande av sysselsättningen. Rättsområdena är med vissa undantag att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1, 13, 14 och 23 punkten i självstyrelselagen.

     Riket har enligt 27 § 1 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om stiftande, ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag.

     Enligt 16 § 2 mom. i grundlagen ska det allmänna säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv. Bestämmelser om detta ska utfärdas i lag. Landskapslagstiftningen om studiestöd syftar till att förverkliga detta. I landskapets behörighet ingår, med beaktande av nämnda grundlagsbestämmelse, bland annat att besluta om villkoren för erhållande av studiestöd och studiesociala förmåner.

     Enligt 6 § i grundlagen är alla lika inför lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Genom den föreslagna lagstiftningen särbehandlas ingen, utan den bidrar till större jämlikhet genom att förbättra möjligheterna för studerande att arbeta vid sidan om studierna utan att detta minskar på studiestödet.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd

 

21a § Studerandes egna inkomsters inverkan på studiestödet under år 2022. I paragrafen intas en bestämmelse om den inkomstprövning som ska göras under år 2022 för att bedöma om den studerande är berättigad till studiestöd.

     Enligt 21 § i landskapslagen om studiestöd ska den sökandes egna inkomster beaktas när behovet av ekonomiskt stöd prövas. En heltidsstuderande är berättigad till studiestöd om dennes skattepliktiga inkomst är högst 939 euro i genomsnitt per stödmånad, medan en deltidsstuderande är berättigad till studiestöd om dennes skattepliktiga inkomst är högst 1 358 euro i genomsnitt per stödmånad. Med skattepliktig inkomst avses enligt bestämmelsen förvärvs- och kapitalinkomst. När det gäller beräkningen av den genomsnittliga förvärvsinkomsten beaktas endast den inkomst den studerande har under stödmånaderna, medan det vid beräkningen av den genomsnittliga kapitalinkomsten beaktas den inkomst som den studerande har under hela året. Studiestöd beviljas normalt för högst nio månader per läsår.

     Enligt den nya 21a § ska den studerande vid inkomstprövningen i stället för vad som sägs i lagens 21 § inte anses har någon förvärvsinkomst under år 2022. Den studerandes förvärvsinkomst ska således beräknas vara noll under år 2022.

     Förändringen av inkomstprövningen påverkar de som ansöker om studiestöd efter att den föreslagna bestämmelsen har trätt i kraft. Enligt 23 § i landskapslagen om studiestöd ska ansökan om studiestöd göras hos Ams. Studiestöd beviljas för högst ett studieår i sänder och tidigast från ingången av den månad då ansökan har inlämnats. Den föreslagna bestämmelsen omfattar även dem som har beviljats studiestöd innan lagen har trätt i kraft till den del studiestödet berör en stödmånad efter lagens ikraftträdande.

 

Ikrafttträdandebestämmelse. Avsikten är att den föreslagna lagen ska antas som en så kallad budgetlag, om vilket föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen. Landskapsregeringen föreslår i enlighet med självstyrelselagen att ikraftträdandedatumet lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid en tidpunkt snarast efter lagtingets beslut, eftersom det är angeläget i förhållande till lagens syfte att de åtgärder som lagen ger möjlighet till genomförs så fort som möjligt. Avsikten är således att den föreslagna lagen ska träda i kraft vid tidigast möjliga månadsskifte efter lagtingets beslut.

     I ikraftträdandebestämmelsen intas även en bestämmelse om att inkomstprövningen enligt 21a § även ska omfatta studerande som har beviljats studiestöd innan lagen har trätt i kraft till den del studiestödet berör en stödmånad efter lagens ikraftträdande och stödet betalas ut för studier under år 2022. Efter lagens ikraftträdande påverkas inte studiestödet längre av de förvärvsinkomster som den studerande får, vilket det gjorde under de första månaderna av året innan lagens ikraftträdande.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
temporär ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2006:71) om studiestöd en ny 21a § som följer:

 

21a §

Studerandes egna inkomsters inverkan på studiestödet under år 2022

     Vid inkomstprövningen av den studerandes egna inkomster under år 2022 ska arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten med avvikelse från vad som föreskrivs i 21 § 2 mom. utgå ifrån att den studerande inte har någon förvärvsinkomst.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den         2022.

     Bestämmelserna i 21a § ska även tillämpas på studerande som har beviljats studiestöd innan denna lag har trätt i kraft till den del studiestödet berör en stödmånad efter lagens ikraftträdande samt att studiestödet betalas ut för studier under år 2022.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 27 januari 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annika Hambrudd