Lagmotion 1/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Ritva Sarin-Grufberg

2000-03-21

LM0119992000

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Landsskapslag om tillämpning av lagen om bostadsrätter

 

I N N E H Å L L

Motionens huvudsakliga innehåll 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Lagtext 3

L A N D S K A P S L A G om tillämpning av lagen om bostadsrättsbostäder 3

 

 

Motionens huvudsakliga innehåll

 

I motionen föreslås att det i landskapslagstiftningen införs en lag om bostadsrättsbostäder som reglerar produktionen av bostadsrättsbostäder och möjliggör finansiering via landskapets system för stöd av bostadsproduktion.

 

 

Allmän motivering

 

Bostadsrätt är en ny form av besittning av bostäder som inte tidigare tillämpats på Åland. I Sverige är boendeformen vanlig, drygt 20 procent av bostadsbeståndet är bostadsrättsbostäder (över 800.000 stycken). Bostadsrättssystemet infördes i Finland i början av 1990-talet, och har blivit en populär boendeform. Bostadsrätt går ut på att genom en rimlig kapitalinsats få en tryggad bostadsrätt i ett bostadsrättshus.

Lagen om bostadsrättsbostäder kunde antas som en s.k. blankettlag med smärre avvikelser. Lagstiftningen om bostadsrättsbostäder reglerar rättsliga förhållanden mellan den som äger fastigheten och bostadsrättsinnehavarna. Därför är det viktigt att lagen införs på Åland snarast möjligt, eftersom det nu finns konkreta planer på att snabbt komma igång med produktion av bostadsrättsbostäder.

     Lagen om bostadsrättsbostäder är anpassad till lagstiftningen om bostadsrättsföreningar, som är en rikslag. Ägare till bostadsrättsfastigheter på Åland skulle i första hand Ålands Bostadsrättsförening r.f. vara.

     Ålands Bostadsrättsförening har ett konkret projekt med produktion om 26 bostäder under planering. Föreningen har begärt förhandsbesked av landskapsstyrelsen om finansieringsform och -villkor för produktion av bostadsrättsbostäder. Landskapsstyrelsen har den 16.3.2000 fattat beslut om att bevilja räntestöd enligt motsvarande villkor som för hyresbostadshus till Ålands Bostadsrättsförening.

     Lagstiftningen om bostadsrättsbostäder brådskar därför, eftersom tidtabellen för förverkligande av projektet år sådan, att byggandet av bostäder skulle inledas under år 2000.

     Lagen om bostadsrättsbostäder innehåller sådana specialstadganden som följer av bostadsrättssystemets särdrag. Det handlar om användning av bostadsrättsbostad, överlåtelse av bostadsrätt, osv. Överlåtelse av bostadsrätt skulle enligt huvudregeln ske till person som är medlem i en bostadsrättsförening. Vid vidare överlåtelse av bostadsrätt skulle överlåtaren (säljaren) som överlåtelsepris få den bostadsrättsavgift som säljaren själv erlagt uppjusterad med byggnadskostnadsindex. Lagen innehåller därutöver behövliga bestämmelser om bostadsrättsavtal.

 

 

Detaljmotivering

 

1 § I paragrafen hänvisas till att gällande rikslag om bostadsrättsbostäder skulle införas i landskapslagstiftningen.

 

2 § I paragrafen bestäms att de förvaltningsuppgifter som ligger på staten i landskapet Åland handhas av landskapsstyrelsen.

 

3 § I paragrafen bestäms att produktion av bostadsrättsbostäder skall kunna stödas genom landskapslagstiftningen om bostadsproduktion.

 

4 § I paragrafen bestäms att besvär och rättelseyrkanden skall följa de bestämmelser som gäller allmänt inom landskapsförvaltningen.

 

5 § Om behov finns, kan närmare bestämmelser utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

Lagtext

 

Med hänvisning till det anförda föreslås att Lagtinget antar följande landskapslag:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning av lagen om bostadsrättsbostäder

 

1 §

Bostadsrättsbostäder

     Lagen om bostadsrättsbostäder den 16 juli 1990 (FFS 650/1990) skall tillämpas i landskapet Åland med nedan angivna avvikelser.

     Sker framdeles  ändringar i den i 1 mom. nämnda lagen skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

 

2 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt den i 1 § angivna lagen ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, såvitt dessa uppgifter enligt 23 § självstyrelselagen för Åland ankommer på landskapet.

 

3 §

Stöd för bostadsproduktion

     Hänvisningarna i 1 § lagen om bostadsrättsbostäder till aravalagen (FFS 1189/1993) och lagen om räntestöd för bostadsrättshus (FFS1205/1993) skall i landskapet avse landskapslagen om bostadsproduktion (40/1999 ).

 

4 §

Rättelseyrkande och besvär

     Bestämmelserna om rättelseyrkande och besvär i lagen om bostadsrättsbostäder skall inte tillämpas i landskapet Åland.

 

5 §

Landskapsförordning

     Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

 

6 §

Ikraftträdelse

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

 

 

 

Mariehamn den 21 mars 2000

 

 

 

Ritva Sarin Grufberg