Lagmotion 1/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Christian Wikström m.fl.

2024-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I denna lagmotion föreslås att Landskapslag (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar ändras så att förhållandet mellan lagtingsledamöternas arvoden och landskapsregeringens arvoden fastställs i lag.

 

 

Allmän motivering

När lagen om Landskapslag (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar antogs lämnades frågan om hur landskapsregeringens arvoden skulle fastställas utanför behandling. Detta ledde till ett förslag om att arvodena för landskapsregeringens ledamöter skulle fastställas enligt en viss koefficient baserade på lagtingets arvoden. Detta förslag drogs sedermera tillbaka och en arvodeskommission fastställde arvodena för landskapsregeringens ledamöter, baserade på samma koefficienter som ursprungsförslaget, efter att lagen ändrats för att tillåta detta förfarande.

Arvodeskommissionens förslag baserades sig på utfrågningar av de olika partierna i Ålands lagting och resultatet blev att landskapsregeringens ledamöters arvoden höjdes med dryga 30 procent i ett slag. Denna höjning är oskälig och visar på bristerna i nuvarande system varför det finns ett behov av att fastställa koefficienterna direkt i lag.

 

De faktiska höjningarna av arvodena som uppkommer till följd av denna lagändring finansieras genom den lagmotion om ändring av lagtingsordningen för Åland som lämnas in parallellt med denna motion angående slopande av ersättarsystemet.

 

 

Förslag

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

 

L A N D S K A P S L A G

om ändring av landskapslagen om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar 

 

I enlighet med lagtingets beslut ändras landskapslag 1 § (2015:25) om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar, som följer:

1 §

Arvodeskommissionen

-----------------------------------------------------------------------------------

Lagtinget tillsätter för en mandattid om fyra år en arvodeskommission i enlighet med bestämmelserna om val av flera personer i lagtingets arbetsordning, efter förslag från talmanskonferensen. Arvodeskommissionen fastställer lagtingsledamöternas arvoden, tilläggsarvoden, kostnadsersättningar och andra förmåner samt beslutar om den ersättning för representationskostnader som kan tillkomma talmannen och lantrådet.

Till en medlem av Ålands landskapsregering utbetalas ett årsarvode som motsvarar det av arvodeskommissionen senast fastställda årliga grundarvodet för lagtingsledamöterna multiplicerat med en koefficient. Koefficienten är 1,70 för lantrådet, 1,55 för vice lantrådet och 1,45 för övriga medlemmar av landskapsregeringen.

 

 

–––––––––––––––––––––––––

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

 

–––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Mariehamn den 17 januari 2024

 

Christian Wikström

 

 

Marcus Måtar

 

 

Johan Lindström

 

 

Andreas Kanborg

 

 

Stellan Egeland